Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014

Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014
29.08.2022 12:50:47Legislativa a často kladené dotazy

I. ÚPLNÉ VÝJIMKY

Přepravy uvedené v čl. 3 nařízení (ES) č. 561/2006 a v čl. 2 odst. 2 dohody AETR nespadají do působnosti tohoto nařízení (resp. dohody) a označujeme je jako výjimky. Při těchto přepravách nemusí být vozidla vybavená tachografem, dopravce nemusí zajistit vedení záznamů o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách a tyto doby není potřeba ani dodržovat.


Článek 3 Nařízení 561/2006:

Toto nařízení se nevztahuje na silniční dopravu

a) vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km (UPOZORNĚNÍ: v případě této výjimky se na přepravy v ČR použije úprava obsažená v § 3a odst. 5, 7 a 8 zákona č. 111/1994 Sb., § 1b vyhlášky č. 478/2000 Sb. v návaznosti na §§ 17-19 nařízení vlády č. 589/2006 Sb.)
aa) vozidly nebo jejich kombinacemi s maximální přípustnou hmotností nepřekračující 7,5 tun, která jsou používána pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, jež řidič při výkonu svého povolání potřebuje nebo pro doručování zboží vyrobeného řemeslným způsobem, a pouze na tratích v okruhu do 100 km od provozovny dopravce a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost a že doprava není prováděna na cizí účet a za úplatu (tj. pro cizí potřebu);
b) vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině;
c) vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li se přeprava v rámci jím svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou;
d) vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
e) specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely;
f) speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
g) vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby, a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu;
h) vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě zboží;
ha)  vozidly o maximální přípustné hmotnosti přesahující 2,5 tuny, nikoli však 3,5 tuny, včetně návěsu nebo přívěsu používanými pro přepravu zboží, pokud se přeprava neuskutečňuje na cizí účet nebo za úplatu, ale na vlastní účet společnosti nebo řidiče, a pokud řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;
i) obchodními vozidly, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo zboží.

V případě výjimek uvedených pod písm. aa) až i) řidiči dodržovat režim činnosti řidiče nemusí a rovněž nemusí vést záznamy o své činnosti.
 

II. ČÁSTEČNÉ VÝJIMKY

Přepravy uvedené v čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 (dohoda AETR možnost částečných výjimek neobsahuje) jsou označovány jako tzv. fakultativní výjimky a členské státy EU mohou rozhodnout, zda pro tyto přepravy stanoví jiný režim než ten uvedený v čl. 5-9 zmíněného nařízení.
 
ČR této možnosti využila a tyto přepravy se řídí režimem dle § 3a odst. 3, 4, 6 a 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (na tyto přepravy se nepoužití čl. 5 – 7 nařízení (ES) č. 561/2006) a dále režimem dle § 1a vyhlášky č. 478/2000 Sb.
 
Při přepravách dle čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, a to prostřednictvím digitálního nebo analogového tachografu, pokud je jím vozidlo vybaveno, nebo ručně, avšak výhradně v případě, kdy vozidlo není tachografem vybaveno. Tato povinnost neplatí pro čl. 13 odst. 1 písm. g)nařízení (ES) č. 561/2006 (více viz níže).
 
V těch případech, kdy je vozidlo vybaveno digitálním tachografem, pak je povinností řidiče na tachografu nastavit režim „OUT“, a to před zahájením přepravy podle čl. 13 nařízení (ES) č. 561/2006.

 

V těch případech, kdy je vozidlo vybaveno analogovým tachografem, pak je povinností řidiče na záznamový list před zahájením přepravy ručně uvést režim mimo působnost („OUT“) s uvedením času zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost („OUT“) se na záznamový list ručně uvede čas ukončení této přepravy.
 
Konečně v případech, kdy vozidlo není vůbec vybaveno tachografem, je řidič povinen na ručně vedený (nebo vedený prostřednictvím jiného záznamového zařízení) záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku uvést:
a) před zahájením přepravy jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla, státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava a místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na počátku záznamu,
b) po ukončení přepravy místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na konci záznamu,
c) při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku.


Článek 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006

Jestliže nejsou dotčeny cíle stanovené v článku 1, může každý členský stát na svém území nebo po dohodě s jiným členským státem na jeho území udělit výjimky z článků 5 až 9 a stanovit individuální podmínky vztahující se na tyto výjimky týkající se přepravy:

a) vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo jimi najatými bez řidiče a používanými k silniční dopravě, pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutěže se soukromými dopravci;
b) vozidly používanými nebo najatými bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
c) zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, který vozidlo vlastní, najímá nebo najímá s následnou koupí;
d) vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která používají poskytovatelé všeobecných služeb definovaní v čl. 2 bodě 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb. Tato vozidla se smějí používat pouze na tratích v okruhu do 100 kilometry od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;
e) vozidly provozovanými výlučně na ostrovech nebo v regionech izolovaných od zbytku území státu s rozlohou do 2 300  km2, které nejsou spojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, jenž by mohl být používán motorovým vozidlem, a které nesousedí s žádným jiným členským státem;
f) vozidly používanými pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 100 kilometry od místa obvyklého odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5  tuny;
g) vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti či jejich přezkoušení za předpokladu, že nejsou využívána k obchodní přepravě zboží nebo cestujících (UPOZORNĚNÍ: od 1. 8. 2022 není u těchto přeprav uloženo vést povinně záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku prostřednictvím tachografu, ačkoliv jím vozidlo bude vybaveno, kdy namísto toho je nově umožněno tento záznam vést prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně.);
h) vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi, údržbou rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu, telegrafními a telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním a detekcí rozhlasových nebo televizních vysílačů nebo přijímačů;
i) vozidly s 10 až 17 sedadly používanými výlučně k neobchodní přepravě cestujících;
j) specializovanými vozidly přepravujícími cirkusy a lunaparky;
k) speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty, jejichž hlavním účelem po zaparkování je využití k vzdělávacím účelům;
l) vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství či zpětnou přepravu nádob na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství;
m) specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti;
n) vozidly používanými pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl neurčených k lidské spotřebě;
o) vozidly používanými výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako přístavy, překladiště nebo železniční terminály;
p) vozidly používanými pro přepravu živých zvířat z hospodářství na místní trhy a naopak nebo z trhů na místní jatka ve vzdálenosti do 100 kilometry;
q) vozidly nebo kombinací vozidel převážejícími stavební stroje pro stavební podnik v okruhu do 100 km od provozovny podniku, pokud řízení těchto vozidel nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;
r) vozidly používanými pro dodávky betonu připraveného k lití.  

Jak již bylo uvedeno výše, při přepravách dle výjimek dle čl. 13 nařízení (ES) č. 561/2006 se nepoužijí články 5 – 7 tohoto nařízením, tudíž jsou řidiči povinni dodržovat stanovené denní a týdenní doby odpočinku ve smyslu čl. 8 nařízení (ES) č. 561/2006. Řidiči jsou při přepravách dle výjimek dle čl. 13 nařízení (ES) č. 561/2006 rovněž povinni dodržovat bezpečnostní přestávky dle § 3a odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., a to po uplynutí nejvýše 4,5 hodin řízení bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu, s tím, že bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika částí, činí-li každá z nich nejméně 15 minut.
 
Současně platí, že při přepravách dle výjimek dle čl. 13 nařízení (ES) č. 561/2006 je řidič povinen mít u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího dne a ze 7 dnů, které tomuto dni bezprostředně předchází, a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole.
 
Dopravce pak má povinnost zajistit nejen to, aby řidič sociální režim dodržoval, měl u sebe výše uvedené záznamy a předkládal je při kontrole, ale má povinnost uvedené záznamy uchovat po dobu 1 roku od ukončení přepravy.

 
Je nutné upozornit, že v tomto případě se jedná o českou úpravu, a že jiné členské státy EU mají výjimky dle tohoto článku upraveny rozdílně.
 

Zpět na výpis článků