Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů

Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů
Pozemní komunikace

Transport übermäßiger und überdimensionierter Frachtgüter (D)
Transportation of large and oversized loads (E)

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míry stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel (dále jen „vyhláška č. 209/2018 Sb.“) je v České republice prováděno na základě § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jednotlivými silničními správními úřady, kterými jsou podle § 40 téhož zákona:
 
obecní úřad – na místních komunikacích;
krajský úřad – na silnicích I., II. a III. tříd (mimo dálnice), pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje;
Ministerstvo dopravy – na dálnicích a též silnicích v případech, že trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje.

Pokud vozidlo nebo souprava překročí míry stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., podléhá užití dálnice, silnice nebo místní komunikace tímto vozidlem nebo soupravou povolení k přepravě podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích.

Vydání povolení podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho přílohy Sazebník správních poplatků, pol. č. 35, zaplacení správního poplatku.
 
Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vzoru tiskopisu žádosti je ke stažení níže.


UPOZORNĚNÍ 

Vážení žadatelé,

v souvislosti s podáváním žádostí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), spočívajícího v užití/přepravě nadměrných nebo nadrozměrných nákladů/vozidel, bychom Vás rádi upozornili na skutečnost, že v případě vedení trasy po silnicích II. a III. třídy je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí souhlas jejich vlastníka (případně správce). Tento souhlas ve většině případů vydává (na základě žádosti) pověřený správce silnic II. a III. třídy jednotlivých krajů, tj. příslušná krajská správa a údržba silnic.

O souhlas vlastníka (správce) podle výše uvedeného zákona žádá příslušný silniční správní úřad, což nyní, vzhledem ke zvýšenému množství požadavků, které Ministerstvo dopravy zpracovává, pravděpodobně povede k prodloužení lhůt pro vydání rozhodnutí, a to až na 60 dnů. Žadatel má nicméně možnost (nikoliv však povinnost) o tyto souhlasy požádat sám, a tím mnohdy celý proces urychlit.

Ministerstvo dopravy požádalo jednotlivé vlastníky (správce) o tzv. „generální souhlas“ tak, aby bylo možné užití/přepravu nadměrných nebo nadrozměrných nákladů/vozidel (do hmotnosti 48 t, při přepravě dřeva do hmotnosti 52 t; délky 30 m; šířky 3,5 m a výšky 4,5 m) povolovat na celou silniční síť České republiky.
 
Aktuální stav projednání – viz soubor sus-web-II.xlsx


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články