Nařízení vlády a vyhlášky v drážní dopravě

Nařízení vlády a vyhlášky v drážní dopravě
Legislativa v drážní dopravě
Nařízení vlády a vyhlášky v drážní dopravě

• Prováděcí předpisy k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách

• Úplné znění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014)

- Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. je účinné od 1.7.2000 (vyhlášeno v částce č. 1/2000 Sb.), NV č. 295/2000 Sb. je účinné od 28.8.2000 (vyhlášeno v částce č. 83/2000 Sb.), NV č. 457/2013 Sb. je účinné od 1. ledna 2014 (vyhlášeno v částce č. 177, ročník 2013).

• Nařízení vlády č. 457/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

• Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky MDS č. 279/2000 Sb.,  nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 210/2006 Sb. a vyhlášky č. 128/2017 Sb.

Vyhláška č. 100/1995 Sb. je účinná od 20.6.1995 (vyhlášena v částce č. 24/1995 Sb.), vyhláška č. 279/2000 Sb. je účinná od 1.9.2000 (vyhlášena v částce č. 81/2000 Sb.), NV č. 352/2000 Sb. je účinné od 13.9.2000 (vyhlášeno v částce č. 95/2000 Sb.), vyhláška č. 210/2006 Sb., je účinná od 1.7. 2006 (vyhlášena v č. 70/2006 Sb.), vyhláška č. 128/2017 Sb. je účinná od 1. května 2017 (vyhlášena v částce 46, ročník 2017 Sbírky zákonů)

• Vyhláška č. 101/1995 Sb. ,kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy  a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb., vyhlášky č. 305/2007 Sb., vyhlášky č. 16/2012 Sb., vyhlášky č. 33/2013 Sb., vyhlášky č. 129/2017 Sb. a vyhlášky č. 149/2019 Sb.

- Vyhláška č. 101/1995 Sb. je účinná od 23.6.1995 (vyhlášena v částce č. 25/1995 Sb.), vyhláška č. 455/2000 Sb. je účinná od 1.1.2001 (vyhlášena v částce č. 128, ročník 2000 Sb.), vyhláška č. 194/2005 Sb., je účinná od 1. července 2005 (vyhlášena v částce 71, ročník 2005 Sb.), vyhláška č. 305/2007 Sb. je účinná od 1. ledna 2008 (vyhlášena v částce 99, ročník 2007 Sb). Vyhláška č. 16/2012 Sb., je účinná od 17.1.2012 (částka 4 Sbírky zákonů, ročník 2012). Vyhláška č. 33/2013 Sb. je účinná od 1. 3. 2013 (částka 16 Sbírky zákonů, ročník 2013)Vyhláška č. 129/2017 Sb. je účinná od 11. května 2017 (vyhlášena v částce 46, ročník 2017 Sbírky zákonů). Vyhláška č. 149/2019 Sb. je účinná pd 1. července 2019 (vyhlášena v částce 64 ročník 2019 Sbírky zákonů).

Vyhláška č. 149/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
(Účinnost od 1. července 2019, vyhlášeno v částce 64 Sbírky zákonů, ročník 2019)

• Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. a vyhlášky č. 130/2017 Sb.

Vyhláška č. 16/2012 Sb. byla vyhlášena v částce č. 4 ročník 2012 Sbírky zákonů  dne 17. ledna 2012. Vyhláška nabývá účinnosti dne 17. ledna 2012.

Vyhláška č. 160/2015 Sb. byla vyhlášena v částce 66 Sbírky zákonů, ročník 2015 a nabývá účinnosti dne 1. července 2015)

Vyhláška č. 130/2017 Sb. nabývá účinnost dne 1. května 2017 (vyhlášena v částce 46, ročník 2017 Sbírky zákonů)

• Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky MD č. 242/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb.  vyhlášky č. 57/2013 Sb., vyhlášky č. 7/2015 Sb.,  vyhlášky č. 253/2015 Sb., vyhlášky č. 78/2017 Sb., vyhlášky č. 47/2018 Sb. a vyhlášky č. 229/2022 Sb.

• Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky MD č. 243/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 346/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 413/2001 Sb., vyhlášky MD č. 577/2004 Sb, vyhlášky č. 58/2013 Sb., vyhlášky č. 8/2015 Sb., vyhlášky č. 117/2017 Sb. ,  vyhlášky č. 48/2018 Sb. a vyhlášky č. 269/2020 Sb.• Úplné znění vyhlášky MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb 
- Vyhláška 175/2000 Sb. je účinná od 1.7.2000 (vyhlášena v částce č. 54/2000 Sb.)
• 
Vyhláška č. 374/2020 Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
- Účinnost od 1. října 2020

• Vyhláška MDS č. 429/2001 Sb. o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách 

- Vyhláška č. 429/2001 Sb. je účinná od 13.12.2001 (vyhlášena v částce č. 162/2001 Sb.)

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
- Vyhláška č. 76/2017 Sb. je účinná od 01. 04. 2017 (vyhlášena v částce 28, ročník 2017 Sbírky zákonů)

• Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti drah a drážních vozidel,  ve znění vyhlášky č. 377 /2006 Sb.,  vyhlášky č. 326/2011 Sb., vyhlášky č. 2/2014 Sb. a vyhlášky č. 19/2022 Sb.

 - Vyhláška č. 352/2004 Sb. je účinná od 1.7. 2004 (vyhlášena v částce č. 114/2004 Sb.)
 - Vyhláška č. 377 /2006 Sb., je účinná od 1.8. 2006 (vyhlášena v částce č.  119 /2006 Sb.)
-  Vyhláška č. 326/2011 Sb., je účinná od 26. 11. 2011 (vyhlášena v částce č. 114/2011 Sbírky)
-  Vyhláška č. 2/2014 Sb. je účinná od 7. ledna 2014 (vyhlášena v částce č. 1/2014 Sbírky)
- Vyhláška č. 19/2022 Sb., je účinná od 01. února 2022 (vyhlášena v částce č. 11/2022 Sbírky)

• Vyhláška č. 376 /2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.,  vyhlášky č. 183/2015 Sb.,  vyhlášky č. 77/2017 Sb. a vyhlášky č. 20/2022 Sb.
- Vyhláška č. 376 /2006 Sb., je účinná od 1.8.2006 (vyhlášena v částce č.  119 /2006 Sb.).
- vyhláška č. 248/2010 Sb., nabyla účinnosti dne 30. srpna 2010 (vyhlášena v částce 89, ročník 2010 Sbírky zákonů)
- vyhláška č. 183/2015 Sb. nabyla účinnosti dne 30. července 2015 (vyhlášena v částce 75, ročník 2015 Sbírky zákonů)
- vyhláška č. 77/2017 Sb. nabyla účinnosti dne 01. dubna 2017 (vyhlášena v částce 28, ročník 2017 Sbírky zákonů),
- vyhláška č. 20/2022 Sb.nabyla účinnosti dne 01. února 2022 (vyhlášena v částce 11 ročník 2022 Sbírky zákonů).
Úplné znění vyhlášky č. 376/2006 Sb., účinné od 01. 02. 2022
• Úplné znění vyhlášky č. 376/2006 Sb., účinné od 30. 07. 2015
Úplné znění vyhlášky č. 376/2006 Sb., účinné od 01. 04. 2017

• Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému 

- Sdělení č. 111/2004 Sb. je platné od 1.5.2004 (vyhlášeno v částce 34/2004 Sb.).

Vyhláška č. 116/2017 Sb., o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu a o způsobu jejich určení
Vyhláška č. 116/2017 Sb. nabývá účinnosti dne 28. dubna 2017.


Zrušené právní předpisy

• Vyhláška č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci 
- Vyhláška č. 351/2004 Sb. byla účinná od 1.7. 2004 (vyhlášena v částce č. 114/2004 Sb.)
- Vyhláška je zrušena vyhláškou č. 76/2017 Sb. s účinností od 01. 04. 2017.

• Vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
- Vyhláška nabyla účinnosti dne 1.1.2006 (vyhlášena v částce 175, ročník 2005 Sbírky zákonů).
Vyhláška č. 501/2005 Sb., je zrušena vyhláškou č. 10/2020 Sb., s účinností od 15. ledna 2020.

• Vyhláška č. 209/2006 Sb., o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech   spalovacího hnacího motoru drážního vozidla  (zrušena od 1. února 2022)
- Vyhláška č. 209/2006 Sb., byla účinná od 1.7.2006 (vyhlášena v částce č. 70/2006 Sb.).
Vyhláška je zrušena zákonem č. 426/2021 Sb., s účinností od 1. února 2022.  

 

• Prováděcí předpisy ve věcech drah k zákonu č. 22/1997 Sb.

Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
Nařízení vlády nabývá účinnosti dne 21. dubna 2018.
Předpis ruší nařízení vlády:  21/2003 Sb.; 22/2003 Sb.; 70/2002 Sb.; 365/2005 Sb.


• Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. července 2011.

Zrušené právní předpisy

• Úplné znění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č.  371/2007 Sb.,  nařízení vlády č. 289/2010 Sb., nařízení vlády č. 88/2012 Sb. a nařízení vlády č. 72/2016 Sb. (účinnost od 22. března 2016)
Zrušeno zákonem č. 426/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022. 

- Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. je účinné od 1. května 2005 (vyhlášené v částce 47, ročník 2005 Sbírky zákonů). Nařízení vlády č. 371/2007 Sb. je účinné od 1. ledna 2008 (vyhlášené v částce 113, ročník 2007 Sbírky zákonů). Nařízení vlády č. 289/2010 Sb. je účinné od 1. listopadu 2010 (vyhlášené v částce 108, ročník 2010 Sbírky zákonů). Nařízení vlády č. 88/2012 Sb. je účinné od 7. dubna 2012 (vyhlášené v částce 32 Sbírky zákonů, ročník 2012). Nařízení vlády č. 72/2016 Sb. je účinné od 22. 3. 2016 (vyhlášené v částce 28/2016 Sb.)
Zrušeno zákonem č. 426/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022. 

• Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob 
- Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. bylo účinné ode dne vstupu v platnost smlouvy o přistoupení ČR do EU, tj. od 1.5.2004 (vyhlášeno v částce č. 32/2002 Sb.); je prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zrušeno nařízením vlády č. 63/2018 Sb., s účinností od 21. dubna 2018.

 

• Prováděcí předpisy k zákonu č. 90/2016 Sb.

• Nařízení vlády 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

V částce 45 Sbírky, ročník 2016, rozeslané dne 18. dubna 2016, byly vyhlášeny:

- Nařízení vlády 116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 
- Nařízení vlády 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 
- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 
- Nařízení vlády 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

V částce 46 Sbírky, ročník 2016, rozeslané dne 18. dubna 2016, bylo vyhlášeno:

- Nařízení vlády 1020/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

V částce 47 Sbírky, ročník 2016, rozeslané dne 18. dubna 2016, byly vyhlášeny:

- Nařízení vlády 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 
- Nařízení vlády 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 

 

• Prováděcí předpisy ve věcech drah k zákonu č. 183/2006 Sb.

• Vyhláška č. 146/2008 Sb.,  o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 14. května 2008.
Vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Vyhláška nabývá účinnosti  od 1. prosince 2018.

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. listopadu 2009. Vyhláška zrušuje vyhlášku č. 369/2001 Sb. a č. 492/2006 Sb.

• Prováděcí předpisy k zákonu č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů:

• Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, ve znění nařízení vlády č. 49/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 63/2011 Sb.  bylo vyhlášeno dne 18.3.2011 v částce 24/2011 Sbírky zákonů a  nabývá účinnosti dne 1. dubna 2011. Nařízení vlády č. 49/2015 bylo vyhlášeno v částce 25 Sbírky zákonů, ročník 2015 a je účinné od 01. 05. 2015. 

• Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., ze dne 20. října 2010 o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících

• Vyhláška č. 296/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace

• Vyhláška č. 297/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Uvedené předpisy nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2010.Zpět na výpis článků