Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz

Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz
24. 8. 2017 11:30:13|Řidičské průkazy

03. Pojmenování (název) životní situace

Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz.

04. Základní informace k životní situaci

Možnost výměny řidičského průkazu členského státu za český řidičský průkaz, v případě, že má daná osoba obvyklé bydliště na území České republiky

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel platného řidičského průkazu členského státu EU. Žádost o řidičský průkaz je nutné podat osobně.
 
Řidičský průkaz je poté nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obvyklé bydliště na území České republiky a držení platného  řidičského průkazu členského státu EU.

Dostavením se na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa obvyklého bydliště na území České republiky.

V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o výměnu platného řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz (podání žádosti o vydání řidičského průkazu).

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na  obecním úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa obvyklého bydliště žadatele.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte:
 • platný doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz členského státu EU 
 • jednu  průkazovou fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech
 • „Čestné prohlášení“, že žadateli nebyl jiným členským státem uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že mu nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto  a dále pokud je řidičské oprávnění podmíněno či omezeno, rozsah tohoto podmínění i omezení
Žadatel, který nemá na území České republiky trvalý pobyt je dále povinen doložit doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky, anebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání.

Dokladem prokazujícím obvyklé bydliště je zejména:
 1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
 2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
 3. nájemní smlouva k nemovitosti
 4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
 5. výpis z živnostenského rejstříku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu je od data 19.01.2013 tisknuta přímo ze systému registru řidičů, a tudíž vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za vydání řidičského průkazu činí 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Český řidičský průkaz bude vystaven do 20 dní, za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro vydání řidičského průkazu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Není možné využít tuto elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Kde získáte bližší informace: místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,  Ministerstvo dopravy.

V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor  agend řidičů

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

 

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

23.8.2017                    

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

23.8.2017

29. Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Právní postup vyřízení požadavku je stanoven:
 • Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů


Zpět na výpis článků