Úřednická zkouška

Úřednická zkouška
V souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "ZSS") umožní Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§22 a §25-26 ZSS), vykonat úřednickou zkoušku v oboru služby Doprava a to na základě žádosti adresované služebnímu úřadu; tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky sama (§ 35, odst. 3 ZSS).
 

VZORY ŽÁDOSTÍ:


Žádost o vykonání úřednické zkoušky - fyzická osoba

Přílohy žádosti:
Adresa podání žádosti je Ministerstvo dopravy, Nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 nebo osobně v podatelně ministerstva.
 


ÚHRADA POPLATKU ZA VYKONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY:  

č. účtu: 19-22027001/0710
v. s.: 2015010 a do poznámky uveďte: úřednická zkouška, jméno, příjmení a datum konání úřednické zkoušky
  • Výše poplatku za účast na obecné části ÚZ činí 500,- Kč
  • Výše poplatku za účast na zvláštní části ÚZ činí 2 000,- Kč
  • Při opakování ÚZ je výše poplatku rovněž 500 Kč obecná část, 2 000,- Kč zvláštní část  


TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY:

Termín a místo konání úřednické zkoušky se průběžně vypisuje v Informačním systému o státní službě (ISOSS) (zde)


OBOR STÁTNÍ SLUŽBY V GESCI MINISTERSTVA DOPRAVY:

51. DOPRAVA

Příprava na úřednickou zkoušku se uskutečňuje formou samostudia prostřednictvím zveřejněných zkušebních otázek pro obecnou a zvláštní část úřednické zkoušky.
Zkušební otázky k obecné části úřednické zkoušky: (zde)
Zkušební otázky a literatura ke zvláštní části úřednické zkoušky: (zde)
 
 

KONTAKTNÍ OSOBY:


 


Stáhněte si: