Výroba silničního vozidla

Výroba silničního vozidla
01.10.2020 20:00:00|Výroba a přestavba vozidla
Výroba silničního vozidla

Výroba jednotlivého silničního vozidla (povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a následné schvalování technické způsobilosti)

Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu.

Kam se obrátit?

O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností (tzv. ORP), a to na základě písemné žádosti. Úřadů je po České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

 

naradi.png Schvalování

Technickou způsobilost schvaluje ORP, který vydal povolení k výrobě. ORP může uložit provedení zkoušek vyrobeného vozidla na náklady výrobce.

V případě kladného rozhodnutí vydá ORP technický průkaz silničního vozidla (pokud vozidlo podléhá registraci) nebo technické osvědčení silničního vozidla (pokud vozidlo nepodléhá registraci). 

Další variantou, kterou může žadatel obdržet na základě jeho žádosti je Osvědčení o jednotlivém schválení vozidla jako ekvivalent k technickému průkazu, jedná se o dokument stanovený EU předpisy a je určen k tomu, kdy místem první registrace vozidla není ČR.

Žádost o povolení výroby

Žádost musí obsahovat:
tabulka-vyroba.png

document.png Co s sebou na úřad?

  • ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění
  • technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech
  • nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností
  • návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce
  • osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem
  • technický protokol vydaný zkušební stanicí 
  • protokol o technické prohlídce, pokud se jedná o vozidlo, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek podle § 40 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Technickým protokolem se dokládá splnění podmínek uložených v rozhodnutí o povolení výroby a splnění technických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem, protokolem o technické prohlídce se dokládá technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Technický protokol a protokol o technické prohlídce lze nahradit protokolem vydaným technickou zkušebnou

document.png
Správní poplatek je vybírán až v případě schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, a to ve výši 2 000 Kč

krizek.png
ORP vydá osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech ve lhůtě 60 dnů od podání žádosti.
Proti rozhodnutí ORP se lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k příslušnému krajskému úřadu (odvolání se podává prostřednictvím správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal).


paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Výše správních poplatků je upravena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 27).
Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Zpět na výpis článků