Strategické hlukové mapování

Strategické hlukové mapování
01.03.2019 9:12:22Akční plány ke snížení hluku z dopravy

Strategické hlukové mapy a na ně navazující příslušné akční plány jsou pořizovány a zpracovávány na základě požadavků Směrnice č. 2002/49/EC o řízení a snižování hluku v životním prostředí (Environmental Noise Directive, END), která je implementována do české legislativy §78, §80 odst. 1 písm. q až r, §81, §81a, §81b a §81c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a Čl.XII zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č.76/2002 Sb. , o integrované prevenci. Dále pak prováděcími právními předpisy - vyhláškou č. 523/2006 Sb., která stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (dále jen „vyhláška o hlukovém mapování“) a vyhláškou č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku.

Strategické hlukové mapy (dále také "SHM“) a akční plány (dále také „AP“) jsou pořizovány v pětiletých cyklech (tzv. kolech), které jsou stanoveny směrnicí END počínaje rokem 2004.

Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, stanovenými podle §34 Zákona (§80, písm. s, Zákona). Součástí AP jsou tiché oblasti v aglomeraci a ve volné krajině (§80, písm. t, Zákona), zajišťující ochranu území nezatížených hlukem.
Opatření přijatá, resp. navržená v rámci AP jsou na volném uvážení příslušných orgánů, ale měla by řešit zejména prioritní situace, které je možné zjistit podle míry překročení příslušné mezní hodnoty stanovených hlukových ukazatelů nebo podle dalších kritérií zvolených členskými státy, a měla by se uplatnit zejména pro nejdůležitější oblasti, které jsou vymezeny strategickým hlukovým mapováním („hot spots“, kritická místa) (čl. 8, odst.1, END). Protihluková opatření musí být navržena tak, aby v kritických místech bylo dosaženo nepřekračování hygienických limitů stanovených podle §34 Zákona.
Kritická místa jsou v rámci SHM vymezena obydleným územím, v němž dochází k překročení příslušné mezní hodnoty hlukových ukazatelů.
Programem na snižování hluku (Noise Control Programm – dále také „NCP“), který je zpracováván pro identifikovaná kritická místa, se rozumí soubor opatření, jejichž úkolem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před škodlivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétní protihluková opatření v rámci NCP, jsou vypracovávána pro jednotlivá kritická místa (území) stanovená pro jednotlivé zdroje hluku, a to především na základě výsledků podrobnější analýzy dané oblasti (např. podrobné akustické studie).
 

Zpět na výpis článků