Informace pro držitele ukrajinských řidičských průkazů

Informace pro držitele ukrajinských řidičských průkazů
04.04.2022 14:52:11|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Informace pro držitele ukrajinských řidičských průkazů

Životní situace, které se mohou týkat občanů Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě uděleného víza – za účelem strpění na území (dočasná ochrana).

Українська нижче


Základní informace:

 • K řízení motorových vozidel na území České republiky mohu užívat svůj platný řidičský průkaz vydaný na území Ukrajiny, pokud tento řidičský průkaz svým provedením odpovídá vzoru řidičského průkazu stanoveného Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968) – příloha ke stažení níže
 • Jedná se o řidičský průkaz, který se svým provedením shoduje s českým řidičským průkazem.
 • Za platný ukrajinský řidičský průkaz je považován i ten, jemuž skončila platnost po 1. 1. 2022, pokud k jeho výměně nedošlo z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

1.    Mám platný ukrajinský řidičský průkaz a chci si ho vyměnit za český řidičský průkaz.

 • Pokud není povolen pobyt na dobu delší než 1 rok na území České republiky, pak se na držitele ukrajinského řidičského průkazu nevztahuje povinnost výměny za český řidičský průkaz.
 • Výměna ukrajinského řidičského průkazu za český je možná tehdy, kdy občan Ukrajiny naplní podmínku obvyklého bydliště na území České republiky, tj. 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.
 • Výměny řidičských průkazů spadají do působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kdy je možné se obrátit na kterýkoliv tento úřad – mapa.
 • Hned po příjezdu na území České republiky, bez náležitostí délky pobytu, není možná výměna ukrajinského řidičského průkazu za český řidičský průkaz. 


2.    Mohu řídit motorová vozidla na území České republiky s řidičským průkazem, který svým provedením neodpovídá mezinárodním úmluvám?

 • Není to možné, platná právní úprava stanoví, že je možné řídit motorová vozidla na území České republiky pouze na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem, který svým provedením mezinárodním úmluvám odpovídá – viz základní informace.
 

3.    Jak mohu situaci, pokud jsem držitelem řidičského průkazu, který mezinárodním úmluvám neodpovídá, řešit?

 • Možným řešením je získání českého řidičského průkazu, a to formou udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu, tj. absolvování výuky a výcviku v autoškole, složení zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Přihlášení k výuce a výcviku není podmíněno obvyklým bydlištěm na území České republiky.
 • Po provedené zkoušce je nutné požádat o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu. 
 • Základní podmínkou udělení řidičského oprávnění je obvyklé bydliště na území České republiky, tj. pobyt na území České republiky v trvání 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb. 
 • Udělení řidičského oprávnění a vydávání řidičských průkazů spadá do působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kdy je možné se obrátit v dané věci, na kterýkoliv z nich – mapa.
 

4.    Je možná nějaká výjimka z podmínek pro udělení řidičského oprávnění, ve vztahu ke splnění podmínky obvyklého bydliště?

 • Není, podmínka obvyklého bydliště je stanovena právním předpisem Evropské unie, kterým je směrnice Evropského parlamentu a Rady  2006/126/ES o řidičských průkazech. Česká republika jako členský stát Evropské unie je povinna se právními předpisy Evropské unie řídit. 

5.    Jsem držitelem neplatného ukrajinského řidičského průkazu. Mohu řídit motorová vozidla, případně požádat o jeho výměnu?

 • Pokud platnost řidičského průkazu uplynula před datem 1. 1. 2022, není možné ho užít k řízení motorových vozidel na území České republiky. 
 • Řešením v dané situaci je možné získání českého řidičského průkazu – viz odpověď č. 3.

6.    Nemám fyzicky u sebe ukrajinský řidičský průkaz (ztráta, zničení apod.). Mohu řídit motorová vozidla na území České republiky? Pokud ne, jakým způsobem mohu získat český řidičský průkaz?

 • Řídit motorová vozidla na území České republiky je možné pouze na základě držby řidičského průkazu.
 • Pokud nejste držitelem řidičského průkazu, je možné získat český řidičský průkaz, ale to pouze na základě absolvování výuky a výcviku v autoškole, složení zkoušky z odborné způsobilosti a udělení řidičského oprávnění. Podmínkou udělení řidičského oprávnění je obvyklé bydliště na území České republiky – viz otázka č. 3.


Informace pro profesionální řidiče

1.    Jsem držitelem platného ukrajinského řidičského průkazu. Mohu získat zaměstnání jako řidič nákladní dopravy či osobní přepravy (autobusy)?

 • Ano, je to možné. S platným ukrajinským řidičským průkazem můžete řešit přijetí do zaměstnaneckého poměru jako řidič.  
 • Řízení motorových vozidel (nákladních či autobusů), je ale dále podmíněno získáním a držením profesní způsobilosti řidiče a zároveň karty řidiče (týká se vozidel vybavených tachografem).

2.    Jak mohu získat profesní způsobilost řidiče?

 • Profesní způsobilost se prokazuje průkazem profesní způsobilosti řidiče, který je možné vydat k platnému ukrajinskému řidičskému průkazu. 
 • Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče není podmíněno obvyklým bydlištěm na území České republiky.
 • Profesní způsobilost řidiče je možné získat na základě vstupního školení zakončeného zkouškou, nebo absolvováním kurzu pravidelného školení.
 • Pokud jste získal řidičské oprávnění skupiny C po datu 10. 9. 2009, musíte absolvovat vstupní školení v rozsahu 140 hodin nebo 280 hodin a dále složit zkoušku.
 • Pokud jste získal řidičské oprávnění skupiny C před datem 10. 9. 2009, postačuje absolvování kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.
 • Pokud jste získal řidičské oprávnění skupiny D po datu 10. 9. 2008 absolvovat vstupní školení v rozsahu 140 hodin nebo 280 hodin a dále složit zkoušku.
 • Pokud jste získal řidičské oprávnění skupiny D před datem 10. 9. 2008, postačuje absolvování kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.
 • Dále je možné užít k řízení motorových vozidel doklad o profesní způsobilosti řidiče vydaný jiným členským státem Evropské unie, smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo vydaný Švýcarskou konfederací.

3.    Kam se mám obrátit s žádostí o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

 Průkazy profesní způsobilosti řidiče vydávají obecní úřady obce s rozšířenou působností, kdy je možné se obrátit v dané věci, na kterýkoliv z nich – mapa.
 • V obou případech je především podmínkou vykonávání závislé práce pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky, nebo výkon samostatně výdělečné činnosti. 
 • K žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče je nutno doložit:
  • platný doklad totožnosti
  • platný ukrajinský řidičský průkaz 
  • potvrzení o vykonané zkoušce po vstupním školení
  • nebo potvrzení o pravidelném školení
  • pracovní smlouvu o výkonu činnosti vydanou zaměstnavatelem usazeným na území České republiky, nebo výpis z živnostenského rejstříku 

4.    Je možné k pracovní činnosti užít i profesní způsobilost řidiče získanou na Ukrajině?

 • Ne, není to možné, jelikož podle platné právní úpravy je možné uznat pouze profesní způsobilost řidiče získanou na území České republiky, v jiném členském státě Evropské unie, nebo na území státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, případně získanou na území Švýcarské konfederace – viz odpověď č. 1. 

5.    Jak mohu získat kartu řidiče (do tachografu) a kam se mám pro její vydání obrátit?

 • Kartu řidiče vydává kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností – mapa.
 • K žádosti o vydání karty řidiče je nutno doložit
  • platný doklad totožnosti 
  • pobytové náležitosti – pobyt za účelem strpění na území ČR
  • platný ukrajinský řidičský průkaz
  • pracovní smlouvu  
 • V daném případě karta řidiče bude vydána s dobou platnosti na 185 dní. 

6.    Mohu používat k řízení motorových vozidel kartu řidiče (do tachografu) vydanou na Ukrajině?

 • Ano, k řízení motorových vozidel je možné užít kartu řidiče (do tachografu) vydanou na Ukrajině po dobu její platnosti.
 

7.    Vztahují se na mne výše uvedené životní situace, pokud jsem občanem Ukrajiny a na území České republiky již naplňuji obvyklé bydliště a k výkonu zaměstnání potřebuji kartu řidiče, případně další doklady?

 • Ne, v takovém případě se na vás výše popsané životní situace nevztahují. 
 • Pokud na území České republiky již naplňujete obvyklé bydliště, je možné provést výměnu řidičského průkazu státu Ukrajina, který svým provedením odpovídá mezinárodním úmluvám, za český řidičský průkaz a zároveň je možné vydat i kartu řidiče s dobou platnosti na 5 let.
 

