Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů

Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů
Pozemní komunikace

Povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míry stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 209/2018 Sb.“) je v České republice prováděno na základě § 25a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jednotlivými silničními správními úřady, kterými jsou podle § 40 téhož zákona obecní úřad, krajský úřad a Ministerstvo dopravy.
 
Pokud vozidlo nebo souprava překročí míry stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., podléhá užití dálnice, silnice nebo místní komunikace tímto vozidlem nebo soupravou povolení k přepravě podle § 25a zákona o pozemních komunikacích.

Vydání povolení podle § 25a zákona o pozemních komunikacích podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho přílohy Sazebník správních poplatků, pol. č. 35, zaplacení správního poplatku.
 
Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li žadatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze Ministerstvu dopravy žádost podat pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného Ministerstvem dopravy – IS NADR; v tomto případě musí být žadatel ztotožněn prostřednictvím prostředků elektronické identifikace podle právních předpisů upravujících elektronickou identifikaci.

Videonávody pro IS NADR

ŽADATEL

1. Přihlášení do aplikace
2. Registrace firmy a uživatelů
3. Založení a podání žádosti
4. Platební podklady, zahájení správního řízení
5. Proces vyřizování žádosti
 

1. Přihlášení do aplikace2. Registrace firmy a uživatelů3. Založení a podání žádosti4. Platební podklady, zahájení správního řízení5. Proces vyřizování žádosti

SPRÁVCE POZEMNÍ KOMUNIKACE A DOTČENÝ ORGÁN

1. Přihlášení do aplikace
2. Postoupení na správce pozemní komunikace ze strany MD
3. Zpracování postoupené žádosti


1. Přihlášení do aplikace


2. Postoupení na správce pozemní komunikace ze strany MD3. Zpracování postoupené žádosti

Průběh řízení, podmínky pro povolení přepravy a náležitosti žádosti

Silniční správní úřad požádá vlastníka pozemní komunikace o vyjádření a Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky o vydání závazného stanoviska, vyžaduje-li se jejich souhlas se zvláštním užíváním a nemá-li jej silniční správní úřad k dispozici. Nevyjádří-li se (na základě žádosti silničního správního úřadu) vlastník pozemní komunikace nebo nevydá-li Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky závazné stanovisko do 5 pracovních dnů, platí, že se zvláštním užíváním souhlasí bez podmínek.

Silniční správní úřad může v rozhodnutí stanovit podmínky nezbytné k tomu, aby zvláštním užíváním pozemní komunikace nadměrným vozidlem nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ani stavu pozemní komunikace nad únosnou míru. Silniční správní úřad v rozhodnutí vždy stanoví, že nadměrným vozidlem nelze užít pozemní komunikaci v případě, že překročení hodnoty hmotnosti, rozměru nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol stanovené zákonem o silničním provozu lze předejít rozdělením nákladu.

Silniční správní úřad povolí zvláštní užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nadměrným vozidlem, nedojde-li tím k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ani stavu pozemní komunikace nad únosnou míru. 

Ministerstvo dopravy požádalo jednotlivé vlastníky (správce) o tzv. „generální souhlas“ tak, aby bylo možné užití/přepravu nadměrných nebo nadrozměrných nákladů/vozidel povolovat na celou silniční síť České republiky. Aktuální stav projednání – viz soubor Generální-souhlasy-2024.xlsx.

 
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ OPAKOVANÉ JEDNORÁZOVÉ
Pozemní komunikace vybrané dálnice, silnice a místní komunikace I. a II. třídy na území hlavního města Prahy v rozsahu uveřejněném Ministerstvem dopravy způsobem umožňujícím dálkový přístup (tzv. generální souhlasy) vybrané dálnice, silnice a místní komunikace – má-li být předmětem povolení místní komunikace, musí být k žádosti přiložen souhlas jejího vlastníka
ostatní místní komunikace (počáteční a koncové úseky) – žádatel tyto komunikace vymezí v žádosti a připojí souhlas vlastníka místní komunikace
Doba trvání 1 rok 10 dní
Největší délka, šířka, výška a hmotnost (obecně) 22,00 m – 3,20 m – 4,50 m – 60,00 t (do největší technicky přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy)
Největší délka, šířka, výška a hmotnost (jízdní soupravy tvořené tažným vozidlem, přívěsem a návěsem nebo tažným vozidlem a 2 přívěsy – Gigalinery, EURO-COMBI) 25,25 m – 2,60 m – 4,50 m – 48,00 t (do největší technicky přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy)
Největší délka, šířka, výška a hmotnost (Armáda ČR, NATO) 22,00 m – 3,50 m – 4,50 m – 60,00 t (do největší technicky přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy)
Náležitosti žádosti údaje o žadateli a o provozovateli vozidla – jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, datum narození nebo identifikační číslo, adresa pobytu nebo sídla, údaje o nadměrném vozidle, kterými jsou jeho státní poznávací značka, tovární značka, obchodní označení, označení typu a technické parametry
počátek doby platnosti, po kterou má být opakované zvláštní užívání pozemních komunikací povoleno, případně souhlas vlastníka místní komunikace období, které není delší než 10 dnů, v němž má být jednorázově užita pozemní komunikace na základě povolení, vymezení této pozemní komunikace (tj. přesné vymezení počátku, cíle a trasy přepravy s užítím číselného označení pozemních komunikací, viz aplikaci Silniční a dálniční síť Geoprtálu ŘSD), případně souhlas vlastníka místní komunikace
Další podmínky --- Překročí-li hmotnost vozidla včetně nákladu 90,00 t, k žádosti o povolení se přiloží nákres obrysu vozidla s vyznačením rozměrů a umístění nákladu a statický posudek ověřující zatížitelnost mostů a únosnost vozovek na pozemních komunikacích, jejichž zvláštní užívání má být povoleno, který není starší než 6 měsíc

Správní poplatky – přijetí žádostí o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nadměrným vozidlem podle zákona o pozemních komunikacích, jde-li o

a) jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným vozidlem o hmotnosti nejvýše 60,00 t – 4 500 Kč,
b) jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným vozidlem o hmotnosti nad 60,00 t a nejvýše 150 t – 11 500 Kč,
c) jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným vozidlem o hmotnosti nad 150,00 t – 25 000 Kč,
d) opakované zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrným vozidlem o hmotnosti nejvýše 48,00 t – 22 000 Kč,
e) opakované zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrným vozidlem o hmotnosti nad 48,00 t – 32 000 Kč.

MODULÁRNÍ PŘEPRAVA (EURO-COMBI, GIGALINERS, ROAD TRAINS)

Při povolování modulární přepravy (jízdní soupravy délky do 25,25 m) uplatňuje Ministerstvo dopravy následující podmínky: Conditions for EURO-COMBI transport authorisation (combinations of vehicles up to 25.25 meters in length):
 
(1) Celková hmotnost jízdní soupravy nepřekročí 48,00 t.

(2) Přeprava bude realizována pouze po pozemních komunikacích
a) bez úrovňového křížení se železnicí a
b) se směrově oddělenými jízdními pásy, s výjimkou úseků
- spojujících místo nakládky/vykládky s nejbližší směrově rozdělenou pozemní komunikací, přičemž délka takového úseku nesmí přesáhnout 10 km a
- v nichž se směrově rozdělená pozemní komunikace kříží nebo spojuje s jinou pozemní komunikací (lokální přerušení směrového rozdělení).
Mapa směrově rozdělených pozemních komunikací ke stažení zde.

(3) Jízdní souprava bude vybavena čtyřmi zvláštními výstražnými světly oranžové barvy, umístěnými
a) na tažném vozidle v počtu 2 kusů a na zadní části nástavby posledního přípojného vozidla v počtu 2 kusů, při splnění podmínek podle písmene D) přílohy č. 7 vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b) retroreflexní cedulí o rozměrech alespoň 1800 × 600 mm vyznačující celkovou délku jízdní soupravy, umístěnou při spodním okraji zadní strany posledního přípojného vozidla (viz obrázek níže).

(4) Provedení statické zkoušky spojovacího zařízení, pokud není zapsáno v osvědčení o registraci silničního vozidla (část II).
 (1) The total weight of the combination shall not exceed 48.00 tons.
 
(2) The transport will be carried out only on roads
(a) without level crossings with railways and
(b) with directionally separated lanes, except for sections of
- connecting the place of loading/unloading with the nearest directionally separated roadway, the length of such a section not to exceed 10 kilometers; and
- where the directionally divided road crosses or joins another road (localised interruption of directional division).
A map of directionally divided roads in the Czech Republic download here.
 
(3) The carriageway shall be equipped with four special amber warning lights located
(a) on the towing vehicle, 2 in number and on the rear part of the superstructure of the last trailer, in a number of 2 pieces, subject to the conditions laid down in paragraph D) of Annex 7 to Decree No 153/2023 Coll., on the approval of the roadworthiness of vehicles and the technical conditions for the operation of vehicles on roads,
(c) a retro-reflecting sign with dimensions of at least 1800 × 600 milimeters indicating the overall length of the combination, placed at the lower edge of the rear of the last trailer (see figure below).
 
(4) Carrying out a static test of the coupling device if it is not included in the registration certificate of the road vehicle.

oznaceni.jpg
obr. 1 – příklad označení jízdní soupravy

NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA PŘI SEZÓNNÍCH PRACÍCH V ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo dopravy určilo podle § 24b odst. 2 zákona o pozemních komunikacích silnice I., II. a III. třídy na území České republiky pro užití vozidly, jejichž vybrané hodnoty hmotností a rozměrů překračují hodnoty stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek uvedených v příslušném opatření obecné povahy, při sezónních pracích v zemědělství.

Vozidlo nebo jízdní souprava:    

1) zvláštní vozidlo kategorie S a podkategorie SS  (samojízdný pracovní stroj), včetně kombinace s pracovními  
    adaptéry, včetně tažených na přepravníku,

2) jízdní souprava vozidla kategorie T (kolový traktor) a C (pásový traktor) a zvláštního vozidla podkategorie SN
    (pracovní stroj nesený)  nebo výměnného taženého stroje kategorie S (dříve pracovní stroj přípojný kategorie
    Sp),


3) vozidla kategorie T (kolový traktor) a C (pásový traktor) a jejich přípojná vozidla kategorie R (dříve Ot).

Hodnoty pro vozidla podkategorie SS a podkategorie SN a soupravy T a C s pracovními stroji – 1) a 2) 
Největší povolená délka: 22 m 
Největší povolená šířka: 5 m
Největší povolená výška: 4,5 m 
Největší povolená hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy: 40 t
Největší povolená hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy: 12 t

Hodnoty pro vozidla kategorie T a C a jejich přípojná vozidla R (Ot) – 3) 
Největší povolená šířka: 3 m

Účel přepravy: zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství)

Přehled podmínek pro přepravu (úplné znění podmínek v příslušném opatření obecné povahy)

 
  Silnice I. třídy Silnice II. a III. třídy
Opatření obecné povahy (účinnost od / platnost do) č. j. 719/2020-120-SSU/15 ze dne 18. 2. 2021 (4. 3. 2021 / 9. 2. 2025) č. j. 308/2019-120-SSU/19 ze dne 25. 1. 2020 (9. 2. 2020 / 9. 2. 2025)
Obecné podmínky užití silnic silnice I. třídy lze užít pouze v případech, kdy (1) je to nezbytně nutné k dosažení polnosti, či jiné nemovitosti přiléhající k těmto silnicím (s ohledem na zdroj a cíl cesty), přičemž k tomuto účelu nelze užít silnice II. a III. třídy, nebo (2) je jejich užití nezbytné k překročení státní hranice České republiky v důsledku omezení vyplývajících z místní či přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, případně je znemožněno užití hraničního přechodu na silnicích II. a III. třídy nejsou stanoveny
 
