Vydání paměťové karty podniku pro digitální tachograf

Vydání paměťové karty podniku pro digitální tachograf
1. 11. 2018 8:00:00|Paměťové karty (digitální tachograf)
Vydání paměťové karty podniku pro digitální tachograf

Vydání paměťové karty podniku pro digitální tachograf

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání paměťové karty podniku pro digitální tachograf

04. Základní informace k životní situaci

Paměťová karta podniku (označované též jako karta vozidla), která se vydává na základě žádosti, slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu (dále též "karta").

Karta není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná vozidla.

Držitel karty je oprávněn používat pouze tu kartu, která je vydána na jeho osobu (fyzickou či právnickou), není-li vadná a nevypršela-li její platnost, nebo byla nahlášena jako ztracená nebo odcizená; zároveň nesmí v souladu s prováděcím Nařízením Komise (EU) č. 2016/799 vlastnit paměťovou kartu dílny.

Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která je dopravcem provozujícím nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5 tuny a autobusy, jejichž provoz musí být sledován pomocí digitálního tachografu.
 
Za právnickou osobu může jednat fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem, členem jejího statutárního orgánu nebo jejím zástupcem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním řádně a pravdivě vyplněné žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (resp. magistrátu), a to bez ohledu na sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti fyzické osoby je třeba předložit:
  • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • plnou moc (v případě, že se nechá fyzická osoba zastupovat).
K žádosti právnické osoby je třeba předložit:
  • doklad totožnosti jednající osoby (občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • plnou moc (v případě, že vyřízení zajišťuje jiná osoba než jednatel společnosti).
Po ověření správnosti všech údajů musí být žádost před pracovníkem příslušného úřadu žadatelem (jednající osobou) podepsána.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o vydání paměťové karty podniku" je k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.     

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče činí 700 Kč. Poplatek je splatný při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty, vydá kartu do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zhotovenou kartu je nutno převzít na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (to však pouze na základě plné moci).

Držitel karty musí nakládat s vydanou kartou tak, aby nedošlo k zneužití údajů na záznamovém zařízení. Je zodpovědný za jakékoliv zneužití karty.
 
Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je držitel karty povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji kterémkoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty (obnovu karty).

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
 
Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je držitel karty povinen požádat o zneplatnění karty do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, a v případě potřeby podat žádost o náhradu karty. Žádost je nutno doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.
 
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
 
Držitel karty je dále povinen písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů v kartě zapisovaných, a to do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn.
 
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností a zde vyplnit reklamační protokol.

Tento úřad označí reklamovanou vadu a zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem. Na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být držiteli karty uložena pokuta dle příslušných právních předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?
  • Pokud je třeba stávající kartu obnovit, je její držitel povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o vydání nové karty.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo dopravy    
- Digitální tachograf

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor provozu silničních vozidel

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.
 Zpět na výpis článků