Osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací

Osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací
27.11.2020 13:40:49Pozemní komunikace
Osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací se týká vozidel:
 • vybavených zvláštním výstražným světlem (vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), pokud se jedná o vozidla:
  1. Vězeňské služby ČR,
  2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby a
  3. složek integrovaného záchranného systému (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému),
 • Ministerstva vnitra používaných Policií České republiky a opatřených nápisem „POLICIE“ nebo ozbrojeného bezpečnostního sboru jiného státu na základě vzájemnosti,
 • ozbrojených sil ČR (zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR), včetně vozidel opatřených nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti,
 • celních orgánů s nápisem „CELNÍ SPRÁVA“ (vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy),
 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem „HASIČI“,
 • obecní nebo městské policie opatřených nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ (vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii),
 • Vězeňské služby ČR se zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby ČR, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě ČR),
 • přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů) držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
 • přepravujících nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou,
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby
 • provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením,
 • při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů),
 • Správy státních hmotných rezerv zařazených do státních hmotných rezerv podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv),
 • správce zpoplatněné pozemní komunikace nebo koncesionáře,
 • používajícím jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, činí-li největší povolená hmotnost vozidla nejvýše 4,25 tuny,
 • vybavených zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla,
 • je-li nutno při uzavírce užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci.


Zpět na výpis článků