Podmínky pro přepravu vozidlo kategorie T a C musí být použito výlučně ve spojení se zvláštním vozidlem podkategorie SN nebo výměnným taženým strojem S (Sp)
vozidlo kategorie T a C pouze v případě, kdy je rozšíření opodstatněno montáží pneumatik, gumových pásů nebo dvojmontážním uspořádáním pneumatik, jež jsou nezbytné pro ochranu půdy, včetně systémů proti rozstřiku, a to za předpokladu, že šířka stálé konstrukce vozidla nepřesáhne 2,55 m a schválený typ vozidla je rovněž vybaven alespoň jednou sadou pneumatik nebo gumových pásů, při jejichž použití celková šířka nepřesáhne 2,55 m, přípojné vozidlo kategorie R (Ot) pouze v případě použití uspořádání pneumatik na ochranu půdy, pokud lze vozidlo vybavit alespoň jednou sadou pneumatik, se kterou šířka vozidla nepřesáhne 2,55 m. Šířka konstrukce vozidla nezbytná pro účely dopravy nesmí přesáhnout 2,55 m. Jestliže lze vozidlo vybavit alespoň jednou sadou pneumatik, se kterou šířka vozidla nepřesáhne 2,55 m, použijí se takové systémy proti rozstřiku, jsou-li namontovány, že šířka vozidla nepřekročí 2,55 m nebo při použití nástrojů, které jsou nezbytné k fungování vozidla
užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy a za použití minimálně dvou vozidel technického doprovodu vybavených zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, pokud největší povolená šířka vozidla či jízdní soupravy překročí hodnotu 3 m. Vozidla technického doprovodu se umisťují tak, že jedno vozidlo je vždy před prvním vozidlem či jízdní soupravou a druhé za posledním vozidlem či jízdní soupravou; do konvoje smí být řazena maximálně 3 vozidla či jízdní soupravy užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy a za použití (jednoho) vozidla technického doprovodu vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, pokud šířka vozidla či jízdní soupravy překročí hodnotu 3 m, a za použití dvou vozidel technického doprovodu vybavených zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, pokud šířka vozidla či jízdní soupravy překročí hodnotu 4 m. Vozidla technického doprovodu se umisťují vždy před jedoucí vozidlo či jízdní soupravu
pokud vozidlo podkategorie SN bude svoji šířkou přesahovat vlečné vozidlo, bude jeho vnější okraj označen obrysovým značením (směrem dopředu bílé a směrem dozadu červené barvy)
prověření (1) dopravně technického stavu všech pozemních komunikací dotčených přepravou, zejména šířky a výšky průjezdního prostoru, poloměru směrových oblouků a dalších z hlediska přepravy stěžejních parametrů, (2) přítomnosti nadzemního vedení a (3) přítomnosti dopravních či jiných omezení, která mohou mít vliv na průběh přepravy; a to vždy bezprostředně před zahájením přepravy provozovatel vozidla před započetím přepravy prověří dopravně technický a stavební stav pozemních komunikací, na kterých bude přeprava realizována, se zaměřením zejména na šířkové a výškové uspořádání, nosnosti mostů a dopravní omezení
určení míst vhodných pro bezpečné předjíždění, případně objíždění vozidla či jízdní soupravy, dojde-li k tvorbě kolony delší než 200 m za pomalu jedoucím vozidlem či jízdní soupravou (vztahuje se též na místa ležící mimo síť silnic I. třídy, která lze k tomuto účelu použít) vč. povinnosti umožnit bezpečné předjíždění nebo zastavit vozidlo či jízdní soupravu v těchto místech, dokud nepomine situace uvedená v § 2 písm. mm) zákona o silničním provozu ---
okamžité odstranění závady nebo vozidla či jízdní soupravy z pozemní komunikace při technické poruše ---
přeprava nesmí být prováděna za mlhy, hustého deště nebo sněžení, silného větru, nebo jiné povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost silnice ---


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků