Objasnění úseku D1 Přerov-Lipník nad Bečvou

Objasnění úseku D1 Přerov-Lipník nad Bečvou
13.12.2019 12:52:41Na pravou míru
Objasnění úseku D1 Přerov-Lipník nad Bečvou

Za stavbu "D1 137 Přerov - Lipník nad Bečvou" je na místo kritiky a lží na místě určitě spíše pochvala a uznání všem, kteří se na výstavbě podíleli. Mluvit o stavbě v obyčejných polích je projevem neznalosti jakéhokoliv detailu z přípravy i realizace samotné. Jedná se 14 kilometrový úsek dálnice procházející místy velmi problematickými prostředími v podloží: například území bývalé skládky, popílkoviště.

Nejkomplikovanějším problémem ovšem bylo objevené potenciální sesuvné místo přímo v klíčovém místě založení jednoho z hlavních mostů - estakády SO 215. První reakcí investora bylo odtěžit problematickou část horniny a nahradit ji jiným materiálem. I tak ale stále hrozila aktivace kluzné plochy a tudíž riziko nestability pilířů mostu. Proto dal investor pokyn k zásadnímu a razantnímu, ale o to jistějšímu řešení: změně dílčího projektu a prodloužení mostu o jedno celé mostní pole. ŘSD ČR staví mostní konstrukce s technickou životností cca 100 let, a proto při výstavbě není prostor pro toleranci jakéhokoliv rizika. Úměrné prodloužení doby výstavby a navýšení ceny je více než přijatelným řešením oproti potenciálně uzavřené dálnici a provádění nákladných sanačních opatření v průběhu provozování mostu a v nejhorším scénáři zřícení mostu či ztrátě na životech uživatelů dálnice.

Provedení geologicko - technického průzkumu je povinnou podmínkou každého připravovaného stavebního projektu. Byl proveden řádně dle platných technických předpisů i na této stavbě, nicméně nastalý problém s kluznou plochou neodhalil. Nicméně není možné GTP průzkum provést na každém metru budoucí stavby a i kdyby ano, pak skutečný stav geologického podloží se ukáže až při samotné realizaci stavby a zásahu do země.  Tak tomu bylo i na D1 mezi Přerovem a Lipníkem. Tento jev jsme řešili na více stavbách, a všude jsme ho vyřešili. Ta situace je stejná ve všech státech světa.

Každý, kdo dnes kritizuje práci stavby a volá po potrestání za postavení dálnice, používá velmi obecná tvrzení bez jakékoliv znalosti problému. Ale právě tvrdá fakta dávají tušit skutečně erudovaný úsudek. V citacích kritiků se ale ani náznakem neobjevila konkrétní údaje. Je třeba si uvědomit, že stavba má 14 km, realizováno bylo 216 SO, 10 mostů na hlavní trase v délce přes 1600 m, celkem 5341 m PHS, nasypalo se přes 2,6 mil. m3 zeminy, vykopalo skoro 1,9 mil. m3 a položilo se 321 800 m2 betonové vozovky. Všechny tyto činnosti jsou obrovsky náročné. A já musím poděkovat všem - dělníkům, technikům, projektantům, inženýrům, stavařům a dalším, kteří stavbu realizovali. Mrzí mě, že jejich práce je záměrně snižována a dehonestována. Pak se nedivme, že za chvíli nebudeme mít s kým tyto stavby realizovat.  Nikdo z těch lidí, kteří stavbu kritizují se na stavbě nepodíleli a nevědí, co obnášela.

Dále je třeba zdůraznit, že stavba byla realizována za 57 % předpokládané hodnoty a to za 192 mil. Kč za 1 km. Jedná se tak prakticky o jednu z nejlevnější dálnic v ČR vůbec. Jen pro připomenutí před 10 lety se cena za km pohybovala až okolo 400 - 500 mil. Kč. Stavba pomůže všech řidičům i přes ten bohužel chybějící poslední úsek.

V médiích se objevila o stavbě řada nepravd:

1. Aktualizace ZDS nebyla zkontrolována
Není pravda – ZDS byla velmi pečlivě kontrolována a připomínky byly zapracovány do čistopisu. Pro zajímavost tak v průběhu stavby sice byly provedeny změny, ale došlo na tak velké stavbě k navýšení ceny pouze o 2,7 %.

 2. Zpoždění stavby bylo způsobeno „načerno“ položenými kabely, za což nebyl nikdo potrestán
Kabely byl uloženy do chráničky, která byla řádně umístěna. Nebylo zde identifikováno porušení zákona a tím by případná škoda byla nevymahatelná.

 3. Špatně provedený GTP průzkum způsobil zpoždění
GTP průzkum byl provedený řádně dle platných technických předpisů a kontrolován ÚKKS pod vedením současného kritika – viz výše.

4. Zpoždění stavby nikdo nepenalizoval
Není pravda – zhotovitel dostal penále ve výši 32 mil. Kč za nesplnění prvního postupného závazného milníku (byl v prodlení na začátku stavby) a stále se řeší i sankce za nesplnění druhého postupného milníku. Zpoždění zprovoznění stavby je dále způsobeno událostí na mostě SO 215, která je ze Smlouvy rizikem objednatele.

5. Střet zájmu – projektant PDPS  nesmí vykonávat TDI, což bylo údajné porušení směrnice ŘSD
Není pravda – taková směrnice nebyla nikdy MD či ŘSD ČR vydána, takže se o žádné porušení směrnice nejedná. Ostatně to mi včera osobně potvrdil i sám bývalý v článcích zmiňovaný GŘ.

ŘSD ČR jako investor si uvědomuje, že je bezpodmínečně nutné dokončit D1 jako celek. Proto také úseky z Lipníku do Přerova a poslední z Přerova do Říkovic chtěl přirozeně stavět najednou, resp. zprovoznit je najednou. Je jasné, jak obrovskou úlevu by to znamenalo pro Přerov, ale i pro veškerou tranzitní dopravu a zásadní ulehčení nyní velmi zatížené trasy po D46 a D35 kolem Olomouce. Pokud ale je stavba D1 z Přerova na jih vytrvale blokována, postavili jsme dalších 14 km, které v daném čase postavil bylo možné. Už chybí pouze 10 km. Věřím, že rok 2021 zahájení stavby je i přes všechny obstrukce a soudy (mají 3 měsíční termíny) reálný, čemuž přispívají i změny v legislativě.

ŘSD má připraveny všechny kroky k tomu, aby se stavba mohla realizovat co nejdříve – je zpracována a projednána DSP a ZDS, jsme připraveni obratem po právní moci změny ÚR podat žádost o stavební povolení, zahájit tendr na zhotovitele, z hlediska majetkoprávní přípravy máme vykoupeno 96 % plochy dálnice. V novinách uvedený údaj o  dalších 30 letech přípravy se v kontextu  výše uvedeného jeví jako absolutní nesmysl a šíření naprosto nepodložených zpráv mezi veřejnost.


 

Zpět na výpis článků