Основна інформація:

 • Я можу використовувати своє дійсне водійське посвідчення, видане на території України, для керування транспортними засобами на території Чеської Республіки, якщо це посвідчення відповідає зразку водійського посвідчення, передбаченому Конвенцією про дорожній рух (Відень 1968 р.) - додаток № 1.
 • Річь йде про посвідчення водія, яке своїм дизайном збігається з чеським посвідченням водія.
 • Діючими українськими водійськими правами також вважаються і такі права, які втратили чинність після 1.01.2022 р., якщо вони не були обмінені через збройний конфлікт в Україні

1.    У мене є дійсне українське водійське посвідчення і я хочу обміняти його на чеське водійське посвідчення.

 • Якщо перебування на території Чеської Республіки більше 1 року не дозволено, то на власника українського водійського посвідчення не покладається обов’язок обміну на чеське водійське посвідчення. 
 • Обмін українського водійського посвідчення на чеське можливий при виконанні громадянином України умови звичайного проживання на території Чеської Республіки, тобто 185 днів у календарному році через особисті та професійні зв’язки. 
 • Обмін водійських прав належить до компетенції муніципальних органів муніципалітетів з розширеними повноваженнями, коли є можливість звернутися до будь-якого з цих органів -  карта.
 • Одразу після прибуття на теритоорію Чеської Республіки, без вимог щодо тривалості перебування, обмін українського посвідчення водія на чеське водійське посвідчення неможливо


2.    Чи можу я керувати транспортними засобами в Чеській Республіці з водійськими правами, які не відповідають міжнародним конвенціям?

 • Не можна, чинне правове регулювання передбачає, що керувати транспортними засобами на території Чеської Республіки можна лише на підставі посвідчення водія, виданого іноземною державою, яке своїм виконанням відповідає міжнародним конвенціям – див. Основна інформація.
 

3.    Як я можу вирішити ситуацію, якщо я маю водійські права, які не відповідають міжнародним конвенціям?

 • Можливим рішенням є отримання чеських водійських прав у вигляді видачі посвідчення водія та видачі водійських прав, тобто завершення навчання та тренировки їзди в автошколі, складання іспиту на професійну компетентність керуванням автотранспортом. 
 • Реєстрація на навчання та тренування їзди не обумовлена звичайним місцем проживання в Чеській Республіці. 
 • Після іспиту необхідно подати заяву на отримання посвідчення водія та водійських прав. 
 • Основною умовою для отримання водійських прав є звичайне проживання в Чеській Республіці, тобто перебування на території Чеської Республіки протягом 185 днів у календарному році через особисті та професійні зв’язки. 
 • Надання водійського посвідчення та видача водійських прав належать до компетенції муніципальних органів муніципалітетів з розширеними повноваженнями, куди можна звернутися стосовно даного питання, до будь-якого з них  – карта.
   

4.    Чи можливий виняток з умов видачі водійських прав щодо виконання умови звичайного проживання?

 • Ні, умова звичайного проживання визначена законодавством Європейського Союзу, яким є Директива Європейського парламенту та Ради № 2006/126/EC «Про водійські права». Чеська Республіка, як держава-член Європейського Союзу, зобов'язана дотримуватися законодавства Європейського Союзу 
 

5.    Я маю недійсні українські водійські права. Чи можу я керувати автомобілем або попросити їх замінити?

 • Якщо термін дії посвідчення водія закінчився до 1.01.2022, їх не можна використовувати для керування транспортними засобами в Чеській Республіці.
 • Рішенням в даній ситуації є отримання чеського водійського посвідчення – див. відповідь № 3.
 

6.    У мене фізично немає українського водійського посвідчення (втрата, знищення тощо). Чи можу я керувати транспортними засобами в Чеській Республіці? Якщо ні, то як я можу отримати чеські водійські права?

 • Керувати автотранспортом на території Чеської Республіки можна лише за наявності посвідчення водія. 
 • Якщо ви не маєте водійських прав, то отримати чеське водійське посвідчення можливо, але лише після закінчення навчання та тренировки їзди в автошколі, складання іспиту на професійну компетентність та надання водійського посвідчення. Умовою для отримання водійського посвідчення є звичайне місце проживання в Чеській Республіці - див. питання № 3.


Інформація для професійних водіїв

1.    Я маю дійсні українські водійські права. Чи можу я влаштуватися на роботу водієм вантажного автомобілю або на перевозку пассажирів (водієм автобуса)?

 • Так, можливо. Маючи дійсні українські водійські права ви можете влаштуватися на роботу водієм. 
 • Водіння транспортних засобів (вантажівок чи автобусів), однак, додатково обумовлено набуттям та володінням професійної компетенції водія та водночас карткою водія (стосується транспортних засобів, обладнаних тахографом).


2.    Як я можу отримати професійну компетенцію водія?

 • Професійна компетентність підтверджується професійним посвідченням водія, яке може бути видане до дійсного українського посвідчення водія. 
 • Видача посвідчення професійної компетенції водія не обумовлено звичайним місцем проживання в Чеській Республіці. 
 • Професійну компетентність водія можна отримати на основі вступного навчання, що закінчується іспитом, або проходження курсу регулярного навчання. 
 • Якщо ви отримали водійські права категорії C після 10.09.2009 р., ви повинні пройти навчання в обсязі 140 годин або 280 годин та потім скласти іспит. 
 • Якщо ви отримали водійські права категорії C до 10.09.2009 р., достатньо закінчити курс регулярного навчання в обсязі 35 годин. 
 • Якщо ви отримали водійські права категорії D після 10.09.2008 р., необхідно пройти вступне навчання в обсязі 140 годин або 280 годин та потім скласти іспит. 
 • Якщо ви отримали водійські права категорії D до 10.09.2008 р., достатньо пройти звичайний курс регулярного навчання в обсязі 35 годин. 
 • Для керування транспортним засобом також можна використовувати документ про професійну компетенцію водія, виданий іншою державою-членом Європейського Союзу, договірною стороною Угоди про Європейську економічну зону або Швейцарською Конфедерацією.


3.    Куди необхідно звернутися з заявою про видачу посвідчення професійної компетентності водія?

 • Посвідчення професійної компетентності водія видаються муніципальними органами муніципалітету з розширеними повноваженнями, коли є можливість звернутися стосовно цієї справи, до будь-якого з них – карта.
 • В обох випадках це, перш за все, умова для виконання основної роботи у роботодавця, заснованого в Чеській Республіці, або здійснення самостійної підприємницької діяльності. 
 • До заяви на отримання посвідчення професійної компетенції водія додаються: 
  • дійсне посвідчення особи, 
  • дійсні українські водійські права, 
  • підтвердження іспиту після вступногоо навчання, 
  • або підтвердження регулярного навчання, 
  • трудовий договір, виданий роботодавцем, зареєстрованим у Чеській Республіці, або витяг з торгового реєстру. 
 

4.    Чи можна використовувати набуту в Україні професійну компетентність водія для роботи?

 • Ні, це неможливо, оскільки згідно з чинним законодавством можна визнати лише професійну компетенцію водія, отриману на території Чеської Республіки, в іншій державі-члені Європейського Союзу або на території держави, яка є договірною стороною Угоди про Європейський економічний простір, або отриманою на території Швейцарської Конфедерації - див. відповідь № 1. 
 

5.    Як отримати картку водія (на тахограф) і куди мені звернутися для її видачі?

 • Картка водія видається будь-яким муніципальним органом муніципалітету з розширеними повноваженнями – карта.
 • До заяви стосовно отримання карти водія необхідно надати:  
  • дійсне посвідчення особи, 
  • вимоги до проживання - віза з метою толерантності в ЧР,  
  • дійсні українські водійські права, 
  • трудовий договір 
 • У цьому випадку картка водія буде видана з терміном дії 185 днів.
 

6.    Чи можна для керування автомобілем використовувати картку водія (до тахографу), видану в Україні?

 • Так, для керування автотранспортом можна використовувати картку водія (до тахографу), видану в Україні на термін її дії.
 

7.    Чи стосуються мене вищезазначені життєві ситуації, якщо я громадянин України і вже маю звичайне місце проживання в ЧР і мені для роботи потрібна карта водія чи інші документи?

 • Ні, в даному випадку описані вище життєві ситуації до вас не стосуються. 
 • Якщо ви вже маєте звичайне місце проживання в ЧР, ви можете обміняти водійське посвідчення з України, яке відповідає міжнародним конвенціям, на чеське водійське посвідчення, а також можна оформити і картку водія терміном на 5 років.


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků