Evropská unie na železnici - přehled evropských právních předpisů

Evropská unie na železnici - přehled evropských právních předpisů

     • Revize I. železničního balíčku

      Nová směrnice 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012

Evropské schvalování lokomotiv

 

Transevropské sítě

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/392 ze dne 4. března 2019 o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie

Orientační rozšíření map globální transevropské dopravní sítě mezi Unií a zeměmi Východního partnerství
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/254 ze dne 9. listopadu 2018 o úpravě přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem pro EHP.)
Dne 24. listopadu 2017 byly mezi Unií a zeměmi Východního partnerství (Arménskou republikou, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Moldavskou republikou a Ukrajinou) podepsány dohody na vysoké úrovni o úpravě orientačního rozšíření map globální transevropské dopravní sítě a o vytyčení spojení hlavní sítě na mapách globální sítě. Dohoda na vysoké úrovni mezi Unií a Gruzií byla podepsána dne 18. července 2018.

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1723 ze dne 26. října 2018 o přeshraničním projektu Rail Baltica v Severomořsko-baltském koridoru hlavní sítě  (oznámeno pod číslem C(2018) 6969) 
Pouze estonské, finské, litevské, lotyšské, polské a švédské znění je závazné.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 o logistice v EU a multimodální dopravě v nových koridorech transevropské dopravní sítě (TEN-T) (2015/2348(INI))
(2018/C 242/04)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/500 ze dne 22. března 2018  o souladu návrhu na zřízení alpsko-západobalkánského koridoru pro železniční nákladní dopravu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (oznámeno pod číslem C(2018) 1625). 
Pouze anglické, bulharské, chorvatské, německé a slovinské znění je závazné.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/491 ze dne 21. března 2018 o souladu společného návrhu na rozšíření severomořsko-středomořského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (oznámeno pod číslem C(2018) 1634).
Pouze anglické, francouzské a nizozemské znění je závazné.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/849 ze dne 7. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP).  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (8. června 2017). Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozšíření Atlantického koridoru
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/300 ze dne 11. ledna 2018 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Atlantického koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (oznámeno pod číslem C(2018) 51) 
(Pouze francouzské, německé, portugalské a španělské znění je závazné).

Rozšíření TEN-T na Západní Balkán (HLAVNÍ A GLOBÁLNÍ SÍŤ)
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1937 ze dne 11. července 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství
Smlouva o založení Dopravního společenství
Platnost od 9. října 2017.
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/232 ze dne 16. července 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o jednací řád tohoto výboru

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/299 ze dne 12. února 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o některé personální záležitosti ve vztahu k provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství

 Rozšíření Severomořsko - baltského koridoru do Prahy

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/178 ze dne 31. ledna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1111 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2017) 142) 
(Pouze české, francouzské, litevské, německé, nizozemské a polské znění je závazné)

Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1111 ze dne 7. července 2015 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2015) 4507)

Pouze české, francouzské, litevské, německé, nizozemské a polské znění je závazné.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/758 ze dne 4. února 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 473/2014 ze dne 17. ledna 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o doplnění přílohy III uvedeného nařízení o nové orientační mapy (Text s významem pro EHP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010

Rozhodnutí 2013/C 65/04 výkonných rad koridorů pro železniční nákladní dopravu č. 1 a č. 2, kterým se stanoví rámec pro přidělování kapacity v koridorech pro železniční nákladní dopravu č. 1 a č. 2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 10. listopadu 2010.

Rozhodutí Komise 2007/60/ES ze dne  26. října 2006 o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003

Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství


Interoperabilita

Interoperabilita - samostatná stránka

Základní směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (oznámeno pod číslem C(2017) 3800) 
(Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797
(Text s významem pro EHP).
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 26. dubna 2018).
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře nebo Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


Nahrazená směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění).
Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy dne 19.července 2008.
Směrnice zrušuje:
- Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES s účinkem ode dne 19. července 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení uvedených směrnic do vnitrostátního práva a lhůty jejich použitelnosti.
- Článek 14 směrnice 2004/49/ES s účinkem od 19. července 2008.
Konsolidované znění k 01.01.2015
Zrušena směrnicí 2016/797 s účinkem od 16. června 2020.

Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Text s významem pro EHP)

Členské státy do 12. června 2016 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů. Tyto předpisy se použijí od 13. června 2016.

Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozhodnutí Rady  (EU) 2015/214ze dne 10. února 2015, kterým se schvaluje hlavní plán Shift2Rail

Některé prováděcí předpisy (TSI - viz samostatná stránka)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Text s významem pro EHP.)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu (harmonogram zavádění)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2299 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/965/ES, pokud jde aktualizovaný seznam parametrů, který se použije pro klasifikaci vnitrostátních předpisů (oznámeno pod číslem C(2015) 7869)

(Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise 2009/965/ES ze dne 30. listopadu 2009 o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 8680)
(Text s významem pro EHP)

Doporučení Komise 2011/217/EU ze dne 29. března 2011 o povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES
(Text s významem pro EHP)

Poskytování multimodálních informačních služeb o cestování

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 10. listopadu 2017).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Text s významem pro EHP)

Zrušené směrnice pro interoperabilitu

Směrnice 1996/48/ES ze dne 23. července 1996, o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
Konsolidované znění k 19. 07. 2010

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/50/ES
Konsolidované znění k 19.07.2010

 

Pravidla pro posuzování shody

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS
Konsolidované znění k 09.07. 2008

Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
(Text s významem pro EHP)

Registry vozidel

• Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES
Konsolidované znění k 01.01. 2014

• Rozhodnutí Komise č. 2011/107/EU ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 665).(Text s významem pro EHP)

Prováděcí rozhodnutí Komise  2011/665/EU ze dne 4. října 2011  o evropském registru povolených typů železničních vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 6974). (Text s významem pro EHP)

Registry infrastruktury

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/880/EU ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 8784))

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a Evropské agentuře pro železnice a použije se od 1. ledna 2015.
Prováděcí rozhodnutí 2011/633/EU se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2015
.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne 15. září 2011  o  společných specifikacích registru železniční infrastruktury  (oznámeno pod číslem K(2011) 6383) (Text s významem pro EHP)

Toto rozhodnutí se použije ode dne 16. března 2012. Zrušeno rozhodnutím 2014/880/EU.

 

Licence a přístup na dopravní cestu dráhy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

Členské státy do 25. prosince 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru 

 Tato směrnice zrušuje směrnice 91/440/EHS, 95/18/ES a 2001/14/ES ve znění pozdějších směrnic s účinností ode dne 15. prosince 2012, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zrušených směrnic ve vnitrostátním právu.
 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, mimo jiné pokud jde o shodu dosaženou ze strany podniků, provozovatelů, žadatelů, orgánů a jiných dotčených subjektů, do 16. června 2015.
 Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 15. prosince 2012.

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

Konsolidované znění směrnice 2012/34/EU (stav k 24.12.2016)

Revize I. železničního balíčku - projednávání návrhů

Legislativní usnesení Evropského parlamentu 2013/C 153 E/41ze dne 16. listopadu 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) (KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

Postoj Evropského parlamentu P7_TC1-COD(2010)0253 přijatý v prvním čtení dne 16. listopadu 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/…/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) 

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu KOM(2008) 54 Víceleté smlouvy za účelem zlepšení kvality železniční infrastruktury

 

Zrušené směrnice I. železničního balíčku

Směrnice jsou nahrazeny směrnicí 2012/34/EU s účinností od 15. prosince 2012.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury,
ve znění:
Rozhodnutí Komise 2002/844/ES, ze dne 23. října 2002, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004

Konsolidované znění směrnice 2001/14/ES
(stav k 17. 06. 2015)

Směrnice 1995/18/ES ze dne 19. června 1995, o vydávání licencí železničním podnikům

Konsolidované znění směrnice 1995/18/ES (k 15.12.2015)

Směrnice 91/440/EHS ze dne 29. července 1991, o rozvoji železnic Společenství

Konsolidované znění směrnice 91/440/EHS (stav k 1.1.2010).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/58/ES ze dne 23. října 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury, s platností od 4.12.2007.
Transpoziční lhůta směrnice je do 4. června 2009 a u čl. 1 odst. 2, 5, 6 a 7 do 1.ledna 2010.
Již neplatná. Datum konce platnosti: 16/06/2015; Implicitně zrušeno 32012L0034

 

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. července 2013.Evropská komise proti České republice .

Nesplnění povinnosti státem - Doprava - Směrnice 91/440/EHS - Rozvoj železnic Společenství - Článek 10 odst. 7 - Regulační subjekt - Pravomoci

Směrnice 2001/14/ES - Přidělování kapacity železniční infrastruktury - Článek 4 odst. 1 - Rámec zpoplatnění - Článek 6 odst. 2 - Opatření, na základě kterých se provozovatelům infrastruktury poskytují podněty ke snižování nákladů na zajištění infrastruktury a výše poplatků za přístup - Článek 7 odst. 3 - Stanovení poplatků za minimální přístupový balík a přístup k dopravním zařízením po železnici - Náklady přímo vynaložené za provoz železniční dopravy - Článek 11 - Systém odměňování výkonu - Článek 30 odst. 5 - Regulační subjekt - Pravomoci - Odvolání ve správním řízení proti rozhodnutím regulačního subjektu.

Věc C-545/10.

Žaloba (2016/C 027/26) podaná dne 17. listopadu 2015 - Evropská komise v. Česká republika
(Věc C-606/15)

 

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY KE SMĚRNICI 2012/34/EU

Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 11. prosince 2018). Použije se ode dne 1. ledna 2019, včas pro jízdní řád platný ode dne 12. prosince 2020.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Prováděcí nařízení (EU) č. 869/2014 se zrušuje s účinkem ode dne 12. prosince 2020


Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou
(Text s významem pro EHP)
Nařízení se použije ode dne 1. června 2019.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/545 ze dne 7. dubna 2016 o postupech a kritériích týkajících se rámcových dohod pro přidělování kapacity železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 29. dubna 2016).
Použije se od 1. prosince 2016.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 30.7.2015). Použije se ode dne 1. ledna 2016. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízeí Komise (EU) 2015/909 ze dne 12. června 2015 o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení stanoví způsoby výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy pro účely stanovení poplatků za minimální přístupový balík a přístup k infrastruktuře napojení k zařízením služeb podle čl. 31 odst. 3 směrnice 2012/34/EU.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 3. července 2015).
Použije se ode dne 1. srpna 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (25. 2. 2015). Toto nařízení se použije ode dne 16. června 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/429 ze dne 13. března 2015, kterým se stanoví pravidla zohledňování nákladů způsobených emisemi hluku (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (3. 4. 2015). Použije se ode dne 16. června 2015.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

• Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 16. června 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Prováděcí nařízení (EU) č. 869/2014 se zrušuje s účinkem ode dne 12. prosince 2020.

-  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 870/2014 ze dne 11. srpna 2014 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení se použije ode dne 16. června 2015. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Zrušeno prováděcím nařízením 2015/10 od 16. 6. 2015

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/10 ze dne 6. ledna 2015 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 870/2014 (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 27. 1. 2015).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Použije se ode dne 16. června 2015, s výjimkou článku 7, který se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

Úplná znění předpisů II. železničního balíčku

viz stránka II. železniční balíček

Pravidla pro udělování osvědčení pro údržbu nákladních železničních vozů

Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (Text s významem pro EHP).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 1. 6 2011.  

Subjektům odpovědným za údržbu nákladních vozů bude vydáno osvědčení SOÚ v souladu s tímto nařízením, aniž je dotčen čl. 14a odst. 8 směrnice 2004/49/ES, ode dne 31. května 2012

 

Úplná znění předpisů III. železničního balíčku

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K III. ŽELEZNIČNÍMU BALÍČKU
viz stránka III. železniční balíček

 

IV. železniční balíček

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, (tj. dne 15. června 2016). Nařízení (ES) č. 881/2004 se zrušuje.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/867 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví jednací řád odvolacího senátu (odvolacích senátů) Agentury Evropské unie pro železnice.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016).
Směrnice 2008/57/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 15. června 2016). Směrnice 2004/49/ES ve znění směrnic uvedených v části A přílohy IV se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost.
Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

Členské státy do 25. prosince 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2337 ze dne 14. prosince 2016, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
Úplné znění (stav k 24.12.2017)
 

 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY KE SMĚRNICI 2016/798


Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012.
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 14.06.2018). Použije se od 16. června 2019.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení (EU) č. 1077/2012 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010.
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 14.06.2018).
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798. Ode dne 16. června 2020 se použije ve všech členských státech.

Nařízení (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 se zrušují s účinkem ode dne 16. června 2025.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007.
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 14.06.2018).
Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798. Použije se ve všech členských státech ode dne 16. června 2020. Ustanovení čl. 15 odst. 1, 2, 3 a 7 se však použijí ode dne 16. února 2019 a čl. 15 odst. 6 se použije ode dne 16. června 2019 ve všech členských státech.

Nařízení (ES) č. 653/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019. Zůstává však nadále až do 15. června 2020 v platnosti ve vztahu k členským státům, které podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi oznámily, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady
(Text s významem pro EHP)
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 14.06.2018). Použije se ode dne 16. února 2019.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech
.

Doporučení Komise 2018/C 253/01 ze dne 18. července 2018 týkající se pokynů k harmonizovanému provádění evropského systému řízení železničního provozu v Unii (Text s významem pro EHP)
 

Koncese

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí

(Text s významem pro EHP)

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. dubna 2016. Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 17. dubna 2014). Tato směrnice se nepoužije na udělování koncesí, u kterých byla výzva k účasti v soutěži zveřejněna nebo které byly uděleny přede dnem 17. dubna 2014.
 

Závazky veřejné služby

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Text s významem pro EHP)

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18. dubna 2016

Směrnice 2004/17/ES se zrušuje s účinkem k 18. dubnu 2016.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 17. dubna 2014).

Rozhodnutí Komise   2012/21/EU  ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

Sdělení Komise 2012/C 8/03 – Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005 - zrušeno prováděcím nařízením 2015/1986/EU

(Text s významem pro EHP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, s platností od 3.12.2009.

Sdělení Komise 2014/C 092/01 o výkladových pokynech pro nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70

Úplné znění (stav k 24.12.2017)
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

konsolidované znění

Nařízení Rady (EHS) 1191/69 z 26. června 1969 o akcích členských států týkajících se závazků veřejné služby v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní
ve znění
Nařízení Rady (EHS) 1893/91 Z 20. června 1991 doplňující  Nařízení (EHS) 1191/69 o akcích členských států týkajících se závazků veřejné služby v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní
konsolidované znění

Nařízení (EHS) 1893/91 ze dne 20. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
Nařízení 1191/69 je zrušeno nařízením 1370/2007 s platností od 3.12.2009. Ustanovení nařízení 1191/69 možno použít po dobu tří let od vstupu nařízení 1370/2007 v platnost pro veřejné služby v nákladní dopravě.

 

Pravidla státní podpory

Kodex osvědčených postupů pro řízení ve věcech kontroly státní podpory (2018/C 253/05)

Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu

Sdělení Komise 2012/C 8/02  o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

Rozhodnutí kontrolního úřadu ESVO  č. 788/08/KOL  ze dne 17. prosince 2008, kterým se po šedesáté sedmé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory změnou stávajících kapitol o referenčních a diskontních sazbách a státních podporách poskytovaných ve formě záruk a zavedením nové kapitoly o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor, o státních podporách filmových a ostatních audiovizuálních děl a o státních podporách železničním podnikům

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Nařízení komise (EU) 2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státní podpory a informační listy (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
Konsolidované znění k 09.04. 2014

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

 

Železniční  statistika

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/643 ze dne 18. dubna 2018 o statistice železniční dopravy
(přepracované znění)
Nařízení (ES) č. 91/2003 se zrušuje.
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dnem 22. května 2018).
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu (Text s významem pro EHP)

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 30.7.2015). Použije se ode dne 1. ledna 2016. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy
Konsolidované znění k 20. 04. 2009
Konsolidované znění k 13. 12. 2016
Zrušeno nařízením 2018/643 ze dne 18. dubna 2018  s platností od 22. května 2018.

Nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2032 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (Text s významem pro EHP)
 

Hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí
Konsolidované znění k 02.07.2015
Format .pdf

Oprava směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES


Tlaková zařízení

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

- Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

( Úřední věstník Evropské unie L 189 ze dne 27. června 2014 )

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010, o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení
směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES

(Text s významem pro EHP)
Tato směrnice vstupuje v platnost 20. července 2010. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2011.

Směrnice 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999, o přepravitelných tlakových zařízeních
Konsolidované znění k 01. 07. 2011

Směrnice 1997/23/ES ze dne 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení
Konsolidované znění k 01. 06. 2015

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/105/ES ze dne 16. září 2009 týkající se jednoduchých tlakových nádob (konsolidované  znění k 01. 01. 2013)
(Text s významem pro EHP)

Směrnice vstupuje v platnost dnem 29. října 2009. Směrnice zrušuje směrnici 87/404/EHS ve znění pozdějších směrnic, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost.

 

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice - viz stránka "Harmonizované normy"

 

Rozhodnutí Komise č. 2003/525/ES ze dne 18. července 2003, kterým se odkládá den provedení směrnice Rady 1999/36/ES pro některá přepravitelná tlaková zařízení.

Rozhodnutí Komise č. 2001/107/ES ze dne 25. ledna 2001, kterým se odkládá datum provedení směrnice Rady 1999/36/ES o přepravitelném tlakovém zařízení.

Lanové dráhy

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 20. dubna 2016).
Toto nařízení se použije od 21. dubna 2018 s výjimkou:
a) článků 22 až 38 a článku 44, které se použijí od 21. října 2016;
b) čl. 45 odst. 1, který se použije od 21. března 2018.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Směrnice 2000/9/ES se zrušuje s účinkem od 21. dubna 2018.

Sdělení Komise 2018/C 114/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie). 
(Text s významem pro EHP).

Sdělení Komise 2017/C 435/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2013/C 268/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob
(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Sdělení Komise 2009/C 51/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob
(Text s významem pro EHP)
Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice.

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob (2005/C 100/06)

 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob (2005/C 230/02)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob

Směrnice 2000/9/ES se zrušuje s účinkem od 21. dubna 2018.

 

Přeprava nebezpečných věcí po železnici (RID)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2018) 4003)

Směrnice Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

•   Směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 3. července 2018.

Konsolidované znění směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (stav k 13. 04. 2017)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/695 ze dne 7. dubna 2017, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2017) 2198)

Směrnice Komise  (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku
Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/629 ze dne 20. dubna 2016, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2016) 2229)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/974 ze dne 17. června 2015, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2015) 4087)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/217 ze dne 10. dubna 2014, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2014) 2292)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/218/EU ze dne 6. května 2013, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2013) 2505)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/188/EU ze dne 4. dubna 2012, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2012) 2166)

• Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2008) 7530)
(Text s významem pro EHP)

Zavedení formuláře pro podávání zpráv o závažných haváriích. Formulář uvedený v příloze Rozhodnutí se začne trvale používat po uplynutí pětiměsíční zkušební fáze, která počíná běžet dnem 1. prosince 2008.


Směrnice Komise 2010/61/EU ze dne 2. září 2010, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí poprvé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 23. září 2010 a členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2011.

Směrnice Komise 2012/45/EU ze dne 3. prosince 2012, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí podruhé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku  (Text s významem pro EHP)

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 20. prosince 2012. Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2013.

Směrnice Komise 2014/103/EU ze dne 21. listopadu 2014, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí potřetí přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. 11.12.2014). Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2015.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/18/ES ze dne 17. dubna 2000 o minimálních požadavcích na zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách

Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, konsolidované znění k 11.12.2008

Konsolidované znění ( k 24.7.2012)

 

 

Přeprava odpadu

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů
(Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2015/2002 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
(Text s významem pro EHP)

Emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů drážních vozidel

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/987 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/988 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě prováděcího nařízení (EU) 2017/656, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/989 ze dne 18. května 2018 o změně a opravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Text s významem pro EHP)
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Směrnice 97/68/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2017.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Text s významem pro EHP)

Zrušené směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje
Konsolidované znění k 6. 10. 2016

Směrnice Komise 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002,
kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004,
kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje

Směrnice Komise č. 2010/26/EU ze dne 31. března 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/88/EU  ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu.

Členské státy do 24. listopadu 2012 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Směrnice Komise  2012/46/EU ze dne 6. prosince 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje

Směrnice vstupuje v platnost dne 10. ledna 2013. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 21. prosince 2013.  
 

Výtahy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

 

TROLEJBUSY

Dodatečné bezpečnostní předpisy pro trolejbusy

Obsahuje: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce.
Vyhlášen v Úředním věstníku EU č. L 255/1, 29.9.2010.

Elektromagnetická kompatibilita

Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

OSTATNÍ

Vystoupení Velké Britanie z EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/503 ze dne 25. března 2019 o některých aspektech železniční bezpečnosti a propojení s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP.)


Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, s platností od 3.12.2009
Konsolidované znění k 03. 12. 2009


Postup při poskytování informací v oblasti technických předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění)
(Text s významem pro EHP)

Váhy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

Měřidla

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění)

Dodávy elektrických zařízení na trh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

Přidělení kapacity dráhy

Rozhodnutí 2013/C 65/04 výkonných rad koridorů pro železniční nákladní dopravu č. 1 a č. 2, kterým se stanoví rámec pro přidělování kapacity v koridorech pro železniční nákladní dopravu č. 1 a č. 2

Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2016/379 ze dne 11. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

 

Přistoupení EU ke COTIF

Rozhodnutí Rady  (EU) 2018/319 ze dne 27. února 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 26. zasedání Revizní komise Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a přípojků k ní.

Rozhodutí Rady 2014/699/EU ze dne 24. června 2014 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na 25.zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a přípojků k ní

Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 

Dohoda mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999

 

Dohody EU - Švýcarsko

Rozhodnutí č. 1/2018 Výboru pro pozemní dopravu Společenství - Švýcarsko ze dne 12. června 2018, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2018/944]

Rozhodnutí č. 1/2013 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

Rozhodnutí 2011/45/EU Výboru pro pozemní dopravu Společenství - Švýcarsko č. 1/2010 ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici
22002A0430

Dohoda mezi EU a Švýcarskem - uznávání notifikace

Rozhodnutí č. 1/2016 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 10. června 2016 o systému poplatků za vozidla, který se bude ve Švýcarsku používat od 1. ledna 2017 [2016/1118]

Rozhodnutí č. 2/2016 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 10. června 2016, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2016/1119]

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici (22002A0430)

Rozhodnutí č. 1/2016 výboru pro pozemní dopravu Společenství - Švýcarsko ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění přílohy 1, 3, 4 a 7 Dohody mezi Evropským
společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2016/122]

Oprava rozhodnutí č. 1/2016 výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění přílohy 1, 3, 4 a 7 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici [2016/122]

Rozhodnutí č. 1/2013 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

Rozhodnutí 2011/45/EU Výboru pro pozemní dopravu Společenství - Švýcarsko č. 1/2010 ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

Různé

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (Text s významem pro EHP)

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise 2015/C 351/06 ze dne 15. července 2015 (Věc AT.40098 - Ucelené vlaky)

• Rozhodnutí Rady 2009/940/ES ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007 Evropským společenstvím.

Rozhodnutí Rady 2014/888/EU ze dne 4. prosince 2014 o schválení Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům, který byl přijat v Lucemburku dne 23. února 2007, jménem Evropské unie

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 357/2009/ES ze dne 22. dubna 2009 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy

• Nařízení Rady (ES) č. 169/2009 ze dne 26. února 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)
Text s významem pro EHP.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dne 26. března 2009.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Nařízení zrušuje Nařízení (EHS) č. 1017/68 ve znění nařízení uvedeného v příloze I části A se zrušuje s výjimkou čl. 13 odst. 3, který zůstává v platnosti pro rozhodnutí přijatá podle článku 5 nařízení (EHS) č. 1017/68 před 1. květnem 2004 až do konce platnosti uvedených rozhodnutí.

Pracovní podmínky mobilních pracovníků

Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě

 

Nařízení (EHS) 1107/70 ze dne 4. června 1970, o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
Konsolidované znění k 03. 12. 2009 
Zrušeno nařízením č. 1370/2007 s platností od 3.12.2009.

Nařízení Rady (EHS) 1108/70 ze 4. června 1970 zavádějící účetní systém pro výdaje na infrastrukturu se zřetelem na dopravu železniční, silniční a vnitrozemskou vodní

Konsolidované znění k 01. 07. 2013

Nařízení (EHS) 1192/69 ze dne 26. června 1969, o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků. Konsolidované znění k 01. 07. 2013

Nařízení je zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2337 ze dne 14. prosince 2016.

Nařízení Komise (ES) č. 851/2006 ze dne 9. června 2006,kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady(EHS) č. 1108/70 (kodifikované znění)

Rozhodnutí Rady č. 403/1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy, ve znění Rozhodnutí Rady (EHS) č. 402/1973 - konsolidované znění. Zrušeno nařízením EP a Rady č. 357/2009/ES ze dne 22. dubna 20 .

• Nařízení Rady (ES) č. 569/2008 ze dne 12. června 2008, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství

Nařízení je je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech od 10. července 2008.

• Úplné znění Nařízení č. 11 ze dne 16.8.1960 týkající se odstranění diskriminace v přepravních sazbách a podmínkách při uplatňování článku 79 (3) smlouvy o ustavení EHS, ve znění Nařízení Rady (EHS) č. 3626/84 a Nařízení Rady (ES) č. 569/2008