CEF - Nástroj pro propojení Evropy

CEF - Nástroj pro propojení Evropy

Internetové stránky www.mdcr.cz/CEF slouží jako rozcestník pro poskytování informací o evropském programu Nástroj pro propojení Evropy – doprava (CEF), který byl zřízen k financování výstavby a modernizace transevropské dopravní sítě (TEN-T). CEF je řízen přímo Evropskou komisí, resp. Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Ministerstvo dopravy (MD) plní roli tzv. národního kontaktního místa pro dopravní část CEF. Aktuálně se dokončují projekty financované z CEF 2014 - 2020 (CEF1), žádat o podporu lze z CEF 2021 - 2027 (CEF2).

CEF aktuálně:

CEF termíny:
  • 10. 10. 2023 - výzva 2023 - INFO Day!
  • 27. 10. 2023 - výzva 2023 - termín pro zaslání projektového záměru - více zde
  • 30. 1. 2024 17:00 - výzva 2023 - ukončení příjmu žádostí
  • 7. 11. 2023, 17:00 – ukončení příjmu žádostí do 5. kola výzvy 2021 na alternativní paliva (AFIF; alternative fuels infrastructure facility)

Další informace:

Role MD:

Ministerstvo dopravy, odbor fondů EU, jako národní kontaktní místo CEF - doprava,  ve vztahu k žadatelům a příjemcům vykonává zejména tyto činnosti:

  • informování o možnostech získání podpory z CEF a základní metodická podpora
  • provádí předvýběr projektových žádostí o podporu z CEF (projekt může být podpořen z CEF pouze se souhlasem MD; více v rámci informací k jednotlivým výzvám)
  • certifikace závěrečných žádostí o platbu (pouze CEF1)
Dále MD mj. monitoruje implementaci CEF v Česku, koordinuje předkládání žádostí státních investorských organizací, zastupuje Českou republiku v Koordinačním výboru CEF – doprava atd.

Kontakt:

Ministerstvo dopravy, odbor fondů EU
ředitel: Marek Pastucha, sekretariat.430@mdcr.cz; tel.: 225 131 552
koordinátoři CEF:
Petr Šváb, petr.svab@mdcr.cz; tel.: 225 131 639; mobil: 727 947 336

Petr Bubela, petr.bubela@mdcr.cz; tel.: 225 131 434

Užitečné odkazy:

Kromě dopravní části zahrnuje CEF také část energetickou a digitální. Národním kontaktním místem je ministerstvo průmyslu a obchodu.

V oblasti dopravy lze získat podporu také z Operačního programu Doprava 2021 – 2027 (OPD3), který se do značné míry překrývá s aktivitami CEF2, nebo z národních prostředků prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Poslední aktualizace 26. 9. 2023 - vyhlášena výzva 2023