Legislativa pro vnitrozemskou plavbu

Legislativa pro vnitrozemskou plavbu
10.04.2018 13:46:11Legislativa vnitrozemská vodní doprava

Přehled právních předpisů vnitrozemské plavby

Zákon č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
• V částce 22 Sbírky zákonů, ročník 2020, byl  dne 26. února 2020 vyhlášen  Zákon č. 44/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabyl účinnosti dne 12. března 2020.

V částce 59 Sbírky zákonů, ročník 2019  byly dne 4. června 2019 vyhlášeny:
135. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
136. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
137. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
138. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
139. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Vyhláška MD č. 222/1995 Sb. , o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MD č. 223/1995 Sb. , o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MD č. 334/2015 Sb. , o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 

Vyhláška MD č. 42/2015 Sb. , o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Vyhláška MDS č. 84/2000 Sb. , o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MDS č. 138/2000 Sb. , o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách 

Vyhláška MD č. 67/2015 Sb. , o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Vyhláška MD č. 356/2009 Sb. , o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 46/2015 Sb. , o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 105/2012 Sb. , o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny

Nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech


Mezinárodní smlouvy

 163/1999 Sb. , Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (Dohoda AGN)
 102/2011 Sb. m. s., Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN)
 32/2006 Sb. m. s., Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)

Evropské právní předpisy

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/184 ze dne 22. listopadu 2021, kterým se mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 (Text s významem pro EHP)

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2173 ze dne 8. prosince 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919, pokud jde o harmonizované normy pro systémy čištění odpadních vod, drenážní čerpadla s elektrickým pohonem, štítek plavidla a maximální nosnost malých plavidel (Text s významem pro EHP)

• Oznámení Komise C/2020/7036
 Pokyny k prosazování povinností podle nařízení EU o recyklaci lodí, pokud jde o soupis nebezpečných materiálů u plavidel provozovaných v evropských vodách (2020/C 349/01)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1170 ze dne 16. července 2020 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2019/1397 (Text s významem pro EHP)
 
Nařízení Rady (EHS) 3921/91 , kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu

Nařízení Rady (ES) 1356/96 , o společných pravidlech, která se vztahují na přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách mezi členskými státy s cílem zavedení svobody poskytování těchto přepravních služeb

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1177/2010 , o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

Nařízení Komise (EU) 414/2007 , o technických pokynech pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS) podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

Nařízení Komise (EU) 415/2007 , o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

Nařízení Komise (EU) 416/2007 , o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2032 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel

Nařízení Komise (EU) 164/2010 , o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
Zrušeno prováděcím nařízením 2019/1744 ze dne 17. září 2019.

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 909/2013 , o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1973 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 909/2013 o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Text s významem pro EHP)
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 , kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1668 ze dne 26. června 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/970  ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění přílohy II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 , o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/100/ES , o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES , o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES  ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (konsolidované znění k 20.04.2009)

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES , o pozemní přepravě nebezpečných věcí
Konsolidované znění k 02.07.2018

 Směrnice Rady 96/75/ES , o systémech pronájmu plavidel a tvorby cen ve vnitrostátní a mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě ve Společenství

 Směrnice Rady 96/50/ES , o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

 Směrnice Rady 2014/112/EU , kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)

Směrnice Rady 91/672/EHS , o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách
Konsolidované znění k 01. 07. 2013
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU , o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1 , o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES
Směrnice vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tj. dne 16. ledna 2018).
Transpoziční lhůta je 17. ledna 2022.
Směrnice 91/672/EHS a 96/50/ES se zrušují s účinkem ode dne 18. ledna 2022.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti (Text s významem pro EHP)
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 17. ledna 2022.
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1233 ze dne 14. července 2021 kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí (Text s významem pro EHP)
 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 17. ledna 2022. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Sdělení Komise 2018/C 209/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/974  ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/919 ze dne 4. června 2019 o harmonizovaných normách pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/50 ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919 o harmonizovaných normách pro rekreační plavidla a vodní skútry vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU, pokud jde o identifikaci malých plavidel, systém kódování, konstrukci trupu a rozměry pro jednotrupá plavidla

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/117, ze dne 1. února 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919, pokud jde o harmonizované normy pro malá plavidla týkající se větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží a elektrických ventilátorů


Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1744 ze dne 17. září 2019 o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu a o zrušení nařízení (EU) č. 164/2010

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/182 ze dne 14. ledna 2020 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/473 ze dne 20. ledna 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/474 ze dne 20. ledna 2020 o Evropské databázi trupů plavidel

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1407 ze dne 26. srpna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/919, pokud jde o harmonizované normy týkající se ohnivzdorných palivových hadic, neohnivzdorných palivových hadic, ventilů a prostupů obšívkou, na motoru upevněných palivových a elektrických součástí vestavěných naftových motorů, a kormidelních kol
 

Zpět na výpis článků