Karta dílny

Karta dílny
07.03.2023 13:38:41|Paměťové karty (digitální tachograf)
Karta dílny

Vydání paměťové karty dílny pro digitální tachograf

Paměťová karta dílny (též karta servisu), slouží pouze pro potřeby osoby autorizované příslušnými orgány a je určena k provádění montáží, oprav a seřizování digitálních tachografů.

document.png
 Ke kartě je přidělen PIN (jedná se o personalizovanou kartu).

Držitel karty je oprávněn vlastnit a používat kartu, která:

 • je pouze jedna na jedno pověřené pracoviště
 • je vydána na jeho jméno
 • není vadná 
 • nevypršela její platnost
 • nebyla nahlášena jako ztracená nebo odcizená
Zároveň držitel nesmí vlastnit paměťovou kartu podniku (dle s prováděcího Nařízení Komise (EU) č. 2016/799)

Karta se vydává nejdéle na dobu 1 roku a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).

Žadatel o kartu
 • fyzická nebo právnická osoba, která montáže, opravy a seřizování digitálních tachografů provádí
 • je držitelem "Certifikátu" nebo "Osvědčení" vydaného Českým metrologickým institutem (podle zvláštního právního předpisu)

Kam se obrátit?

Kartu si můžete vyřídit na místně příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností (resp. magistrátu), a to dle místa sídla firmy nebo dle místa činnosti žadatele (tj. místo, kde osoba činnost technika vykonává). Mapu všech 206 úřadů naleznete níže. 

document.png Co s sebou na úřad?

 • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • úředně ověřenou plnou moc servisu (servisní dílny) pro žadatele - zplnomocnění servisu pro držitele karty
 • kopii platného "Certifikátu" nebo "Osvědčení" k ověřování digitálních tachografů vydaného Českým metrologickým institutem.

krizek.png Správní poplatek za vyřízení žádosti činí 700 Kč. 

krizek.png
 Kartu podniku vydá úřad do 15 pracovních dnů od podání žádosti

 
Poškození, nefunkčnost karty
 • Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je držitel karty povinen do 10 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty (náhrada karty).
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. 
Ztráta a odcizení karty 
 • Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je držitel karty povinen požádat o zneplatnění karty do 10 dnů ode dne, kdy k události došlo, a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty (náhrada karty).
 • Žádost je nutno doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. 
Změny údajů v kartě
 • Držitel karty je dále povinen písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů v kartě zapisovaných, a to do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn. 
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.    
Obnovení karty
 • Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?
 • Pokud je třeba stávající kartu obnovit, je její držitel povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o obnovu karty.   
Reklamace karty
 • V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který kartu vydal, a zde vyplnit reklamační protokol.
 • Tento úřad označí reklamovanou vadu a zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem. Na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.
Odevzdání karty (pozbytí oprávnění k činnosti)
 • Jestliže držitel karty pozbyl oprávnění k výkonu autorizované činnosti (podle zvláštního právního předpisu), je povinen ji odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o pozbytí autorizace na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Držitel karty musí nakládat s vydanou kartou tak, aby nedošlo k jejímu padělání nebo ničení zaznamenávaných a uchovávaných údajů na kartě i na záznamovém zařízení, nesmí poskytnout tuto kartu ostatním osobám, ani jim sdělovat PIN.
Je zodpovědný za jakékoliv zneužití karty.

Další informace, potřebné dokumenty a pravidla, jak s kartou nacházet nalezete ZDE.

  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799.
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

krizek.pngVíce informací Zpět na výpis článků