Rozhodnutí soudu neohrozí přesun pravomocí ÚPDI na ÚOHS

Rozhodnutí soudu neohrozí přesun pravomocí ÚPDI na ÚOHS
29.11.2023 16:32:59Na pravou míru
Rozhodnutí soudu neohrozí přesun pravomocí ÚPDI na ÚOHS

Zatím nepravomocné rozhodnutí soudu nenařizuje vládě jmenovat pana Kodyma do funkce ředitele Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Soud pouze konstatoval, že Ministerstvo dopravy mělo předložit původní materiál na vládu, ve kterém navrhuje jmenovat ředitele úřadu. Samotné rozhodnutí v této věci ovšem soud nepředjímá.

Ministerstvo dopravy letos v únoru navrhlo vládě, aby ve vyhlášeném výběrovém řízení na předsedu ÚPDI nebyl vybrán žádný z uchazečů úspěšných u pohovoru, ale aby bylo výběrové řízení ukončeno bez jmenování předsedy ÚPDI. Tento postup směřoval vůči výběrovému řízení jako celku, nikoliv vůči jednomu jedinému uchazeči.

Důvodem byl záměr na zrušení ÚPDI a přesunutí jeho pravomocí na ÚOHS. Za této situace ministerstvo nakonec vyhodnotilo jako neúčelné a zbytečně nákladné, aby byl jmenován vládou předseda ÚPDI a navrhlo, aby úřad do doby jeho zániku řídil jeho místopředseda. Ministerstvo vše objektivně a transparentně popsalo v materiálu předloženému vládě a vláda se s návrhem ministerstva ztotožnila.

Není pravdou, že by záměr na zrušení ÚPDI vznikl během několika dnů v polovině února, aby „zakryl“ odvetné opatření proti panu Kodymovi z důvodu jeho komunikace s Evropskou komisí. Diskuse, zda zachovat ÚPDI jako samostatný regulační úřad pro oblast přístupu k vybrané dopravní infrastruktuře, se v ministerstvu vedla již delší dobu jako součást celkové debaty o úsporách v rezortu dopravy a v závěru roku 2022 se ministerstvo přiklonilo k přesunutí agendy ÚPDI na ÚOHS jako k nejlepší možnosti.

Ještě v průběhu výběrového řízení ministerstvo oficiálně komunikovalo v této věci s ÚOHS (leden 2023) a rovněž uchazeči při pohovorech byli o tomto záměru informováni. Rovněž skutečnost, že příslušný návrh změn zákonů s účinností od 1. ledna 2024 byl předložen a úspěšně prochází legislativním procesem, svědčí o tom, že se nejednalo o žádný účelový a krátkodechý výmysl pro zamaskování odvety vůči panu Kodymovi. Ostatně i Městský soud konstatoval, že legislativní záměr na zrušení ÚPDI a změny v organizačním zabezpečení v této oblasti jsou plně v kompetenci vlády a zákonodárného sboru a soudu nepřísluší je jakkoliv posuzovat.

S ohledem na výše uvedené má ministerstvo nadále za to, že jeho postup ve vztahu k ukončení výběrového řízení na pozici předsedy ÚPDI (tj. bez jeho jmenování) byl zákonný a nebyl diskriminační a účelový. Ministerstvo dopravy je proto připraveno po obdržení písemného vyhotovení rozsudku a seznámení se s jeho odůvodněním podat kasační stížnost.

Činnost ÚPDI zůstane v plné míře zachována a bude vykonávána jak součást nezávislého antimonopolního úřadu. Stát upoří na provozních nákladech. Je to zcela legitimní postup a argumentaci některých organizací, že rušení takto malého úřadu je vlastně zbytečné, neobstojí. Nezávislost výkonu dohledu na rovný přístup k užívání železniční a letecké infrastruktury bude v plné míře zachována. 

Zcela zavádějící je v článku označení pana Kodyma za "whistleblowera", a to pouze na základě jím poslaného dopisu ze září 2022, ve kterém se Evropské komise jako předseda ÚPDI dotazuje na platnost evropských směrnic v souvislosti s převodem majetku Českých drah na Správu železnic. Pokud se jedná o oblast whistleblowingu, česká právní úprava v návaznosti na tu unijní stanoví jednoznačně, že oznamovatelem je ten, kdo podá oznámení se zákonnými náležitostmi na konkrétní místo.

Nejsou zde ani nejmenší náznaky toho, že by se tak v řešeném případě stalo, sdělení ve článku uvedená jsou tak za hranou novinářské zkratky.Přitom Ministerstvo dopravy s Evropskou komisí tuto otázku řeší již od května 2021, kdy zaslalo žádost o provedení konzultace s cílem vyloučit riziko veřejné podpory. Tyto konzultace doposud probíhají a nejsou uzavřené. Dopis, který Komisi upozorňuje na jí vydané právní předpisy, nemohl na věci nic fakticky změnit.

Vystoupení ministra Martina Kupky v Senátu:


Souhrn hlavních argumentů:

 • První kroky vedoucí k začlenění agend ÚPDI pod ÚOHS započaly už na podzim loňského roku, kdy na Ministerstvu dopravy proběhl rozbor možností začlenění pod různé instituce a ÚOHS z této analýzy vzešel jako nejlepší možná varianta.
 • Vzhledem k faktu, že předsedovi úřadu končil v únoru 2023 mandát, Ministerstvo dopravy vypsalo výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři uchazeči. Výběrové řízení proběhlo, podle dobré praxe v obdobných případech, v intencích výběrových řízení podle služebního zákona a jeho výsledkem bylo rozhodnutí výběrové komise, že v něm všichni tři kandidáti uspěli. Není tedy pravdou, že by bývalý předseda ÚPDI byl jeho vítězem. Komise dokonce podle dikce služebního zákona nesmí určit vítěze a úspěšné kandidáty navrhuje v abecedním pořadí. Výběr a případné jmenování přísluší v tomto případě výhradně vládě. 
 • O možnosti výkonu agendy ÚPDI v rámci ÚOHS byl ministrem dopravy tehdejší předseda Kodym informován a podobně i v průběhu samotného výběrového řízení byli na základě předchozích úvah Ministerstva dopravy uchazeči informováni o zvažované možnosti převodu agend pod antimonopolní úřad.
 • Na přípravě přesunu pravomocí ÚPDI, která mimo jiné zahrnovala i jednání s ÚOHS, pracovalo Ministerstvo dopravy dlouhodobě a v žádném případě se nejednalo o rozhodnutí učiněné během jednoho či dvou týdnů, jak se uvádí v článku. Něco takového ani není technicky vzato proveditelné. Oficiální korespondence s ÚOHS ve věci probíhala ještě v průběhu výběrového řízení, tj. již v lednu 2023.
 • Vládě nakonec Ministerstvo dopravy navrhlo, aby byl vedením úřadu, do doby než bude dokončen proces sloučení úřadů, pověřen dosavadní místopředseda a nepřistoupit ke jmenování předsedy na nové pětileté období. Jedním z důvodu byla i úspora, která tímto krokem vznikla, neboť vedení úřadu do doby sloučení zabezpečí na základě pověření vlády dosavadní místopředseda. Pověřený místopředseda byl navíc také úspěšným účastníkem proběhlého výběrového řízení.
 • Tvrzení, že k redukci agend v podobě zrušení ÚPDI a přesunutí jeho pravomocí na ÚOHS došlo až v příčinné souvislosti s činností samotného úřadu není pravdivé a je vystavěno na manipulaci s fakty a tedy přinejmenším velmi zavádějící.

Časová osa:

 • 3. ledna 2022, uložil ministr dopravy na poradě vedení. Všechny sekce do 14.2. předloží návrhy možných redukcí agend a s tím související návrhy na změny právních předpisů. Totéž předloží i organizace a úřady v gesci MD ve spolupráci s příslušnými náměstky.
 • 2. listopadu 2022, zasílá pan náměstek Kopřiva na pana ministra e-mail, ve kterém je přílohou dokument s názvem: Informace ve věci zamýšleného sloučení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře s Drážním úřadem (přikládáme v příloze)
 • 7. listopadu 2022, uložil ministr dopravy na poradě vedení: Zpracovat koncept organizace státní správy v rámci resortu dopravy
 • 17. ledna 2023, zaslání dopisu ministra na ÚOHS, reakce na předchozí diskusi s p. předsedou Mlsnou, žádost o aktuální informaci stran možného převodu agendy ÚPDI pod ÚOHS, určení kontaktní osoby.
 • 1. února 2023, zasedání výběrové komise, pohovor s kandidáty pány Kodymem a Kotherou.
 • 7. února 2023, zasedání výběrové komise, pohovor s kandidátkou paní Hnulíkovou. Při pohovorech položil NM Vrbík všem kandidátům otázku, zda jsou srozuměni s tím, že se uvažuje o zrušení ÚPDI a převedení kompetencí na ÚOHS.
 • 13. února 2023, autorizace materiálu: Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
 • 15. února 2023, jednání vlády se účastnil NM Vrbík – nepožádal o dozařazení materiálu na jednání vlády – vláda návrh neprojednala – nezařadila na program.
 • 22. února 2023, autorizace materiálu: Návrh dalšího postupu po skončení funkčního období předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Materiál byl projednán a schválen vládou. Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10
 • 23. února 2023, návštěva ministra dopravy v sídle ÚPDI
 • 13. března 2023, rozeslán vnitřní dopis ředitele Odboru legislativy: Žádost o dílčí stanovisko k návrhu zákona o zániku Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
 • 31. března 2023, schůzka ministra s p. Mlsnou za účasti: Kothera, Vrbík, Vavřina a Kopřiva
 • 25. května 2023, předložení Návrhu poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
 • 30. května 2023, zahájení připomínkového řízení Návrhu poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
 • 9. května 2023, ukončení připomínek.

Úspory po sloučení ÚPDI a ÚOHS (vyjádření státního tajemníka Martina Vavřiny)

 • Nejpodstatnější část úspor je v oblasti personální, tj. v úspoře prostředků na platy, spojené se zrušením části systemizovaných míst zařazených v ÚPDI. To plyne i ze skutečnosti, že více než 85 % rozpočtu ÚPDI tvoří právě prostředky na platy.
 • V souvislosti se zrušením ÚPDi a převodem agendy na ÚOHS předpokládáme zrušení 6 systemizovaných míst (3 místa v režimu zákoníku práce, 3 místa v režimu zákona o státní službě), což je ¼ z celkového počtu míst zařazených na ÚPDI (celkem 23 míst). Pro úplnost podotýkám, že se jedná o místa spojená s vedením úřadu a místa podpůrná (např. personalista, auditor, obecný právník, podatelna), odborná místa všechna přecházejí na ÚOHS.
 • Co se týče prostředků na platy, s těmito místy je spojeno něco přes 6 mil. Kč za rok včetně odvodů (zdravotní, sociální, FKSP) a ca 4,9 mil. Kč bez odvodů. To představuje roční úsporu v prostředcích na platy (byť v prvním roce bude úspora nižší, neboť bude potřeba vypořádat nároky zaměstnanců na rušených místech).
 • Co se týče ostatních nákladů jde ca. o 3 mil. Kč za rok, většinu z toho bude patrně tvořit nájem. Konzervativním odhadem bych očekával úsporu ve výši 1/3 ročních nákladů.
 • Ve vztahu k předsedovi ÚPDI lze uvést, že v případě obsazení tohoto místa by se náklady spojené s platem (od poloviny února do konce roku) a náklady spojené s vypořádání nároků navázaných na zrušení místa předsedy (jedná se o nároky plynoucí ze zákoníku práce, zejm. odstupné a výpovědní doba) pohybovaly někde v rozmezí 1,6 – 1,9 mil. Kč.
 • Variabilita je dána dobou podání výpovědi, náklady by se patrně blížily horní hranici. Do nákladů nezapočítávám vyrovnání zákazu konkurence podle § 6 zákona o ÚPDI, neboť toto vyrovnání není navázáno na obsazení či neobsazení místa a muselo být vyplaceno i dosavadnímu předsedovi (tj. nepředstavuje potenciální úsporu).

Konzultace s Evropskou komisí v otázce převodu majetku Českých drah na Správu železnic: 

 • Ministerstvo dopravy se prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii obrátilo v květnu 2021 na Evropskou komisi se žádostí o provedení konzultace, jejímž cílem je vyloučit riziko poskytnutí veřejné podpory v rámci záměru úplatně převést vlastnické právo k nemovitým věcem, zejména pozemkům, z akciové společnosti České dráhy na stát, s právem hospodařit s tímto majetkem ve prospěch státní organizace Správa železnic, vypořádat nároky akciové společnosti České dráhy vyplývající z dosavadního bezplatného užívání nemovitých věcí ve vlastnictví akciové společnosti České dráhy státní organizací Správa železnic a sjednat úrok pro případ, že by výše uvedená peněžní plnění byla hrazena v několika splátkách.
 • Konzultace se zástupci Evropské komise doposud probíhá, a to především písemně. Evropská komise zaslala České republice několik sad doplňujících dotazů za účelem detailního a komplexního posouzení předmětné transakce z hlediska práva veřejné podpory.
 •  Na tyto doplňující dotazy byly Evropské komisi poskytnuty informace ze strany České republiky 
  •  v listopadu 2021, 
  •  v lednu 2022, 
  •  v červnu 2022, 
  • v listopadu 2022 a
  • v květnu 2023.
 • Dne 15. března 2023 proběhla mezi zástupci České republiky a Evropské komise navíc videokonference, na níž proběhlo ústní projednání dotazů Evropské komise. V návaznosti na toto vyjádření vyhotovili zástupci České republiky další písemné vysvětlení ke zvolené metodě ocenění.
Celý záznam z jednání Senátu naleznete zde.
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků