Ostatní legislativa a koncepce v drážní dopravě

Ostatní legislativa a koncepce v drážní dopravě
Legislativa v drážní dopravě

Koncepce

Plán moderního zabezpečení české železnice – Implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050​

Rozvoj dopravni infrastruktury do roku 2050

Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030

Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s výhledem do roku 2030


Národní předpisy o kombinované dopravě
Vyhláška MZV č. 85/1973 Sb. o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému
Vyhláška MZV č. 57/1976 Sb. o Celní úmluvě o kontejnerech 
Vyhláška MZV č. 20/1977 Sb. o Dohodě o společném používání kontejnerů v mezinárodní dopravě
Vyhláška MZV č. 62/1986 Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů
Sdělení MZV č. 35/1995 Sb. o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC)

Ostatní

• Ve Sbírce zákonů, částka č. 124/2021 Sb. byly dne 29. července 2021 vyhlášeny: 
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 1008/0
Tyto zákony nabývají účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou některých ustanovení. 

• Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od 1. července 2022

• Vyhláška 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 80/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.
Vyhláška č. 192/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
Vyhláška nabývá  účinnosti dne 1. července 2017

• Vyhláška MD a ÚBÚ č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností 
Vyhláška č. 28/1967 Sb. je účinná od 1.5.1967 (vyhlášena v částce č. 10/1967 Sb.)

 Vyhláška MD č. 266/1995 Sb., kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu 
Vyhláška č. 266/1995 Sb. je účinná od 17.11.1995 (vyhlášena v částce č. 69/1995 Sb.)

• Vyhláška MDS č. 153/1997 Sb., kterou se zrušují směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb 
Vyhláška č. 153/197 Sb. je účinná od 1.10.1997 (vyhlášena v částce č. 54/1997 Sb.)

• Vyhláška č. 122/2014 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy 
Účinnost od 1. září 2014 

• 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,ve znění nařízení č. 253/2008 Sb.,  č. 337/2016 Sb a č. 341/2021 Sb.
Účinnost od 1. ledna 2022
• Nařízení vlády č. 342/2021 Sb.,, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od 1. ledna 2022

• 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,ve znění nařízení č. 253/2008 Sb., a č. 337/2016 Sb.
- Účinnost od 1. ledna 2018

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- Účinnost od 1. ledna 2003

• Nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy, ve znění nařízení vlády č. 83/2005 Sb.  
Nařízení vlády č. 322/2002 Sb. je účinné dnem vzniku akciové společnosti České dráhy, tj. od 1.1.2003 (vyhlášeno v částce č. 118/2002 Sb.).
Nařízení vlády č. 83/2005 Sb. je účinné od 23.2.2005 (částka č. 24/2005 Sbírky).

 Nařízení vlády č. 370/2007 Sb., o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Nařízení vlády č. 370/2007 Sb., nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008.

• Sdělení MDS č. 524/2002 Sb. o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhy 

České dráhy, a.s. vzniká ke dni 1.1.2003 (vyhlášeno v částce č. 181/2002 Sb.)Zpět na výpis článků