Bezbariérovost

Bezbariérovost
DOPRAVA PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU ORIENTACE A KOMUNIKACE
Moderní společnost musí zabezpečit srovnatelnou kvalitu života pro všechny občany včetně osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. Týká se to veřejné i individuální dopravy. Veřejná správa proto investuje značné prostředky k zajištění bezbariérovosti všech druhů dopravy.

Problematika je mimo jiné řešena v rámci následujících aktivit:
 
EUROKLÍČ
Ministerstvo dopravy podporuje mezinárodní projekt EUROKLÍČ prostřednictvím sponzorování tisku propagačních materiálů projektu. Cílem projektu je zkvalitnění a usnadnění cestování osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Odkaz na projekt zde 
 
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 (NPPRP)
Ministerstvo dopravy je zapojeno do implementace NPPRP. Cílem a účelem NPPRP je navázat na dosud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a pod­po­ře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
NPPRP ke stažení  zde
 
Národní rozvojový program mobility pro všechny na období (NRPM) 2016-2025
Za celý resort dopravy je podpora realizována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, který zajišťuje budování staveb v rámci bezbariérových tras, více zde
Národní rozvojový program mobility pro všechny na období (NRPM) 2016-2025 ke stažení zde
 
Bezbariérové užívání dopravních staveb
Základní právní předpisy:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů; nařízení komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Ministerstvo dopravy v rámci spolupráce s ostatními resorty zveřejňuje následující vybrané odkazy:
- stanoviska MMR k aplikačnímu vztahu mezi předpisy stavebního práva a předpisy na úseku dopravy
- další informace využitelné v aplikační praxi pro oblast dopravních staveb
Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Tato publikace obsahuje komentář k jednotlivým ustanovením vyhlášky a obrázky jejich vzorových řešení  zde
 
Přehled všech příspěvků MMR k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 - 2016 zde
Mapování a kategorizace přístupnosti prostředí
zde
zde

Technické specifikace pro interoperabilitu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Prováděcí plán TSI PRM v České republice
zde

Přehled příspěvků k problematice doprava bez bariér za období 2010 - 2017
Dne 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. MMR publikuje stanoviska k její aplikaci a obecné informace k této problematice.
V období 2010 až 2014 byla ve Stavebně správní praxi vedena pravidelná rubrika Bezbariérové užívání staveb. Od roku 2015 jsou aktuální a průběžné informace publikovány prostřednictvím internetového portálu MMR.cz v rubrice Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb (zkracovač: http://1url.cz/@bus).
Některé z těchto příspěvků mohou být využitelné též pro oblast dopravy bez bariér. V rámci spolupráce MMR a MD byl vytipován jejich dílčí přehled s cílem usnadnit praxi autorizovaným osobám a speciálním stavebním úřadům v resortu dopravy.

Stavebně správní praxe č. 1/2010
Posudky k bezbariérovému užívání staveb
zde

Stavebně správní praxe č. 2/2010
Nová bezbariérová vyhláška
zde

Stavebně správní praxe č. 3/2010
Povinnost respektovat požadavky na bezbariérové užívání staveb
Stanoviska k dotazům z praxe
  • Vyhrazená parkovací stání
  • Výjimky z bezbariérového užívání staveb
zde
 
Stavebně správní praxe č. 4/2010
Odpovědnost za zajištění bezbariérového užívání staveb
Varovný pás
zde

Stavebně správní praxe č. 5/2010
Publikace Matuška Jaroslav: Bezbariérová doprava
zde

Stavebně správní praxe č. 1/2011
Konference Přístupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené na parkovací ploše s podélným řazením vozidel a průkaz ZTP-P
zde

Stavebně správní praxe č. 2/2011
Dálkové ovládání akustického vedení a informací pro osoby se zrakovým postižením
zde

Stavebně správní praxe č. 3/2011
Nová norma ČSN 73 6056 Parkoviště
zde

Stavebně správní praxe č. 4/2011
Zvláštní užívání komunikace pro chodce – umístění a zabezpečení restauračních zahrádek a míst pro prodej zboží
zde


Stavebně správní praxe č. 5/2011
Podpora při odstraňování bariér v dopravě
zde

Stavebně správní praxe č. 6/2011
Novinky a změny dotýkající se požadavků na bezbariérové užívání staveb
  • Speciální označení vozidel
  • Parkovací místa
 zde

Stavebně správní praxe č. 1/2012
Nová norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
zde

Stavebně správní praxe č. 1/2013
Odjezdy spojů veřejné dopravy - aktivace hlasového výstupu
zde

Stavebně správní praxe č. 2/2013
Stanoviska k dotazům z praxe
  1. Sloupky dopravního značení - vizuální kontrast
  2. Železniční přejezdy na komunikaci bez chodníku - úpravy pro nevidomé
  3. Tramvajová trať - přecházení
  4. Budova pro veřejnou dopravu - přístup po bezbariérové rampě versus železniční nástupiště - přístup po komunikaci pro chodce
  5. Komunikace pro chodce - šířka
  6. Nástupiště veřejné dopravy - přístup přes vozovku
zde

Stavebně správní praxe č. 3/2013
Novela TSI PRM
Výlet bez bariér
zde

Stavebně správní praxe č. 4/2013
Přístup od koridoru/přechodu k nástupišti - sklon
Dálniční SOS hlásky a odpočívky
zde

Stavebně správní praxe č. 5/2013
Dvě vyhrazená stání se společnou manipulační plochou - šířka
zde

Stavebně správní praxe č. 6/2013
Seznam ČSN k vyhlášce č. 398/2009 Sb. aktualizace září 2013
zde

Stavebně správní praxe č. 1/2014
Komunikace pro chodce versus schodiště
zde

Stavebně správní praxe č. 2/2014
Nestátní neziskové organizace - činnost a kompetence
zde

Stavebně správní praxe č. 4/2014
Městský soud v Praze, sp. zn. 11A 47/2011
zde

Stavebně správní praxe č. 5/2014
Šířka podélného parkovacího stání
zde

Internetové stránky MMR rok 2015
Bezbariérová vyhláška se nevztahuje na vozidla!
zde

Nové technické specifikace pro interoperabilitu o přístupnosti železničního systému v EU
zde

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu
zde

Internetové stránky MMR rok 2016
Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu
zde

Povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu
zde

Bezbariérová parkovací místa - zřizování vyhrazeného parkování
zde

Internetové stránky MMR rok 2017
Centrální přechody v železničních stanicích - hmatové a akustické prvky
zde

Koridor pro přecházení tramvajového pásu - hmatové prvky pro nevidomé
zde