Obecné informace

Obecné informace
16.05.2024 9:19:14Přeprava nebezpečných věcí drážní dopravou
Obecné informace

Podmínky přepravy nebezpečných věcí

Zkoušky a školení - viz samostatná stránka

Aktuality

 

Mnohostranná dohoda RID 2/2023


RID 2023

V částce 9, ročník 2023 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2023 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).
 
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2023 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 56. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 27. května 2020), vyhlášené pod č. 16/2021 Sb. m. s.
 
Dokument je přístupný na této adrese.


RID 2023 – prezentace ze dne 26. 1. 2023

Změny RID 2023 – souhrnný dokument v češtině ze dne 22. 11. 2022

RID NOT 2023 souhrnný dokument změn v angličtině ze dne 1.7.2022 Mnohostranná dohoda RID 1/2022

Mnohostranná dohoda RID 8/2021

Mnohostranná dohoda RID 4/2021

Mnohostranná dohoda RID 1/2021

• V Úředním věstníku EU č. L 312 bylo dne 3. září 2021 vyhlášeno
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1436 ze dne 31. srpna 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí za účelem povolení některých vnitrostátních odchylek (oznámeno pod číslem C(2021) 6156) (Text s významem pro EHP) 

• V Úředním věstníku EU č. L 408 byla vyhlášena dne 4. prosince 2020
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1833 ze dne 2. října 2020, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES s ohledem na přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku (Text s významem pro EHP)

Směrnice EU 2020/1833, jejímž cílem je přizpůsobit přílohy Směrnice 2008/68/ES vědeckému a technickému pokroku, uvádí v platnost novelizaci předpisů o přepravě nebezpečných věcí pro silniční, železniční a vnitrozemskou vodní dopravu (ADR/RID/ADN 2021) do evropského práva. Zároveň jsou členské státy EU povinny tyto předpisy implementovat do vnitrostátního práva.

Pokyn byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie L 408 dne 4. prosince 2020, čímž směrnice vstoupila v platnost ke dni 24. prosince 2020.


RID 2021

V částce 11, ročník 2021 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2021 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).
 
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2021 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 55. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 30. května 2018), vyhlášené pod č. 22/2019 Sb. m. s.

Dokument je přístupný na této adrese.


RID 2021 – prezentace ze dne 28. 1. 2021
 
Změny RID 2021 – souhrnný dokument v češtině ze dne 26. 10. 2020

RID NOT 2021 e notification texts 

•  Mnohostranná dohoda RID 6/2020 

•  Mnohostranná dohoda RID 5/2020

• V Úředním věstníku EU č. L 284 bylo dne 01. září 2020 vyhlášeno
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1241 ze dne 28. srpna 2020, kterým se členským státům povoluje přijetí některých odchylek podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem C(2020) 5797) (Text s významem pro EHP)

• Informace Komise v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2020/649
Podle článku 2 rozhodnutí Rady (EU) 2020/649 ze dne 7. května 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 56. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečného zboží Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny přípojku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (RID), Komise sděluje, že rozhodnutí přijatá uvedeným orgánem a použitelná od 1. ledna 2021 jsou k dispozici na adrese: NOT-RID-20016-eamendments_2021

• Rozhodnutí Rady  (EU) 2020/649 ze dne 7. května 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 56. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečného zboží Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny přípojku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 

• Mnohostranná dohoda RID 1/2020

• Ve Věstníku dopravy č. 8/2019 bylo oznámeno, že dne 22. 7. 2019 ČR přistoupila k Mnohostranné dohodě RID 1/2019 týkající se  vícenásobného značení obalů, IBC a velkých obalů.

Archiv


RID 2019

 
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 54. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 25. května 2016), vyhlášené pod č. 20/2017 Sb. m. s. Francouzské znění Řádu ve znění změn platných od 1. ledna 2019 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

 

• Změna adresy pracovišť společnosti CIMTO, s.r.o.:


• V Úředním věstníku EU L 299/58  byla dne 26.11. 2018 vyhlášena Směrnice Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)

• V Úředním věstníku EU L 42 byla dne 15. 2. 2018 vyhlášena  Směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 3. července 2018.
Konsolidované znění směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí 
   (stav k 02. 07. 2018)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/936 ze dne 29. června 2018, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2018) 4003)

RID 2017

• V částce 11, ročník 2017 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2017 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 53. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 22. května 2014), vyhlášené pod č. 19/2015 Sb.m.s.
Úplné znění Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) se všemi změnami a doplňky, platné od 1. 1. 2017, bylo zveřejněno ve francouzském originálu a jeho českém překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, částce 11, jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 20/2017 Sb.m.s. (Úplné znění RID 2017 ve francouzské a české verzi).
Odkaz ke stažení předpisu:
https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2017m/sb0011-2017m.pdf

V dohodě ADR/ADN a Řádu RID 2017 se prodloužila platnost přechodných ustanovení (Dopravní noviny)
Mnohostranná dohoda RID
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/629 ze dne 20. dubna 2016, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2016) 2229
 

Příprava nového znění

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/833 ze dne 17. května 2016, kterým se stanoví postoj, který má být jménem Evropské unie přijat na 54. zasedání Výboru odborníků pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o některé změny v dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě
Rozhodnutí Rady 2014/327/EU ze dne 6. května 2014, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 53. zasedání Výboru odborníků pro přepravu nebezpečných věcí OTIF, pokud jde o některé změny v dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) použitelné od 1. ledna 2015

RID 2015

Úplné znění Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) se všemi změnami a doplňky, platné od 1. 1. 2015, bylo zveřejněno ve francouzském originálu a jeho českém překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, částce 11, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 19/2015 Sb.m.s.
Sdělení MZV č. 19/2015 Sb.m.s. (Úplné znění Řádu RID 2015 ve francouzské a české verzi)

• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/974 ze dne 17. června 2015, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2015) 4087)
• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/217 ze dne 10. dubna 2014, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2014) 2292)
• Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/218/EU ze dne 6. května 2013, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2013) 2505)
• Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/188/EU ze dne 4. dubna 2012, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2012) 2166)
Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2008) 7530)
(Text s významem pro EHP)
Směrnice Komise 2012/45/EU ze dne 3. prosince 2012, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí podruhé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP)
• Ve Sbírce zákonů, částka 93, bylo dne 19. července 2011 vyhlášeno Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
Toto nařízení nabývá účinnost dnem 20. července 2011.
Nařízení vlády zrušuje:
1. Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.
2. Část patnáctá nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nařízení vlády č. 541/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

• Ve Sbírce mezinárodních smluv, v částce 11/2011 bylo dne 12.4.2011 vyhlášeno  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2011 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
Písemné pokyny budou od ledna  2011  povinné i při přepravě nebezpečných věcí  na železnici

Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2008) 7530)
(Text s významem pro EHP)
Pro účely čl. 15 odst. 2 směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek se přijímá formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích uvedený v příloze tohoto rozhodnutí. Formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích uvedený v příloze rozhodnutí 2009/10/ES se začne trvale používat po uplynutí pětiměsíční zkušební fáze, která počíná běžet dnem 1. prosince 2008. 

Zpět na výpis článků