Reakce na vyjádření starosty Městské části Praha 22 ve věci dostavby Pražského okruhu

Reakce na vyjádření starosty Městské části Praha 22 ve věci dostavby Pražského okruhu
01.08.2020 16:42:20Na pravou míru
Reakce na vyjádření starosty Městské části Praha 22 ve věci dostavby Pražského okruhu

Server Seznam Zprávy přinesl článek, v rámci kterého starosta Městské části Praha 22 Vojtěch Zelenka reagoval na vyjádření ministra dopravy Karla Havlíčka k vydání dlouho očekávaného územního rozhodnutí o dostavbě Pražského okruhu v úseku mezi Běchovicemi a D1. Jelikož vyjádření pana starosty obsahuje hned několik nepřesností, uvádíme v tomto článku jeho vyjádření na pravou míru.

Předně je nutné zdůraznit, že není pravda tvrzení pana starosty Zelenky, že územní řízení by mělo podle zákona řešit Ministerstvo dopravy. V roce 2018, kdy Ředitelství silnic a dálnic žádalo o vydání územního rozhodnutí (ÚR) ke stavbě SOKP 511 Běchovice - D1, byla k vydání ÚR dle stavebního zákona oprávněna pouze příslušná obec s rozšířenou působností (ORP). Jelikož stavba SOKP 511 prochází územím přes více ORP, byl Ministerstvem pro místní rozvoj stanoven stavební úřad MČ 22 - Uhříněves jako oprávněný vydat územní rozhodnutí. Odvolacím orgánem v územním řízení je pak stavební úřad Magistrátu hl. města Prahy. Stavební úřad Ministerstva dopravy je oprávněn k vydání až stavebního povolení, nikoliv územního rozhodnutí.

Stavební úřad Prahy 22 dle našeho názoru nereflektoval důležitost stavby a její význam pro celou dálniční síť České republiky a celý proces se neúměrně dlouho protahoval, jak je možné vidět i z níže uvedeného časového schématu: 

•    Dokumentace DUR stavby SOKP 511 byla dokončena v čistopise v 05/2018.

•    Žádost o vydání ÚR byla podána dne 25.9.2018 na SÚ v Uhříněvsi.

•    Zahájení územního řízení bránilo vydání nutné vyhlášky MŽP o kácení mimolesní zeleně  - vydána až 04/2019, dle které mohly vydat úřady závazná stanoviska k žádostem o kácení.

•    Zahájení Územního řízení stavby SOKP 511 oznámil SÚ MČ Praha 22 jako příslušný stavební úřad 4.6.2019

•    Dne 24. 7. 2019 se uskutečnilo veřejné ústní jednání, při kterém byla ze strany účastníků řízení uplatněna řada námitek procesního charakteru. 

•    Dne 18.12.2019 se uskutečnilo opakované veřejné projednání – z důvodu procesní jistoty a chyb v oznámení územního řízení ze strany stavebního úřadu. 

•    30.7.2020 vydáno územní rozhodnutí – tzn. přesně rok po prvním ústním jednání. 

Vlivem procesní chyby v územním řízení ze strany stavebního úřadu bylo nutné provést opakované veřejné projednání, které celý proces výrazně zdrželo. Městská část Praha 22 zároveň nepřijala opatření, která by vedla ke zrychlení celého řízení. Chyběla například jakákoliv nahraditelnost zástupce stavebního úřadu, celý proces tak opakovaně zastavila dovolená zaměstnankyně stavebního úřadu, což považujeme za neakceptovatelné.

Zástupci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic opakovaně upozorňovali na průtahy v rámci řízením, například i dopisem ministra dopravy ze dne 20. 5. 2020. Je třeba však jednoznačně zdůraznit, že ministerstvo ani Ředitelství silnic a dálnic nikterak nezasahovaly do správního řízení. Pouze s ohledem na prioritu této stavby byly silně znepokojeny délkou celého procesu, a proto urgovaly zrychlení procesu na SÚ v Uhřiněvsi. V žádném případě tím ale nebyla dotčena nezávislost stavebního úřadu.    

Případ dostavby Pražského okruhu a postup Stavebního úřadu Praha 22 znovu dokázal, že současná legislativa je ve vztahu k povolování dopravních staveb nedostatečná. Změnu v tomto ohledu přinese nový stavební zákon, který představila vláda. Ten zavádí specializovaný stavební úřad, kde budou strategické dopravní stavby projednávat odborníci s bohatými zkušenostmi s tímto typem záměrů. Tím předejdeme obdobným situacím, jaká nastala v Uhřiněvsi. Věříme, že zákonodárci tento zákon schválí co nejdříve a umožní nám tak výrazně zrychlit dopravní výstavbu.   
 

Zpět na výpis článků