DOPRAVA 2030

DOPRAVA 2030
Program Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030 (dále jen „Program“) navazuje na úspěšný program DOPRAVA 2020+. Tento navazující program byl schválen usnesením vlády ze dne 7. září 2022, poskytovatelem a realizátorem navazujícího programu je opět Technologická agentura ČR.

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2023 – 31. 12. 2030 (8 let). Program bude zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v roce 2023, se zahájením poskytování podpory od roku 2024. Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v letech 2024, 2025 a 2026. Celkem budou tedy vyhlášeny 4 veřejné soutěže se zahajováním poskytované podpory v letech 2024, 2025, 2026, a 2027. Předpokládaná délka řešení projektů v Programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

Program je zaměřen na oblasti vymezené Národní RIS 3 strategií a Dopravní koncepcí VaVaI. Zaměření vychází z těchto dokumentů s ohledem na potřebu navázání programů účelové podpory na Národní RIS 3 strategii a jí stanovené horizontální a tematické priority. V rámci tematické oblasti Doprava pro 21. století jsou definovány dvě domény specializace – Ekologická doprava a Technologicky vyspělá a bezpečná doprava. Obě priority se propisují do odvětví „Automotive, letectví a kosmonautika, železniční a kolejová vozidla“ a výsledky v rámci těchto dvou domén jsou dosahovány s uplatněním řady klíčových technologií.

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akcelerovat technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. Specifickými cíli jsou:

1. Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava
2. Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava
3. Nízkoemisní a ekologická doprava
 
Podrobnější informace naleznete v kompletním znění programu