Další zajímavé odkazy

Další zajímavé odkazy


Operační program Doprava 2021-2027

Český kosmický portál slouží jako jednotný informační portál pro kosmické aktivity České republiky a přináší informace o těchto aktivitách v České republice i v zahraničí.

Slovník dopravní terminologie - je projekt Ministerstva dopravy ČR č. 102/2008-520 TPV/2, řešený v létech 2008 – 2010 s cílem zpracovat veřejně přístupnou, aktualizovanou webovou aplikaci kodifikovaných termínů z oblasti dopravy v česko - anglické verzi. V současném stadiu zpracování naleznete cca 5 000 termínů v češtině a angličtině s výkladovou definicí a odkazem na zdroj z oboru všeobecné dopravní terminologie.

Ústřední technická knihovna dopravy
Neveřejná knihovna, která buduje, udržuje a zpřístupňuje ojedinělý knihovní fond tuzemské a zahraniční odborné literatury. Obsahuje asi 120 000 knihovních jednotek z gesce „doprava„ a oborů s ní souvisejících, a také odborná periodika z tuzemské a především zahraniční produkce.
Internetová adresa: odis.cd.cz/knihovna.asp


TRIS (Transport Information System)
Databáze anotací vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce odebíraných ÚTKD. TRIS je dokumentografická báze dat, která umožňuje získání informací o článcích z více než 70 odborných časopisů z oblasti dopravy od roku 1994 až do současnosti.
Internetová adresa: http://tris.cd.cz/

Slovník Názvosloví ITS / ITS Terminology (www.ITSterminology.org )

Centrum technické normalizace SILMOS s.r.o. ve spolupráci s TNK 136 Dopravní telematika vypracovalo v rámci projektu STANDARD slovník Názvosloví ITS / ITS Terminology – hypertextovou online databázi termínů a zkratek z oboru inteligentních dopravních systémů v českém a anglickém jazyce.  Termíny pocházejí ze souboru více než 250 evropských a mezinárodních norem a normativních dokumentů, vytvořených v technických komisích CEN/TC 278 a ISO/TC 204 Intelligent Transport Systems (ITS). Slovník by měl přispět k jednotnému používání zavedené terminologie z této oblasti.

Webové rozhraní tohoto slovníku představuje komfortní nástroj pro vyhledávání, podporující mobilní zařízení. Řazení termínů je ve slovníku nejen abecední, ale i předmětné. Číslo normy pod každou definicí je zároveň hypertextovým odkazem přímo do Extraktu dané normy, nebo na informační lístek o normě (více viz www.silmos.cz/standard).

Tento slovník vznikl za podpory Ministerstva dopravy ČR a se schválením ÚNMZ v roce 2015, spuštěn byl 2016 a bude průběžně aktualizován. Slovník je dostupný na této webové adrese:

www.ITSterminology.org

 


Evropská komise

Portál Evropské komise

Evropská hospodářská komise při Organizaci spojených národů – EHK OSN

Úřední věstník EU – Eurlex
 

Česká republika

Portál veřejné správy

Portál státní správy

Ministerstvo vnitra

Sbírka zákonů

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Informační systém DOK - DOK je informační systém, jehož hlavním úkolem je podpora vybraných činností v oblasti krizových situací v dopravě.