Evropská unie na železnici - přehled evropských právních předpisů

Evropská unie na železnici - přehled evropských právních předpisů

     • Revize I. železničního balíčku

      Nová směrnice 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012

Evropské schvalování lokomotiv

• Sdělení Komise „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2022 (Text s významem pro EHP) 2022/C 247/01Zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají opatření pro udržitelný železniční trh, obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy a prodloužení některých období uvedených v nařízení (EU) 2020/698. (Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (23. 02. 2021).
Použije se ode dne 6. března 2021.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/312 ze dne 24. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1429, pokud jde o délku referenčního období pro uplatňování dočasných opatření týkajících se zpoplatnění použití železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2180, ze dne 18. prosince 2020, kterým se prodlužuje referenční období nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení stanoví dočasná pravidla pro zpoplatnění použití železniční infrastruktury stanovené v kapitole IV směrnice 2012/34/EU. Vztahuje se na použití železniční infrastruktury pro vnitrostátní a mezinárodní železniční dopravu, jehož se uvedená směrnice týká, v období od 1. března 2020 do 30. června 2021 (dále jen „referenční období“).“

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1061 ze dne 28. června 2021, kterým se prodlužuje referenční období nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429 ze dne 7. října 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/312 ze dne 24. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1429, pokud jde o délku referenčního období pro uplatňování dočasných opatření týkajících se zpoplatnění použití železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1429 ze dne 7. října 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 13.10.2020). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Text s významem pro EHP).
Použije se od 4. června 2020.​

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/777 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/763, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/778 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/779, ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/250, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/780 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 445/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2019/779, pokud jde o opatření k prodloužení platnosti některých osvědčení pro železniční subjekty odpovědné za údržbu a některá přechodná ustanovení kvůli pandemii COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/781 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/545, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/782 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 a (EU) 2018/762, pokud jde o data jejich použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Evropský rok železnice (2021)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2228 ze dne 23. prosince 2020 o Evropském roku železnice (2021)​

Transevropské sítě

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1328 ze dne 10. srpna 2021, kterým se stanoví požadavky na infrastrukturu použitelné na určité kategorie akcí v oblasti infrastruktury dvojího užití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne      09. srpna 2021).
Tato směrnice se nepoužije na projekty, u nichž byl postup udělení povolení zahájen před 10. srpnem 2023.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 10. srpna 2023. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.​


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (Text s významem pro EHP)
Nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 se zrušují.
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (14. 07. 2021).
Použije se ode dne 1. ledna 2021.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech
.

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/392 ze dne 4. března 2019 o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie

Orientační rozšíření map globální transevropské dopravní sítě mezi Unií a zeměmi Východního partnerství
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/254 ze dne 9. listopadu 2018 o úpravě přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem pro EHP.)
Dne 24. listopadu 2017 byly mezi Unií a zeměmi Východního partnerství (Arménskou republikou, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Moldavskou republikou a Ukrajinou) podepsány dohody na vysoké úrovni o úpravě orientačního rozšíření map globální transevropské dopravní sítě a o vytyčení spojení hlavní sítě na mapách globální sítě. Dohoda na vysoké úrovni mezi Unií a Gruzií byla podepsána dne 18. července 2018.

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1723 ze dne 26. října 2018 o přeshraničním projektu Rail Baltica v Severomořsko-baltském koridoru hlavní sítě  (oznámeno pod číslem C(2018) 6969) 
Pouze estonské, finské, litevské, lotyšské, polské a švédské znění je závazné.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 o logistice v EU a multimodální dopravě v nových koridorech transevropské dopravní sítě (TEN-T) (2015/2348(INI))
(2018/C 242/04)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/500 ze dne 22. března 2018  o souladu návrhu na zřízení alpsko-západobalkánského koridoru pro železniční nákladní dopravu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (oznámeno pod číslem C(2018) 1625). 
Pouze anglické, bulharské, chorvatské, německé a slovinské znění je závazné.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/491 ze dne 21. března 2018 o souladu společného návrhu na rozšíření severomořsko-středomořského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (oznámeno pod číslem C(2018) 1634).
Pouze anglické, francouzské a nizozemské znění je závazné.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/849 ze dne 7. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP).  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (8. června 2017). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozšíření Atlantického koridoru

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/300 ze dne 11. ledna 2018 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Atlantického koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (oznámeno pod číslem C(2018) 51) 
(Pouze francouzské, německé, portugalské a španělské znění je závazné).

Rozšíření TEN-T na Západní Balkán (HLAVNÍ A GLOBÁLNÍ SÍŤ)
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1937 ze dne 11. července 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství
Smlouva o založení Dopravního společenství
Platnost od 9. října 2017.
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/232 ze dne 16. července 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o jednací řád tohoto výboru

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/299 ze dne 12. února 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé personální záležitosti ve vztahu k provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství

 Rozšíření Severomořsko - baltského koridoru do Prahy
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2168, ze dne 17. prosince 2020 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2020) 8919)
(Pouze české, estonské, francouzské, litevské, lotyšské, německé, nizozemské a polské znění je závazné)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/178 ze dne 31. ledna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1111 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2017) 142) 
(Pouze české, francouzské, litevské, německé, nizozemské a polské znění je závazné)

Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1111 ze dne 7. července 2015 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2015) 4507)

Pouze české, francouzské, litevské, německé, nizozemské a polské znění je závazné.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/758 ze dne 4. února 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 473/2014 ze dne 17. ledna 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o doplnění přílohy III uvedeného nařízení o nové orientační mapy (Text s významem pro EHP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010
Zrušeno nařízením EU 2021/1153 

Rozhodnutí 2013/C 65/04 výkonných rad koridorů pro železniční nákladní dopravu č. 1 a č. 2, kterým se stanoví rámec pro přidělování kapacity v koridorech pro železniční nákladní dopravu č. 1 a č. 2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 10. listopadu 2010.

Rozhodutí Komise 2007/60/ES ze dne  26. října 2006 o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003

Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství

Elektronické informace o nákladní dopravě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 20. 08. 2020).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


Interoperabilita

Interoperabilita - samostatná stránka

Základní směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)
(Směrnice 2016/797 vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie L 138 ze dne 26. května 2016)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady  (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie​ (28.5.2020)

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2017) 3800) 
(Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. dubna 2020). Toto nařízení se použije ode dne 16. září 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797
(Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 26. dubna 2018).
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře nebo Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/781 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/545, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Nahrazená směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění).
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 19.července 2008.
Směrnice zrušuje:
- Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES s účinkem ode dne 19. července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti.
- Článek 14 směrnice 2004/49/ES s účinkem od 19. července 2008.
Konsolidované znění k 01.01.2015
Zrušena směrnicí 2016/797 s účinkem od 16. června 2020.

Dodávání rádiových zařízení na trh

Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Text s významem pro EHP)

Členské státy do 12. června 2016 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů. Tyto předpisy se použijí od 13. června 2016.

Agentura Evropské unie pro železnice

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1903 ze dne 29. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/764 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady
(Text s významem pro EHP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004

Shift2Rail

• Rozhodnutí správní rady společného podniku SHIFT2RAIL č. 1/2020 ze dne 26. března 2020, kterým se stanoví vnitřní předpisy týkající se omezení některých práv subjektů údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci fungování společného podniku S2R​

Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozhodnutí Rady  (EU) 2015/214ze dne 10. února 2015, kterým se schvaluje hlavní plán Shift2Rail


Některé prováděcí předpisy (TSI - viz samostatná stránka)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Text s významem pro EHP.)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/779, ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/250, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu (harmonogram zavádění)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2299 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/965/ES, pokud jde aktualizovaný seznam parametrů, který se použije pro klasifikaci vnitrostátních předpisů (oznámeno pod číslem C(2015) 7869)

(Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise 2009/965/ES ze dne 30. listopadu 2009 o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 8680)
(Text s významem pro EHP)

Doporučení Komise 2011/217/EU ze dne 29. března 2011 o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES
(Text s významem pro EHP)
 

Zrušené směrnice pro interoperabilitu

Směrnice 1996/48/ES ze dne 23. července 1996, o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
Konsolidované znění k 19. 07. 2010

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/50/ES
Konsolidované znění k 19.07.2010

Poskytování multimodálních informačních služeb o cestování

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. listopadu 2017).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Text s významem pro EHP)

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě ( text s významem pro EHP)
 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j dne 7. června 2021). Použije se ode dne 7. června 2023.
Nařízení (ES) č. 1371/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 7. června 2023.

Zrušené nařízení (od 7. června 2023)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, s platností od 3.12.2009
Konsolidované znění k 03. 12. 2009
Nařízení (ES) č. 1371/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 7. června 2023 (nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021)

Pravidla pro posuzování shody

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS
Konsolidované znění k 09.07. 2008

Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
(Text s významem pro EHP)

• Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 1/ES/2021 ze dne 28. července 2021 o schválení subjektu posuzování shody podle odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních [2021/1397]

Registry vozidel

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614 ze dne 25. října 2018, kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES (Text s významem pro EHP.)
Rozhodnutí 2007/756/ES se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2021.
  Od 16. června 2021 členské státy registrují vozidla v evropském registru vozidel v souladu s článkem 7.
  Od 16. června 2024 používají členské státy funkci centralizované registrace.

 

• Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES
Konsolidované znění k 15.11.2018

• Rozhodnutí Komise č. 2011/107/EU ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 665).(Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise  2011/665/EU ze dne 4. října 2011  o evropském registru povolených typů železničních vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 6974). (Text s významem pro EHP)
• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/701 ze dne 27. dubna 2021, kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU o evropském registru povolených typů železničních vozidel (Text s významem pro EHP)
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 18. května 2021).

Registry infrastruktury

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 16. června 2019. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Prováděcí rozhodnutí 2014/880/EU se zrušuje s účinkem od 16. června 2019.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/880/EU ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 8784))

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a Evropské agentuře pro železnice a použije se od 1. ledna 2015.
Prováděcí rozhodnutí 2011/633/EU se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2015
.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne 15. září 2011  o  společných specifikacích registru železniční infrastruktury  (oznámeno pod číslem K(2011) 6383) (Text s významem pro EHP)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 16. března 2012. Zrušeno rozhodnutím 2014/880/EU.
 

Licence a přístup na dopravní cestu dráhy

Členské státy do 25. prosince 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru 

 Tato směrnice zrušuje směrnice 91/440/EHS, 95/18/ES a 2001/14/ES ve znění pozdějších směrnic s účinností ode dne 15. prosince 2012, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zrušených směrnic ve vnitrostátním právu.
 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, mimo jiné pokud jde o shodu dosaženou ze strany podniků, provozovatelů, žadatelů, orgánů a jiných dotčených subjektů, do 16. června 2015.
 Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 15. prosince 2012.

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

Konsolidované znění směrnice 2012/34/EU (stav k 1. 1. 2019)

Revize I. železničního balíčku - projednávání návrhů

Legislativní usnesení Evropského parlamentu 2013/C 153 E/41ze dne 16. listopadu 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) (KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Postoj Evropského parlamentu P7_TC1-COD(2010)0253 přijatý v prvním čtení dne 16. listopadu 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/…/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) 

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu KOM(2008) 54 Víceleté smlouvy za účelem zlepšení kvality železniční infrastruktury

 

Zrušené směrnice I. železničního balíčku

Směrnice jsou nahrazeny směrnicí 2012/34/EU s účinností od 15. prosince 2012.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury,
ve znění:
Rozhodnutí Komise 2002/844/ES, ze dne 23. října 2002, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004

Konsolidované znění směrnice 2001/14/ES
(stav k 17. 06. 2015)

Směrnice 1995/18/ES ze dne 19. června 1995, o vydávání licencí železničním podnikům

Konsolidované znění směrnice 1995/18/ES (k 15.12.2015)

Směrnice 91/440/EHS ze dne 29. července 1991, o rozvoji železnic Společenství

Konsolidované znění směrnice 91/440/EHS (stav k 1.1.2010).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury, s platností od 4.12.2007.
Transpoziční lhůta směrnice je do 4. června 2009 a u čl. 1 odst. 2, 5, 6 a 7 do 1.ledna 2010.
Již neplatná. Datum konce platnosti: 16/06/2015; Implicitně zrušeno 32012L0034

 

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. července 2013.Evropská komise proti České republice .

Nesplnění povinnosti státem - Doprava - Směrnice 91/440/EHS - Rozvoj železnic Společenství - Článek 10 odst. 7 - Regulační subjekt - Pravomoci

Směrnice 2001/14/ES - Přidělování kapacity železniční infrastruktury - Článek 4 odst. 1 - Rámec zpoplatnění - Článek 6 odst. 2 - Opatření, na základě kterých se provozovatelům infrastruktury poskytují podněty ke snižování nákladů na zajištění infrastruktury a výše poplatků za přístup - Článek 7 odst. 3 - Stanovení poplatků za minimální přístupový balík a přístup k dopravním zařízením po železnici - Náklady přímo vynaložené za provoz železniční dopravy - Článek 11 - Systém odměňování výkonu - Článek 30 odst. 5 - Regulační subjekt - Pravomoci - Odvolání ve správním řízení proti rozhodnutím regulačního subjektu.

Věc C-545/10.

Žaloba (2016/C 027/26) podaná dne 17. listopadu 2015 - Evropská komise v. Česká republika
(Věc C-606/15)

 

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY KE SMĚRNICI 2012/34/EU

Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 11. prosince 2018). Použije se ode dne 1. ledna 2019, včas pro jízdní řád platný ode dne 12. prosince 2020.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Prováděcí nařízení (EU) č. 869/2014 se zrušuje s účinkem ode dne 12. prosince 2020


Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou
(Text s významem pro EHP)
Nařízení se použije ode dne 1. června 2019.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/545 ze dne 7. dubna 2016 o postupech a kritériích týkajících se rámcových dohod pro přidělování kapacity železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 29. dubna 2016).
Použije se od 1. prosince 2016.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 30.7.2015). Použije se ode dne 1. ledna 2016. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízeí Komise (EU) 2015/909 ze dne 12. června 2015 o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení stanoví způsoby výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy pro účely stanovení poplatků za minimální přístupový balík a přístup k infrastruktuře napojení k zařízením služeb podle čl. 31 odst. 3 směrnice 2012/34/EU.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 3. července 2015).
Použije se ode dne 1. srpna 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (25. 2. 2015). Toto nařízení se použije ode dne 16. června 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/429 ze dne 13. března 2015, kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (3. 4. 2015). Použije se ode dne 16. června 2015.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 16. června 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Prováděcí nařízení (EU) č. 869/2014 se zrušuje s účinkem ode dne 12. prosince 2020.

-  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 870/2014 ze dne 11. srpna 2014 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení se použije ode dne 16. června 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Zrušeno prováděcím nařízením 2015/10 od 16. 6. 2015

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/10 ze dne 6. ledna 2015 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 870/2014 (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 27. 1. 2015).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Použije se ode dne 16. června 2015, s výjimkou článku 7, který se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.


Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES (Text s významem pro EHP)

Nařízení (ES) č. 653/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019. Zůstává však nadále až do 15. června 2020 v platnosti ve vztahu k členským státům, které podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi oznámily, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice.. 
Konsolidované znění k 31. 05. 2011
 
Rozhodnutí Komise 2012/226/EU ze dne 23. dubna 2012 o druhém souboru společných bezpečnostních cílů pro železniční systém (oznámeno pod číslem C(2012) 2084)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/753/EU ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2012/226/EU o druhém souboru společných bezpečnostních cílů pro železniční systém (oznámeno pod číslem C(2013) 8780)

Nařízení Komise (EU) č. 1169/2010 ze dne 10. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 22.12.2010.
Nařízení  (EU) č. 1169/2010 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2025.


Nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 ze dne 9. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 21.12.2010.
Nařízení (EU) č. 1158/2010  se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2025.

 

Úplná znění předpisů II. železničního balíčku

viz stránka II. železniční balíček

Pravidla pro udělování osvědčení pro údržbu nákladních železničních vozů

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019 kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011 (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od 16. června 2020.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Nařízení (EU) č. 445/2011 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020.

Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 1. 6 2011.  

Subjektům odpovědným za údržbu nákladních vozů bude vydáno osvědčení SOÚ v souladu s tímto nařízením, aniž je dotčen čl. 14a odst. 8 směrnice 2004/49/ES, ode dne 31. května 2012.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/780 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 445/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2019/779, pokud jde o opatření k prodloužení platnosti některých osvědčení pro železniční subjekty odpovědné za údržbu a některá přechodná ustanovení kvůli pandemii COVID-19 (Text s významem pro EHP)

 

Úplná znění předpisů III. železničního balíčku

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K III. ŽELEZNIČNÍMU BALÍČKU
viz stránka III. železniční balíček

 

IV. železniční balíček

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, (tj. dne 15. června 2016). Nařízení (ES) č. 881/2004 se zrušuje.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/867 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví jednací řád odvolacího senátu (odvolacích senátů) Agentury Evropské unie pro železnice.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016). Směrnice 2004/49/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy IV se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost.
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2222 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1701 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/2222 za účelem prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)

•  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1530 ze dne 21. října 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 23. 10. 2020). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

•  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady  (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie​ (28.5.2020).

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury
Členské státy do 25. prosince 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
Úplné znění (stav k 24.12.2017)

 

 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY KE SMĚRNICI 2016/798


Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/572 ze dne 24. dubna 2020 o systému podávání zpráv, který má být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železničních nehod a mimořádných událostí (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 17. května 2020). 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.​


Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012.
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 14.06.2018). Použije se od 16. června 2019.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení (EU) č. 1077/2012 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010.
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 14.06.2018).
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.

Nařízení (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 se zrušují s účinkem ode dne 16. června 2025.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/782 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 a (EU) 2018/762, pokud jde o data jejich použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)


Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007.
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 14.06.2018).
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798. Použije se ve všech členských státech ode dne 16. června 2020. Ustanovení čl. 15 odst. 1, 2, 3 a 7 se však použijí ode dne 16. února 2019 a čl. 15 odst. 6 se použije ode dne 16. června 2019 ve všech členských státech.

Nařízení (ES) č. 653/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019. Zůstává však nadále až do 15. června 2020 v platnosti ve vztahu k členským státům, které podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi oznámily, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/777 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/763, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 14.06.2018). Použije se ode dne 16. února 2019.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech
.

Doporučení Komise 2018/C 253/01 ze dne 18. července 2018 týkající se pokynů k harmonizovanému provádění evropského systému řízení železničního provozu v Unii (Text s významem pro EHP)

Doporučení Komise (EU) 2019/780 ze dne 16. května 2019 o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury (Text s významem pro EHP)
 

Koncese

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1951 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí

(Text s významem pro EHP)

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. dubna 2016. Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 17. dubna 2014). Tato směrnice se nepoužije na udělování koncesí, u kterých byla výzva k účasti v soutěži zveřejněna nebo které byly uděleny přede dnem 17. dubna 2014.
 

Veřejné soutěže a závazky veřejné služby


Sdělení o nástrojích pro boj proti tajným ujednáním při zadávání veřejných zakázek a o pokynech, jak uplatňovat související důvod pro vyloučení  2021/C 91/01

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1953 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh (Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Text s významem pro EHP)

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18. dubna 2016

Směrnice 2004/17/ES se zrušuje s účinkem k 18. dubnu 2016.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 17. dubna 2014).

Rozhodnutí Komise   2012/21/EU  ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

Sdělení Komise 2012/C 8/03 – Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005 - zrušeno prováděcím nařízením 2015/1986/EU

(Text s významem pro EHP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, s platností od 3.12.2009.

Sdělení Komise 2014/C 092/01 o výkladových pokynech pro nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

konsolidované znění 
Směrnice 2004/18/ES je nahrazena
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
(Text s významem pro EHP)


Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1952 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh (Text s významem pro EHP)

Nařízení Rady (EHS) 1191/69 z 26. června 1969 o akcích členských států týkajících se závazků veřejné služby v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní
ve znění
Nařízení Rady (EHS) 1893/91 Z 20. června 1991 doplňující  Nařízení (EHS) 1191/69 o akcích členských států týkajících se závazků veřejné služby v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní
konsolidované znění

Nařízení (EHS) 1893/91 ze dne 20. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
Nařízení 1191/69 je zrušeno nařízením 1370/2007 s platností od 3.12.2009. Ustanovení nařízení 1191/69 možno použít po dobu tří let od vstupu nařízení 1370/2007 v platnost pro veřejné služby v nákladní dopravě.

Práva a povinnosti cestujících

•  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě ( text s významem pro EHP)
 Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (t.j dne 7. června 2021). Použije se ode dne 7. června 2023.
Nařízení (ES) č. 1371/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 7. června 2023.

Pravidla státní podpory

Kodex osvědčených postupů pro řízení ve věcech kontroly státní podpory (2018/C 253/05)

Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

Sdělení Komise 2012/C 8/02  o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

Rozhodnutí kontrolního úřadu ESVO  č. 788/08/KOL  ze dne 17. prosince 2008, kterým se po šedesáté sedmé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory změnou stávajících kapitol o referenčních a diskontních sazbách a státních podporách poskytovaných ve formě záruk a zavedením nové kapitoly o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor, o státních podporách filmových a ostatních audiovizuálních děl a o státních podporách železničním podnikům

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Nařízení komise (EU) 2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státní podpory a informační listy (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
Konsolidované znění k 09.04. 2014

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

 

Železniční  statistika

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy
(přepracované znění)
Nařízení (ES) č. 91/2003 se zrušuje.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 22. května 2018).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 30.7.2015). Použije se ode dne 1. ledna 2016. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy
Konsolidované znění k 20. 04. 2009
Konsolidované znění k 13. 12. 2016
Zrušeno nařízením 2018/643 ze dne 18. dubna 2018  s platností od 22. května 2018.

Nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2032 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (Text s významem pro EHP)
 

Hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

• Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1226 ze dne 21. prosince 2020, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud jde o společné metody hodnocení hluku (Text s významem pro EHP)

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí
Konsolidované znění k 25.03.2020

Směrnice Komise (EU) 2020/367 ze dne 4. března 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud jde o stanovení metod hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí (Text s významem pro EHP)

Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES (Text s významem pro EHP)
Oprava směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES
Oprava směrnice Komise (EU) 2020/367 ze dne 4. března 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud jde o stanovení metod hodnocení škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí (Úřední věstník Evropské unie L 67 ze dne 5. března 2020)

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice - viz stránka "Harmonizované normy"Tlaková zařízení

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

- Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

( Úřední věstník Evropské unie L 189 ze dne 27. června 2014 )

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010, o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení
směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES

(Text s významem pro EHP)
Tato směrnice vstupuje v platnost 20. července 2010. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2011.

Směrnice 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999, o přepravitelných tlakových zařízeních
Konsolidované znění k 01. 07. 2011

Směrnice 1997/23/ES ze dne 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení
Konsolidované znění k 01. 06. 2015

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES ze dne 16. září 2009 týkající se jednoduchých tlakových nádob (konsolidované  znění k 01. 01. 2013)
(Text s významem pro EHP)

Směrnice vstupuje v platnost dnem 29. října 2009. Směrnice zrušuje směrnici 87/404/EHS ve znění pozdějších směrnic, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost.

Rozhodnutí Komise č. 2003/525/ES ze dne 18. července 2003, kterým se odkládá den provedení směrnice Rady 1999/36/ES pro některá přepravitelná tlaková zařízení.

Rozhodnutí Komise č. 2001/107/ES ze dne 25. ledna 2001, kterým se odkládá datum provedení směrnice Rady 1999/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení.


Lanové dráhy

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1923 ze dne 18. listopadu 2019 o harmonizovaných normách pro lanové dráhy vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 20. dubna 2016).
Toto nařízení se použije od 21. dubna 2018 s výjimkou:
a) článků 22 až 38 a článku 44, které se použijí od 21. října 2016;
b) čl. 45 odst. 1, který se použije od 21. března 2018.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Směrnice 2000/9/ES se zrušuje s účinkem od 21. dubna 2018.

Sdělení Komise 2018/C 114/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie). 
(Text s významem pro EHP).

Sdělení Komise 2017/C 435/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2013/C 268/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2009/C 51/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob
(Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob (2005/C 100/06)

 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob (2005/C 230/02)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob

Směrnice 2000/9/ES se zrušuje s účinkem od 21. dubna 2018.

 

Přeprava nebezpečných věcí po železnici (RID)

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1436 ze dne 31. srpna 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí za účelem povolení některých vnitrostátních odchylek (oznámeno pod číslem C(2021) 6156) (Text s významem pro EHP) 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1241 ze dne 28. srpna 2020, kterým se členským státům povoluje přijetí některých odchylek podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem C(2020) 5797) (Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1094 ze dne 17. června 2019, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2018) 4003)

Směrnice Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

•   Směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 3. července 2018.

Konsolidované znění směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (stav k 26.07.2019)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/695 ze dne 7. dubna 2017, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2017) 2198)

Směrnice Komise  (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku
Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/629 ze dne 20. dubna 2016, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2016) 2229)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/974 ze dne 17. června 2015, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2015) 4087)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/217 ze dne 10. dubna 2014, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2014) 2292)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/218/EU ze dne 6. května 2013, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2013) 2505)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/188/EU ze dne 4. dubna 2012, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2012) 2166)

• Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2008) 7530)
(Text s významem pro EHP)

Zavedení formuláře pro podávání zpráv o závažných haváriích. Formulář uvedený v příloze Rozhodnutí se začne trvale používat po uplynutí pětiměsíční zkušební fáze, která počíná běžet dnem 1. prosince 2008.


Směrnice Komise 2010/61/EU ze dne 2. září 2010, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí poprvé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 23. září 2010 a členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2011.

Směrnice Komise 2012/45/EU ze dne 3. prosince 2012, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí podruhé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku  (Text s významem pro EHP)

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 20. prosince 2012. Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2013.

Směrnice Komise 2014/103/EU ze dne 21. listopadu 2014, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí potřetí přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 11.12.2014). Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2015.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/18/ES ze dne 17. dubna 2000 o minimálních požadavcích na zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách

Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, konsolidované znění k 11.12.2008

Konsolidované znění ( k 24.7.2012)

Klasifikace, označování a balení látek a směsí

Nařízení Komise v přenesené pravomoci  (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP- Konsolidovaný text)

Přeprava odpadu

Nařízení Komise (EU) 2021/1840 ze dne 20. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Text s významem pro EHP )

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů
(Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
(Text s významem pro EHP)
 

Emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů drážních vozidel

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1398 ze dne 4. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o uznávání schválení udělených v souladu s předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 a 96 (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/987 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/988 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě prováděcího nařízení (EU) 2017/656, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/989 ze dne 18. května 2018 o změně a opravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Směrnice 97/68/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2017.


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Text s významem pro EHP)

Zrušené směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje
Konsolidované znění k 6. 10. 2016

Směrnice Komise 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002,
kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004,
kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje

Směrnice Komise č. 2010/26/EU ze dne 31. března 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/88/EU  ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu.

Členské státy do 24. listopadu 2012 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Směrnice Komise  2012/46/EU ze dne 6. prosince 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje

Směrnice vstupuje v platnost dne 10. ledna 2013. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 21. prosince 2013.  
 

Výtahy

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/76, ze dne 26. ledna 2021 o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU (Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (přepracované znění)(Text s významem pro EHP)

 

TROLEJBUSY

Dodatečné bezpečnostní předpisy pro trolejbusy

Obsahuje: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce.
Vyhlášen v Úředním věstníku EU č. L 255/1, 29.9.2010.
 

Elektromagnetická kompatibilita

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1326 ze dne 5. srpna 2019 o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)
 

OSTATNÍ

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1025 ze dne 13. července 2020 o použitelnosti článku 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU na železniční nákladní dopravu ve Slovinsku (oznámeno pod číslem C(2020) 4540) (Pouze slovinské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)

Vystoupení Velké Britanie z EU

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/503 ze dne 25. března 2019 o některých aspektech železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2222 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1701 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/2222 za účelem prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)

•  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1530 ze dne 21. října 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu
 

Bezbariérová přístupnost


Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Text s významem pro EHP).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti (Text s významem pro EHP.)
 

Postup při poskytování informací v oblasti technických předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění)
(Text s významem pro EHP)

Váhy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

Měřidla

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění)

Dodávání  elektrických zařízení na trh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (přepracované znění)
(Text s významem pro EHP)
 

Dodávání rádiových zařízení na trh

Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (konsolidované znění k 11. 09. 2018)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/30 ze dne 29. října 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o uplatňování základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. d), e) a f) uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)
 

Užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/179 ze dne 8. února 2022 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě, a o zrušení rozhodnutí 2005/513/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 628)
(Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/180 ze dne 8. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES, pokud jde o aktualizaci harmonizovaných technických podmínek v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem C(2022) 644)
(Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/172 ze dne 7. února 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1538 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz (oznámeno pod číslem C(2022) 608) 
(Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/173 ze dne 7. února 2022 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1 800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii a o zrušení rozhodnutí 2009/766/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 605)
(Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1730 ze dne 28. září 2021 o harmonizovaném využívání párových kmitočtových pásem 874,4–880,0 MHz a 919,4–925,0 MHz a nepárového kmitočtového pásma 1900–1910 MHz pro železniční mobilní rádiové zařízení (oznámeno pod číslem C(2021) 6862)
 (Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1426 ze dne 7. října 2020 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875–5 935 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností a o zrušení rozhodnutí 2008/671/ES

Rozhodnutí Komise 2006/771/ES ze dne 9. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu  (Text s významem pro EHP) 
Konsolidované znění k 18. 08. 2017

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1345 ze dne 2. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES s cílem aktualizovat harmonizované technické podmínky v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu

Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1538 ze dne 11. října 2018 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz (oznámeno pod číslem dokumentu C(2018) 6535)
(Text s významem pro EHP.)


Přidělení kapacity dráhy

Rozhodnutí 2013/C 65/04 výkonných rad koridorů pro železniční nákladní dopravu č. 1 a č. 2, kterým se stanoví rámec pro přidělování kapacity v koridorech pro železniční nákladní dopravu č. 1 a č. 2

Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2016/379 ze dne 11. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

 

Přistoupení EU ke COTIF

Rozhodnutí Rady  (EU) 2018/319 ze dne 27. února 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 26. zasedání Revizní komise Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a přípojků k ní.

