Úřednická zkouška

Úřednická zkouška

POVINNOST K VYKONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY 

Každý nově přijatý státní zaměstnanec má povinnost do 12 měsíců ode dne přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, příp. jmenování na služební místo představeného, úspěšně vykonat úřednickou zkoušku.
 

PRŮBĚH ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY 

Úřednická zkouška se skládá ze dvou částí - obecné a zvláštní.

Obecná část úřednické zkoušky je pouze jedna a její úspěšné vykonání je předpokladem k připuštění ke zvláštní části úřednické zkoušky z oboru služby stanoveného v rámci systemizace konkrétnímu služebnímu místu. Oborů služby je celkem 63. V gesci Ministerstva dopravy je zvláštní část úřednické zkoušky pro obor služby č. 51 Doprava. Obecná část úřednické zkoušky se koná formou písemného testu. Je vykonána úspěšně, jestliže zkoušený zodpověděl z celkového počtu 30 zkušebních otázek, minimálně 23 otázek správně.

Zvláštní část úřednické zkoušky se koná ústně před zkušební komisí. Zkoušený si losuje tři zkušební otázky ze seznamu dvaceti zkušebních otázek. Zkoušený vykoná zvláštní část úřednické zkoušky úspěšně, je-li výrokem „vyhověl“ hodnocen alespoň u dvou ze tří vylosovaných zkušebních otázek. 

Na vykonání úřednické zkoušky má každý státní zaměstnanec celkem 2 pokusy.

V případě, že státní zaměstnanec nesplní povinnost vykonat úřednickou zkoušku, nebo jednu z jejích částí, jeho služební poměr zanikne posledním dnem v měsíci, ve kterém vykonal druhý neúspěšný pokus úřednické zkoušky, příp. uplynutím lhůty 12 měsíců v případě, že se o splnění úřednické zkoušky ani nepokusil nebo stihl využít pouze jeden pokus, který nebyl úspěšný. 

Úřednickou zkoušku může na náklady služebního úřadu současně vykonat také zaměstnanec v pracovním poměru zařazený na služebním místě.
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ UCHAZEČŮ 

Uchazeči o vykonání úřednické zkoušky jsou k jednotlivým termínům přihlašováni personalistou, a to na základě písemné žádosti. Bližší informace o zkušebních otázkách a odborné literatuře naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Na přípravu na úřednickou zkoušku může státní zaměstnanec v kalendářním roce čerpat až 5 dní individuálního služebního volna.

 

VZORY ŽÁDOSTÍ:


Žádost o vykonání úřednické zkoušky - fyzická osoba

Přílohy žádosti:
Adresa podání žádosti je Ministerstvo dopravy, Nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 nebo osobně v podatelně ministerstva.
 


ÚHRADA POPLATKU ZA VYKONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY:  

č. účtu: 19-22027001/0710
v. s.: 2015010 a do poznámky uveďte: úřednická zkouška, jméno, příjmení a datum konání úřednické zkoušky
  • Výše poplatku za účast na obecné části ÚZ činí 500,- Kč
  • Výše poplatku za účast na zvláštní části ÚZ činí 2 000,- Kč
  • Při opakování ÚZ je výše poplatku rovněž 500 Kč obecná část, 2 000,- Kč zvláštní část  


TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY:

Termín a místo konání úřednické zkoušky se průběžně vypisuje v Informačním systému o státní službě (ISOSS)


OBOR STÁTNÍ SLUŽBY V GESCI MINISTERSTVA DOPRAVY:

51. DOPRAVA

Příprava na úřednickou zkoušku se uskutečňuje formou samostudia prostřednictvím zveřejněných zkušebních otázek pro obecnou a zvláštní část úřednické zkoušky.
Zkušební otázky k obecné části úřednické zkoušky: (zde)
Zkušební otázky a literatura ke zvláštní části úřednické zkoušky: (zde)
 
 

KONTAKTNÍ OSOBY:


 


Stáhněte si: