Projekt MFDI (model financování dopravní infrastruktury)

Projekt MFDI (model financování dopravní infrastruktury)
Dopravní politika a MFDI
Projekt MFDI (model financování dopravní infrastruktury)

Vypracování dlouhodobého modelu financování dopravní infrastruktury

Vystup 3 -Dodavatel legislativní analýzy
Výstup č. 2 Dodavatel analýzy financování
Výstup z VZ "Dodavatel legislativní analýzy" - etapa 
Délka projektu je 30 měsíců.
Účelem předloženého návrhu  projektu  je vypracování dlouhodobého  modelu financování dopravní infrastruktury, zpracování cílových konceptů přeměny role SDFI/SŽDC/ŘSD/ŘVC v procesu financování staveb dopravní infrastruktury a vytvoření manažerské organizace(í) vstupující do investičního procesu jako finanční manažer, případně investor.

Cílem projektu je:
• zajistit větší efektivitu a transparentnost systému financování dopravní infrastruktury vytvořením nového modelu financování na základě přezkoumání stávajícího systému rozvoje a údržby dopravní infrastruktury
• odstranit nadbytečnou legislativní regulaci (přezkoumat stávající legislativu a vypracovat věcný záměr zákona)
• redukovat administrativní zátěž související s výkonem stávajícího systému financování
• vypracovat metodiky organizačních postupů procesu plánování, přípravy a realizace investice z veřejných rozpočtů včetně kontrolních mechanismů
Projekt je rozdělen do 4 na sebe navazujících etap
 
1. Analýza systému financování dopravní infrastruktury a vytvoření finančních modelů
Nejdříve budou identifikovány vhodné a spolehlivé zdroje informací, poté proběhne vyhledávání a sběr informací v identifikovaných zdrojích. Následně dojde k integraci, analýze a zhodnocení informací o současném systému financování dopravní infrastruktury v ČR z finančního i ekonomického hlediska. Na základě parametrů hlubokých analýz budou vytvořeny 3 návrhy variant finančních modelů financování DI. Realizaci aktivity zajistí dodavatel ve spolupráci s expertní skupinou, která primárně formuluje preferenční a omezující kritéria konceptu financování. Dojde k vypracování ekonomického hodnocení všech variant řešení, kterého součástí bude vždy SWOT a finanční analýza. Bude připraven hrubý přehled rozhraní na rozpočet a tok peněz, informací a služeb pro každou variantu řešení. Varianty budou mít vypracovaný hrubý harmonogram převodu současného systému financování na cílové řešení. Na závěr bude vybrána nejvhodnější varianta.
Výstup č.1
Sumarizace v Aj
 
2.Analýza legislativního rámce problematiky investic do dopravní infrastruktury a návrh věcného záměru zákona
Nejdříve bude provedena analýza stávajících legislativních norem financování DI. Právní vyhodnocení se zaměří na vypracování přehledu relevantních právních předpisů a zjištění objemu právních norem, které mohou být dotčeny změnou systému financování. Dojde k vyhodnocení právního postavení subjektů (MD, SFDI, ŘSD, SŽDC, ŘVC) podílejících se na stávajícím systému financování DI, právní úpravy vzájemných vztahů subjektů se zaměřením na nadbytečnou regulaci a míry samostatnosti subjektů ve stávajícím systému.
Dále bude vypracováno právní vyhodnocení všech variant řešení. Právní stanovisko pro každou variantu řešení bude obsahovat prověření reálné možnosti implementace variant nového systému financování (na základě analýzy právního postavení a samostatnosti subjektů v novém systému se zaměřením na omezení nadbytečné regulace) a rozbor změn právní úpravy nutných pro dosažení funkčnosti každé z variant. Vznikne hrubý harmonogram převodu současného systému financování na cílové řešení. V rámci expertní skupiny budou spolupracovat odborníci ze všech zainteresovaných institucí: MD, SFDI, ŘSD, SŽDC, ŘVC. Závěrem k vybrané variantě modelu financování DI bude vytvořen věcný návrh zákona výrazně podporující vybranou variantu.
 
Ministerstvo dopravy vyhlásilo dne 31.3.2011 veřejnou zakázku s názvem „Dodavatel legislativní analýzy“ v rámci projektu „Vypracování dlouhodobého modelu financování dopravní infrastruktury“. Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy legislativního rámce problematiky investic do dopravní infrastruktury a návrh věcného záměru zákona. 

3. Analýza a návrh administrativní podpory systému financování dopravní infrastruktury
Cílem aktivity je redukovat administrativní zátěž související s výkonem stávajícího systému financování a odstranit tak nadbytečnou a netransparentní administrativu financování dopravní infrastruktury. V první fázi bude provedena analýza stávajícího stavu administrativy, budou vytvořeny základní hodnotové parametry pro návrh opatření. Tvorba návrhu administrativní podpory procesů, jako jsou např. protokolární podpora procesu, elektronické a písemné dokumentace jednotlivých procesů spojených s financováním dopravní infrastruktury, bude probíhat v úzké vazbě na výstupy předchozích aktivit - zejména návrh nejlepšího modelu financování a věcný návrh zákona podporujícího nejlepší finanční model.

4.Tvorba metodiky organizačních postupů v procesu financování dopravní infrastruktury
Proces financování dopravní infrastruktury v praktické realizaci zahrnuje spletité institucionální a organizační činnosti. To se projevuje ve složité přípravě investic, jejich plánování, a zpracování projektových dokumentací. Cílem aktivity je na základě výstupů předchozích aktivit (návrh nejlepšího modelu financování, věcný návrh zákona, návrh administrativní podpory procesu) vypracovat metodiku organizačních postupů, procesů plánování, přípravy a realizace investic do dopravní infrastruktury poskytovaných z veřejných rozpočtů.

Důležitou součástí výstupů bude návrh kontrolních mechanismů tak, aby byly transparentní práva a povinnosti jednotlivých útvarů a organizací zahrnutých do procesu financování a realizdopravní infrastruktury. Návrh metodiky musí být v souladu s organizačními pravidly dotčených organizací (SFDI, ŘSD, SŽDC, ŘVC), proto do řešení této aktivity budou zapojeni experti s těchto organizací.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků