Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz

Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz
12. 6. 2019 15:13:41|Řidičské průkazy, bodové hodnocení

Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz

03. Pojmenování (název) životní situace

Výměna řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz.

04. Základní informace k životní situaci

Možnost výměny řidičského průkazu členského státu za český řidičský průkaz, v případě, že má daná osoba obvyklé bydliště na území České republiky.

Obvyklým bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt. Pokud osoba nemá trvalý pobyt, pak je to místo, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel platného řidičského průkazu členského státu EU. Žádost o řidičský průkaz je nutné podat osobně. 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obvyklé bydliště na území České republiky a držení platného  řidičského průkazu členského státu EU.
 
Dostavením se na obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky.V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o výměnu platného řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz (podání žádosti o vydání řidičského průkazu).

08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

O výměnu řidičského průkazu členského státu EU za český řidičský průkaz je možné požádat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky (přehled obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – mapa ORP.)

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte:
 • platný doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz členského státu EU 
 • „Čestné prohlášení“, že žadateli nebyl jiným členským státem uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že mu nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto  a dále pokud je řidičské oprávnění podmíněno či omezeno, rozsah tohoto podmínění i omezení
Žadatel, který nemá na území České republiky trvalý pobyt je dále povinen doložit doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky, anebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání.
 1. Dokladem prokazujícím obvyklé bydliště je zejména:
 2. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
 3. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti
 4. nájemní smlouva k nemovitosti
 5. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
 6. výpis z živnostenského rejstříku.
Při podání žádosti je dále na místě zajišťována fotografie žadatele, a to buď prostřednictvím agendových systémů Ministerstva vnitra (pokud je zde fotografie již k dispozici). V případě, že fotografie žadatele není dostupná z těchto systémů, bude žadatel ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pro potřeby daného řízení vyfocen na místě, při podání žádosti výměnu řidičského průkazu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu je tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost a údaje v ní uvedené stvrzuje svým podpisem.  Obsahem žádosti je i fotografie a digitalizovaný podpis.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za vydání řidičského průkazu činí 200 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Český řidičský průkaz bude vystaven do 20 dnů ode dne podání žádosti, za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro vydání řidičského průkazu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla žádost o vydání řidičského průkazu podána.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Není možné využít elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na:
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • Ministerstvo dopravy 

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy
Řidičské průkazy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor  agend řidičů

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

12.06.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

12.06.2019

29. Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
 Zpět na výpis článků