CEF2 - základní informace

CEF2 - základní informace

Nástroj pro propojení Evropy – doprava (dále jen CEF) slouží k financování výstavby a modernizace transevropské dopravní sítě (TEN-T). CEF je řízen přímo Evropskou komisí, resp. Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Program probíhá nyní druhé programové období. Z CEF1 (pro období 2014 – 2020) již nelze získávat podporu, ale některé podpořené projekty se budou realizovat až do roku 2024. Z CEF2 (2021 – 2027) se budou vyhlašovat výzvy až do roku 2027. Většina prostředků ale bude alokována ve výzvách v letech 2021 – 2024.

Užitečné odkazy:

Legislativa:

CEF2 byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy. Program slouží k financování TEN-T, která byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Základním nařízením upravujícím implementaci programu je tzv. finanční nařízení - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.

Financovat lze:

 • studie – příprava projektů
 • práce – realizace projektů

Způsobilé aktivity:

Dokončení TEN-T

 • železnice
 • vodní cesty a přístavy
 • silnice
 • terminály kombinované dopravy

Modernizace TEN-T

 • telematika, zejména ERTMS, RIS, ITS, SESAR
 • udržitelná nákladní doprava a snížení hluku z železniční nákladní dopravy
 • nové technologie a inovace, včetně automatizace
 • infrastruktura alternativních paliv
 • interoperabilita
 • bezpečná a zabezpečená mobilita, vč. parkovišť a bezpečnosti silničního provozu
 • odolnost infrastruktury zejména vůči klimatické změně, přírodním katastrofám a kyberh rozbám
 • dostupnost dopravy, zejména pro osoby se sníženou mobilitou

Přizpůsobení sítě TEN-T potřebám vojenské mobility

Rozpočet CEF2:

Rozpočet programu zahrnuje několik tzv. obálek:

 • obecná – pro financování projektů ve všech členských státech; nižší míra spolufinancování (typicky 30 % práce, 50 % studie + výjimky)
 • kohezní – prostředky převedené do CEF z Fondu soudržnosti; pro financování projektů v členských státech způsobilých pro čerpání Fondu soudržnosti; míra spolufinancování až 85 %; první 3 roky je 70 % prostředků rozděleno do tzv. národních obálek pro výhradní využití v jednotlivých členských státech
 • vojenská mobilita – pro financování projektů na přizpůsobení TEN-T potřebám vojenské mobility ve všech členských státech; míra spolufinancování 50 %
Obálka CEF2 Alokace (mld. EUR)
Obecná 12,8
Kohezní 11,3
z toho národní obálka 1,4
Vojenská mobilita 1,7
CELKEM CEF2 - doprava 25,8

Národní kontaktní místo:

CEF je řízen přímo Evropskou komisí, resp. Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Úlohu tzv. národního kontaktního místa pro CEF plní Ministerstvo dopravy (MD), odbor fondů EU. Role MD zahrnuje ve vztahu k žadatelům a příjemcům zejména:
 • informování o možnostech získání podpory z CEF a základní metodická podpora
 • provádí předvýběr projektových žádostí o podporu z CEF (projekt může být podpořen z CEF pouze se souhlasem MD; více v rámci informací k jednotlivým výzvám)
 • certifikace závěrečných žádostí o platbu (pouze CEF1)
Dále MD mj. monitoruje implementaci CEF v Česku, koordinuje předkládání žádostí státních investorských organizací, zastupuje Českou republiku v Koordinačním výboru CEF – doprava atd.

Kontakt:

Ministerstvo dopravy, odbor fondů EU
ředitel: Marek Pastucha, sekretariat.430@mdcr.cz; tel.: 225 131 552
koordinátor CEF: Petr Šváb, petr.svab@mdcr.cz; tel.: 225 131 639; mobil: 727 947 336

Užitečné odkazy:

Kromě dopravní části zahrnuje CEF také část energetickou a digitální. Národním kontaktním místem je ministerstvo průmyslu a obchodu.

Poslední aktualizace: 18. 11. 2021 (vytvoření stránky)