Dokumenty

Zrušit filtry

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek Dle směrnice V-1/2012 v platném znění jsou 3x ročně projednávány rozpisy přípravy projektů u jednotlivých resortních organizací ŘSD ČR, Správa železnic, ŘVC ČR a stejně tak u státních podniků povodí. Pravidelně dochází 3x ročně k aktualizaci přidělených finančních prostředků a k úpravě činností dle současného...

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Implemetační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Implemetační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) (Implementační plán ITS) obsahuje soubor projektových záměrů, jejichž realizace naplňuje opatření a cíle Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050).

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) analyzuje současný stav a potřeby rozvoje ITS v ČR, stanovuje vizi rozvoje ITS v ČR, navrhuje opatření a cíle pro efektivní rozvoj ITS v souladu a podporu přeshraniční spolupráce a identifikuje finanční nároky a zdroje financování.

Národní kosmický plán 2014 - 2019

Dne 27.10. 2014 vláda ČR svým usnesením č. 872 schválila Národní kosmický plán na období 2014 – 2019 (dále NKP 2014), jehož hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a její technologické a inovační úrovně. NKP 2014 tak představuje strategii ČR v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry a v maximalizaci návratnosti veřejných investic v...

Transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro řádné fungování vnitřního trhu a dosažení dlouhodobých strategických cílů EU zejména v oblasti konkurenceschopnosti. Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Podporuje právo všech občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. Navíc...

Projekt MFDI (model financování dopravní infrastruktury)

Vystup 3 -Dodavatel legislativní analýzy Výstup č. 2 Dodavatel analýzy financování Výstup z VZ "Dodavatel legislativní analýzy" - etapa   Délka projektu je 30 měsíců. Účelem předloženého návrhu  projektu  je vypracování dlouhodobého  modelu financování dopravní infrastruktury, zpracování cílových konceptů přeměny role SDFI/SŽDC/ŘSD/ŘVC v procesu financování...

Udržitelná městská mobilita (SUMP)

SUMP bude dokument zpracovávaný jednotlivými městy nad přibližně 40 000 tis. obyvatel. Bude zaměřen na řešení nejen problematiky dopravy, ale rovněž na ovlivňování a způsob uspokojování mobility. SUMP bude součástí širšího projektu Smart City. Ministerstvo dopravy proto certifikovalo národní metodiku pro zpracování SUMP - Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky...

Doprava a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

EUROKLÍČ Ministerstvo dopravy podporuje mezinárodní projekt EUROKLÍČ prostřednictvím sponzorování tisku propagačních materiálů projektu. Cílem projektu je zkvalitnění a usnadnění cestování osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Odkaz na projekt zde Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 (NPPRP) Ministerstvo dopravy je...

Celkem dokumentů:9