Informace o kategorizaci železniční sítě

Informace o kategorizaci železniční sítě
Železniční infrastruktura
Informace o kategorizaci železniční sítě

Informace o kategorizace železniční sítě

 

Kategorizace železniční sítě

Ministerstvo dopravy zpracovalo novou koncepci kategorizace železniční sítě, která komplexně řeší otázku zařazení jednotlivých tratí do kategorie celostátní dráha a regionální dráha. Koncepce vychází ze zpracované studie „Kritéria kategorizace železniční sítě“. Tento materiál slouží k seznámení odborné veřejnosti s novou koncepcí.

Železniční dráhy se na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, člení do jednotlivých kategorií z hlediska významu, účelu a technických podmínek, stanovených prováděcím předpisem. Kategoriemi železničních drah jsou:

a)      dráha celostátní, jíž je dráha, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označena,

b)      dráha regionální, jíž je dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy,

c)      vlečka, jíž je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky,

d)      speciální dráha, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce.

Výsledný stav kategorizace železniční sítě v České republice by měl vycházet z nově zpracované koncepce a v tomto duchu Ministerstvo dopravy předložilo do legislativního procesu novelu zákona o dráhách, která mj. řeší problematiku kategorizace národní železniční sítě, a to i ve vztahu k evropskému železničnímu systému. Příslušná novela zákona o dráhách byla vyhlášena pod č. 134/2011 Sb. v částce 51 Sbírky zákonů s účinností od 25. května 2011.

Podle novely zákona o dráhách v § 3a odstavec 1 zní: „Evropský železniční systém je tvořen dráhou celostátní. Prvky evropského železničního systému stanoví prováděcí právní předpis.“ Zároveň se zrušuje v § 3a odstavec 3, který stanoví, že výčet železničních drah zařazených do evropského železničního systému oznámí Ministerstvo dopravy sdělením ve Sbírce zákonů.

Zmiňovaná novela zákona o dráhách nabyla účinnosti dnem 25. května 2011

Pro objasnění situace uvádíme, že dráhu celostátní Ministerstvo dopravy považuje za zásadní pro dopravní obslužnost území České republiky dálkovou dopravou a rovněž pro spojení České republiky se zahraničím. Postupně na ní dochází k zavádění požadavků interoperability železničního systému tak, aby umožňovala bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených úrovní výkonnosti. Dráha celostátní patří do vlastnictví České republiky. Dráhy regionální doplňují dráhu celostátní. Jsou určeny k zajištění dopravní obslužnosti regionů v oblastech, kde regionální doprava není zajišťovaná po dráze celostátní.

Na základě nově zpracované koncepce probíhá proces změny kategorie dotčených železničních drah. O změně kategorie dráhy rozhoduje drážní správní úřad, kterým je v tomto případě Ministerstvo dopravy.

Výsledná mapa železniční sítě zachycuje změny oproti stavu před zpracováním nové koncepce.

 

• Komentář ke studii „Kritéria kategorizace železniční sítě“ - viz příloha.

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků