Beta2

Beta2
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 realizovaný Technologickou agenturou ČR je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Z programu nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb. Tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů státní správy. Program je spravován Technologickou agenturou ČR, kompletní znění programu včetně dalších informací naleznete na stránkách TAČR.

Potřeby orgánů státní správy by měly odrážet jejich priority např. ukotvené ve strategických a koncepčních dokumentech. V případě Ministerstva dopravy jde o a) Výzkum a vývoj v oblastech udržitelné dopravy, interoperabilní dopravy, bezpečné dopravy, ekonomické dopravy a inteligentní dopravy, b) výzkum a vývoj v oblasti prostorových dat v dopravě.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017–2024, tj. 8 let. Identifikace a sběr výzkumných potřeb určených orgánů státní správy bude probíhat v průběhu každého kalendářního roku do roku 2023. Minimální a maximální doba realizace schválených projektů bude určena s ohledem na zaměření na aplikovaný výzkum a rozdílný charakter realizovaných potřeb. Podpora je poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem. Nejvyšší povolená intenzita podpory je 100 %. Jednotlivé výzkumné projekty budou hrazeny ve výši 100 % uznaných nákladů z veřejných prostředků. Doba realizace projektů nepřesáhne dobu trvání programu.

Věcně příslušným odborem, zajišťujícím agendu výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu dopravy, je Odbor ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací. Případné dotazy, týkající se programu Beta2 včetně možnosti zadání výzkumné potřeby, směřujte na Zástupce odborného gestora PhDr. Terezu Čížkovou (tereza.cizkova@mdcr.cz).


Stáhněte si: