Dokumenty

Zrušit filtry

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě

Kontrolní činnost dle zákona o silniční dopravě Kontrolami prováděnými dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) se rozumí činnost dopravních úřadů, Ministerstva dopravy a Policie ČR a jimi pověřených osob (dále jen „kontrolní orgány“), při které jsou při silničních kontrolách a kontrolách v ...

Licence Společenství, Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby

Vstupem ČR do EU došlo k zásadní změně v oblasti přístupu na trh v mezinárodní silniční dopravě na území členských států Evropské unie. Od 1. května 2004 je přístup na trh jednotlivých členských států zajištěn prostřednictvím licence Společenství, tzv. Eurolicence. Eurolicence je doklad, který nahradil dosud používaná zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilaterálních...

Kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem)

Kabotáží je vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen.Je třeba upozornit na tu skutečnost, že přijetím balíčku mobility došlo k úpravám pravidel kabotáže (konkrétně čl. 8 nařízení (ES) č. 1072...

Vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v odvětví silniční dopravy

Vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v odvětví silniční dopravy (dále jen „vysílání řidičů“) je upraveno v směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES...

Nové povinnosti vedení záznamů

 V souvislosti s novelizací Nařízení č. 165/2014 platí od 20. 8. 2020 pro řidiče nově níže uvedené povinnosti týkající se vedení záznamů.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen zaznamenávat i řádnou dovolenou či volno z důvodu nemoci, a to pod symbolem „postel“.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen...

Základní informace

Balíček MobilityBalíček byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské Unie dne 31.7.2020 a skládá se ze 3 předpisů: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006,                 pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení,...

Legislativa nákladní doprava

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů: Vnitrostátní předpisy • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů • prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě • vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě • zákon č....

Legislativa osobní doprava

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů: Vnitrostátní předpisy • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů • prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě • vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě • vyhláška...

Evropská služba elektronického mýtného

EVROPSKÁ SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO (EETS)Informace o EETSEETS je definována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.  EETS je souborem činností a služeb, které umožňují snadnou propojitelnost systémů...

Přepravní a tarifní věstník 17/2022

Celkem dokumentů:1211