Rozhodutí Rady 2014/699/EU ze dne 24. června 2014 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na 25.zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a přípojků k ní

Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 

Dohoda mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999

 

Dohody EU - Švýcarsko

• Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2021 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií [2022/308]

 Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 1/2021 ze dne 30. června 2021, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí výboru č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií [2021/1171]
• Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí výboru č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií [2021/35]
• Oprava rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí výboru č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií

• Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství–Švýcarsko č. 1/2020 ze dne 19. června 2020 o sladění rozhodnutí č. 2/2019 s daty pro provedení směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798 odloženými v důsledku pandemie COVID-19 [2020/896]
Úřední věstník EU C/2020/4011

Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2019 ze dne 13. prosince 2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií [2020/40]
Úřední věstník EU C/2019/8862

Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 1/2019 ze dne 7. června 2019, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2019/1142]
Rozhodnutí č. 1/2018 Výboru pro pozemní dopravu Společenství - Švýcarsko ze dne 12. června 2018, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2018/944]

Rozhodnutí č. 1/2013 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

Rozhodnutí 2011/45/EU Výboru pro pozemní dopravu Společenství - Švýcarsko č. 1/2010 ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici
22002A0430

Dohoda mezi EU a Švýcarskem - uznávání notifikace

Rozhodnutí č. 1/2016 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 10. června 2016 o systému poplatků za vozidla, který se bude ve Švýcarsku používat od 1. ledna 2017 [2016/1118]

Rozhodnutí č. 2/2016 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 10. června 2016, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2016/1119]

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici (22002A0430)

Rozhodnutí č. 1/2016 výboru pro pozemní dopravu Společenství - Švýcarsko ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění přílohy 1, 3, 4 a 7 Dohody mezi Evropským
společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2016/122]

Oprava rozhodnutí č. 1/2016 výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění přílohy 1, 3, 4 a 7 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2016/122]

Rozhodnutí č. 1/2013 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

Rozhodnutí 2011/45/EU Výboru pro pozemní dopravu Společenství - Švýcarsko č. 1/2010 ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

Různé

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1839 ze dne 15. října 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)

 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1038 ze dne 15. července 2020, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (Text s významem pro EHP)

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise 2015/C 351/06 ze dne 15. července 2015 (Věc AT.40098 - Ucelené vlaky)

• Rozhodnutí Rady 2009/940/ES ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007 Evropským společenstvím.

Rozhodnutí Rady 2014/888/EU ze dne 4. prosince 2014 o schválení Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007, jménem Evropské unie

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 357/2009/ES ze dne 22. dubna 2009 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy

• Nařízení Rady (ES) č. 169/2009 ze dne 26. února 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)
Text s významem pro EHP.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 26. března 2009.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Nařízení zrušuje Nařízení (EHS) č. 1017/68 ve znění nařízení uvedeného v příloze I části A se zrušuje s výjimkou čl. 13 odst. 3, který zůstává v platnosti pro rozhodnutí přijatá podle článku 5 nařízení (EHS) č. 1017/68 před 1. květnem 2004 až do konce platnosti uvedených rozhodnutí.

Pracovní podmínky mobilních pracovníků

Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě

 

Nařízení (EHS) 1107/70 ze dne 4. června 1970, o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
Konsolidované znění k 03. 12. 2009 
Zrušeno nařízením č. 1370/2007 s platností od 3.12.2009.

Nařízení Rady (EHS) 1108/70 ze 4. června 1970 zavádějící účetní systém pro výdaje na infrastrukturu se zřetelem na dopravu železniční, silniční a vnitrozemskou vodní

Konsolidované znění k 01. 07. 2013

Nařízení (EHS) 1192/69 ze dne 26. června 1969, o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků. Konsolidované znění k 01. 07. 2013

Nařízení je zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2337 ze dne 14. prosince 2016.

Nařízení Komise (ES) č. 851/2006 ze dne 9. června 2006,kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady(EHS) č. 1108/70 (kodifikované znění)

Rozhodnutí Rady č. 403/1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy, ve znění Rozhodnutí Rady (EHS) č. 402/1973 - konsolidované znění. Zrušeno nařízením EP a Rady č. 357/2009/ES ze dne 22. dubna 20 .

• Nařízení Rady (ES) č. 569/2008 ze dne 12. června 2008, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství

Nařízení je je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech od 10. července 2008.

• Úplné znění Nařízení č. 11 ze dne 16.8.1960 týkající se odstranění diskriminace v přepravních sazbách a podmínkách při uplatňování článku 79 (3) smlouvy o ustavení EHS, ve znění Nařízení Rady (EHS) č. 3626/84 a Nařízení Rady (ES) č. 569/2008