Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě
Nákladní a mezinárodní autobusová doprava
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě  (dále jen „RPSD“) je informační systém provozovaný Ministerstvem dopravy. Účelem tohoto systému je vytvoření jednotné databáze informací o podnikatelích v silniční dopravě a řidičích taxislužby, se kterými dopravní úřady v rámci své agendy pracují. RPSD je rovněž napojen na obdobné systémy dalších členských států Evropské unie, což zaručuje vzájemnou efektivní výměnu údajů o dopravcích.

V RPSD jsou zveřejňovány zejména identifikační údaje podnikatele, údaje o jeho koncesi, počtu velkých vozidel, eurolicencích a o odpovědných zástupcích, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přístup do veřejné části RPSD:

https://rpsd.mdcr.cz/


Co se týče neveřejných údajů vedených v RPSD, platí, že o výpis těchto údajů může bez dalšího  požádat osoba, které se tyto informace týkají a nebo jiná osoba, avšak pouze na základě písemného souhlasu s ověřeným podpisem osoby, jíž se údaje týkají. Žádost o výpis lze podat u místně příslušného dopravního úřadu, tedy krajského úřadu nebo v případě podnikatele v taxislužbě či řidiče taxislužby obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu statutárního města.


 

Zpět na výpis článků