Tranzitní železniční koridory

Tranzitní železniční koridory
Železniční infrastruktura
Tranzitní železniční koridory

Stav tranzitních železničních koridorů

Tranzitní železniční koridory

     
      Pro Českou republiku byly definovány čtyři tranzitní železniční koridory, na nichž se provede prioritně modernizace v parametrech, které jsou obsaženy v evropských Dohodách AGC - o mezinárodních železničních magistrálách a AGTC - o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech, ke kterým ČR přistoupila a v plánech rozvoje železničních sítí vypracovaných na úrovni Evropské unie a Mezinárodní železniční unie (UIC). 

      Modernizace I. železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav s výjimkou železničních uzlů Ústí nad Labem, Praha, Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Brno a Břeclav byla ukončena v říjnu 2004. Modernizace  II. železničního koridoru Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné s výjimkou železničních uzlů byla ukončena v červnu 2004. Následně byly realizovány stavby odbočné větve Přerov - Česká Třebová. 
Poslední  nemodernizované úseky
Choceň - Ústí nad Orlicí
Realizace
Modernizace trati v úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí v původní stopě (video Správy železnic)
Výhled
Patnáctimiliardová investice do nových tunelů mezi Chocní a Ústím nad Orlicím  (web zdopravy.cz)
Ústí nad Orlicí - Choceň - nová železniční trať (video SŽDC)
Konec úzkého hrdla? Koridor u Chocně se napřímí pomocí tunelů  (web denik.cz)

•  Plán pokrytí železniční sítě systémem ETCS do roku 2024
Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/konec-uzkeho-hrdla-koridor-u-chocne-se-naprimi-pomoci-tunelu-20190117.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Podkladem pro rozhodnutí o realizaci železničních  koridorů byly studie proveditelnosti. Jejich náplní je variantní stanovení technického řešení modernizace, nákladů na realizaci, ekonomických přínosů a závěrečného doporučení optimální varianty spolu s navržením způsobu financování projektu. Při jejich zpracování se vycházelo z územně technických záměrů, které byly k dispozici a z kvalifikovaných odhadů investiční náročnosti sledovaných záměrů. Byla přijata zásada, že předmětem modernizace budou pouze tratě a železniční stanice kromě uzlů (v rozsahu hlavní a předjízdné koleje). V oblasti financování se využilo zkušeností finančního poradce tvořeného konsorciem zahraničních firem.

       I. a II. železniční koridor jsou součástí IV., resp. VI. panevropského multimodálního koridoru. Z toho vyplývá priorita, jež jim byla přiřazena v dopravní politice ČR. Hlavní cíle modernizace železničních koridorů vyplývají z mezinárodních dohod, k nimž ČR přistoupila, a opatření ČD:
- napojení vybrané sítě ČD na hlavní evropské magistrály,
- naplnění podmínek integrace ČR do evropských struktur (Evropská unie, NATO),
- snižování zátěže životního prostředí,
- zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními,
- zvyšování cestovní rychlosti v osobní železniční dopravě,
- zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v nákladní dopravě,
- rozšíření služeb pro přepravce využitím mezinárodní kombinované dopravy.
 
    Základní parametry pro optimalizaci a modernizaci tranzitních železničních koridorů  jsou v podstatě shodné, tj. pro modernizaci stávajících železničních tratí je to rychlost 160 km/h (podle Dohody AGC 120 km/h), prostorová průchodnost UIC GB, třída zatížení D4 UIC (22,5 Mp/nápravu) a délka předjízdných kolejí 750 m (podle AGTC 700 m). Dohoda AGC však umožňuje pro modernizaci stávajících tratí u některých traťových úseků, kde by byla změna jejich trasování příliš obtížná, finančně velmi náročná a někdy dokonce nemožná, nedodržení těchto parametrů. Z tohoto důvodu není v některých úsecích dosaženo rychlosti 160 km/h. Naproti tomu je sledována prostorová průchodnost UIC GC, která je zajišťována i na modernizovaných tratích. Lze tedy konstatovat, že modernizace železničních tranzitních koridorů v ČR splňuje podmínky citovaných evropských Dohod.

V návaznosti na evropské rozdělení byly v České republice stanoveny trasy následujících  železničních koridorů :

Východo -středomořský koridor
I. železniční koridor (Berlin - Dresden) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - Břeclav - (Wien / Bratislava - Budapest)     (více zde nebo zde)  

Baltsko - jadranský koridor
II. železniční koridor (Gdaňsk - Warzsawa - Katowice) - Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav; (více zde nebo zde)

Rýnsko - dunajský koridor
Česko-Slovenský koridor
III. železniční koridor (Le Havre - Paris - Frankfurt a.M.) - Cheb - Plzeň - Praha - Ostrava - (Žilina - Košice - Lvov); odbočná větev Plzeň - Domažlice - (Nürnberg) (více zde nebo zde)
 

IV. železniční koridor (Stockholm - Dresden) - Děčín - Praha - Tábor - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště - (Linz - Salzburg - Ljubljana - Rijeka - Zagreb)  (více zde nebo zde nebo zde)

Schema evropských železničních koridorů (  .bmp, 11 MB)

         Technická stránka modernizace tranzitních železničních koridorů spočívá v  sanaci, zhutnění a izolaci železničního spodku, uvedení umělých staveb do předpisového stavu, výměně železničního svršku (kolejnice UIC 60, pružné upevnění bez podkladnic, předpjaté železobetonové pražce), elektrizaci dosud neelektrifikovaných úseků, výměna elektrifikačního zařízení, generální obnově sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a ostatních zařízení infrastruktury. Cílem je zvýšení rychlosti podle místních podmínek až na 160 km/h, dosažení prostorové průchodnosti podle norem UIC a třídy zatížení pro nápravovou hmotnost 22,5 tuny, minimální délka předjízdné koleje 750 metrů. Současně dochází k rekonstrukci staničních budov, nástupišť a informačních zařízení pro cestující. Stavbaři se snaží vyhnout se úrovňovým křížením (přejezdům) a v rámci možností je nahrazují novými mosty. Budují se též protihlukové ochranné stěny, nové propustky, mosty a odvodňovací zařízení.     

Modernizace I. železničního koridoru, který vede z Děčína před Prahu a Brno do Břeclavi a  měří 380 kilometrů, stála 36,5 miliardy korun. Poslední významnou akcí bylo dokončení modernizace úseku  mezi Zábořím nad Labem a Přeloučí  v říjnu 2004. II. železniční  koridor, který  vede z Rakouska přes Břeclav, Přerov a Bohumín do Polska, byl dokončen v červnu 2004. 

Náklady na modernizaci I. a II. tranzitního železničního koridoru (bez modernizace železničních uzlů) dosáhly výše 65 miliard korun.

Dokončena je rekonstrukce trasy Přerov - Česká Třebová, která obě větve propojuje.

Spolu s postupně realizovanou modernizací III. a IV. koridoru přesáhne cena obnovy železničních tranzitních koridorů 100 miliard korun.

Zpracováno s využitím údajů z webové stránky Davida Vrtišky.

Interaktivní mapa investiční výstavby SŽDC

Koridory hlavní sítě se systémem ERTMS
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu

Mapa hlavní a globální železniční sítě podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (výřez pro Českou republiku)

Zabezpečovací a sdělovací technika pro železniční koridory v České republice (článek z webu silnice-železnice.cz)

ETCS -  cesta k jednotné evropské železnici a vyšší bezpečnosti (stránka Správy železnic)

Výstavba ETCS - viz příloha (.jpg)
•  Plán pokrytí železniční sítě systémem ETCS do roku 2024

Technické normy a sny o sjednocené Evropské železniční síti (článek Ing. Luboše Sládka na webu koridory.cz)

Realizace

(Negarantujeme přístupnost  odkazů na jiné webové stránky)
• Modernizace 4. tranzitního koridoru v úsecích Soběslav – Doubí a Sudoměřice – Votice spěje do finále (video SŽ)
• Systém ETCS a dálkové řízení se rozšíří na celou trať z Prahy do Českých Budějovic (tisková zpráva Správy železnic)
• Správa železnic vybrala zpracovatele dokumentace pro tunel do Berouna (tisková zpráva Správy železnic)
• Modernizace stavby Sudoměřice – Votice (video Správy železnic - červenec 2021)
• Instalace systému ETCS na úseku z Prahy-Uhříněvsi do Votic uvedena do provozu (tisková zpráva Správy železnic)
• Vizualizace nové podoby nadjezdu ve Velké Chuchli a modernizace stanice Praha-Radotín. (Video Správy železnic)
• Modernizace trati zajistí plynulejší provoz vlaků mezi Brnem a Adamovem (tisková zpráva Správy železnic)
• Rekonstrukce úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí (tisková zpráva Správy železnic)
Optimalizace trati v úseku Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo) -video Správy železnic
Optimalizace trati v úseku Odb. Berounka – Karlštejn (video Správy železnic)
• Optimalizace trati v úseku Černošice - Odbočka Berounka (video Správy železnic)
• Optimalizace trati v úseku Praha-Smíchov – Černošice (video Správy železnic)
 Rekonstrukce železniční stanice Praha - Smíchov (video Správy železnic)
• Rekonstrukce trati v úseku Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (včetně) - video Správy železnic
• Vlaky mohou v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi využívat systém ETCS (tisková zpráva Správy železnic)
• Modernizace trati Sudoměřice – Votice 12/2020 (video OHL ŽS)
• Úsek druhého koridoru z Petrovic u Karviné do Břeclavi je vybaven systémem ETCS (tisková zpráva Správy železnic)
• Modernizace trati v úseku Soběslav – Doubí u Tábora (video Správy železnic)
• Začala instalace ETCS z Votic do Říčan (web koridory.cz)
• Nová odbočka Rajhrad zvýší propustnost na koridoru mezi Brnem a Břeclaví (tisková zpráva Správy železnic)
•  Optimalizace dalšího traťového úseku mezi Prahou a Berounem dostala zelenou (tisková zpráva SŽ)
Správa železnic nainstaluje systém ETCS mezi Mosty u Jablunkova a Dětmarovicemi (tisková zpráva Správy železnic)
• Modernizace trati mezi Karlštejnem a odbočkou Berounka se blíží k realizaci (tisková zpráva SŽ)
Modernizace dalšího úseku železnice kolem Berounky dostala zelenou (tisková zpráva SŽ)
•  První česká železniční „dálnice“ roste mezi Vinohradskými tunely a Hostivaří (tisková zpráva SŽ)
Systém ETCS získá také trať z Plzně do Chebu (tisková zpráva Správy železnic)
Správa železnic připravuje výstavbu tunelu mezi Prahou a Berounem
Studie proveditelnosti nové trati Praha – Beroun je schválená (tisková zpráva SŽDC)
Začíná další stavba na čtvrtém koridoru, napřímí se trať mezi Soběslaví a Doubím (tisková zpráva SŽDC)
Schema (web zdopravy.cz)  
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín (video SŽDC)
SŽDC vybaví úsek Přerov – Česká Třebová evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS (tisková zpráva SŽDC)
Rekonstrukce modernizovaného úseku Velim – Poříčany (web koridory.cz)
Traťová část ETCS - implementace (web zdopravy.cz)
Modernizace úseku Soběslav – Doubí u Tábora (Táborský deník)
Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice (web silnice-zeleznice.cz)
•  Oficiální vizualizace úseku Praha-Hostivař – Praha Hlavní nádraží (video SŽDC s.o.)
Vizualizace modernizace úseku Votice -Sudoměřice (video SŽDC s.o.)
Systém ETCS zabezpečí traťový úsek mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví (tisková zpráva SŽDC)

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Králův Dvůr – závěry posouzení vlivu stavby na životní prostředí
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo),  MZP383
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo), MZP384
Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr,  MZP385  

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n.
Optimalizace traťového úseku Praha hl.n. - Praha Smíchov
Projekt Přestavby železničního uzlu Brno


ARCHIV

ETCS získá už příští rok (2020)  modernizovaná část koridoru z Prahy-Uhříněvsi do Votic (web silnice-zeleznice.cz)
Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr (web koridory.cz)
• V. tranzitní železniční koridor: Modernizace traťového úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora (web silnice-zeleznice.cz)
U Dynína na 4. koridoru už se jezdí dvoukolejně (web zdopravy.cz)
• Modernizace plzeňského hlavního nádraží je u konce (tisková zpráva SŽDC a Českých novin)
Skončila modernizace klíčového úseku tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní (tisková zpráva SŽDC s.o.)
Vizualizace modernizace III. tranzitního železničního koridoru v úseku Rokycany - Plzeň 
Na dokončení nové nádražní budovy v Karlových Varech naváže modernizace kolejiště (Dopravní noviny)
Modernizace trati Běchovice – Úvaly (web silnice-zeleznice.cz)
Jižní Ejpovický tunel proražen (web koridory.cz)
Traťový úsek Benešov u Prahy - Votice pokrývá signál GSM-R (Dopravní noviny)
Rozsáhlá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ovlivní na rok provoz vlaků v Brně (tisková zpráva SŽDC s..o.)

Rekonstrukce železničního uzlu v Ústí nad Orlicí skončila (tisková zpráva SŽDC; Krajské listy)

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice (web silnice-zeleznice.cz
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí skončila (web silnice-zeleznice.cz)
V úseku Veselí nad Lužnicí - Soběslav se po železnici cestuje pohodlněji (web silnice-zeleznice.cz)

• V Chebu skončila rekonstrukce české části železniční cesty vedoucí z Chebu na Norimberk (web vary.idnes.cz, web parlamentnilisty.cz)
V Úvalech otevřeli nové nádraží, dopravní komplikace skončily (web elogistika.info)
Na nádraží v Hostivaři se otevřelo nové nástupiště. Podchod zkrátí cestujícím přestup na tramvaj (web metro.cz)
• Vlak s vámi vjíždí do tunelu, vůbec prvního v Jihočeském kraji (web taborsky.denik.cz)
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly (web silnice-zeleznice.cz)

Vlaky již projíždějí rychleji celým břeclavským uzlem (web silnice-zelezice.cz)
Rekonstrukce olomouckého nádraží končí, má nové koleje i nástupiště (web ceskatelevize.cz)
Rekonstrukce železniční stanice Český Těšín (web silnice-zeleznice.cz)
Železniční stanice Praha-Hostivař změní výrazně podobu (Dopravní noviny)
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst Lovosice (web litomericky.denik.cz)

Skončila modernizace břeclavského železničního uzlu (Dopravní noviny)
Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora (web silnice-zeleznice.cz)
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav - dokončení stavby (web silnice-zeleznice.cz)
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí (web silnice-zeleznice.cz)
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. tranzitního železničního koridoru (web silnice-zeleznice.cz)
Přestavba železniční stanice Plzeň: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví" (web silnice-zeleznice.cz)
Rekonstrukce železniční stanice Olomouc - pokračování (web silnice-zeleznice.cz)
Revoluce v Břeclavi: Vlaky pojedou místo čtyřicítky rychlostí až 160 km/h (web ceskatelevize.cz)
Výstavba systému GSM‑R v uzlu Praha (web silnice-zeleznice.cz)
Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, část II. (web silnice-zeleznice.cz)
Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice (web silnice-zeleznice.cz)
Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany (web silnice-zeleznice.cz)
Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy - zhodnocení (web silnice.zeleznice.cz)
Aktuální stav projektové přípravy nových železničních tunelů IV. koridoru (web silnice-zeleznice.cz)
Výstavba GSM/R v trati Kolín – Všetaty – Děčín (web silnice-zeleznice.cz)
Trať mezi Veselím nad Lužnicí a Horusicemi zmodernizuje Eurovia (web finance.cz)
Realizace stavby III. tranzitního železničního koridoru „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK (web silnice-zeleznice.cz)
Modernizace IV. železničního koridoru bude mít zpoždění (web CT-24)
Stav modernizace k 1. 1. 2017 (Zdroj: web zelpage.cz)
Na I. tranzitním koridoru zbývají realizovat následující stavby: Děčínské (1) a Nelahozeveské (2) tunely, žst. Kralupy nad Vltavou (3), žst. Pardubice hl.n. (4), Choceň – Ústí nad Orlicí (5), žst. Česká Třebová (6) a železniční uzel Brno (7).
Na II. tranzitním koridoru nebyly dosud modernizovány železniční uzly Hranice na Moravě (8) a Ostrava (9).
III. tranzitní koridor nemá dosud modernizované úseky Praha – Beroun (10) a Cheb – státní hranice (– Marktredwitz) (11).
IV. tranzitní koridor není doposud dokončen v úsecích Nemanice – Ševětín (12), Sudoměřice – Votice (13) a Soběslav – Doubí (14).

Zabezpečovací technika na stavbě „Nové spojení“

Dálkové ovládání Česká Třebová - Přerov

Rekonstrukce železničního uzlu Přerov

Praha - Beroun, nové železniční spojení (v revizi)

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků